MILKOVICE

k.ú. Záhuby (dříve Lično), Staré Hrady, Libáň (Jičínská pahorkatina / Kopidlnsko)

Osada v údolí Záhubky, též nazývaném Milkovické údolí. Osadě dominuje na výrazném ostrohu na pravé straně údolí Milkovický dvůr a proti němu na levé straně usedlost č.p. 53, nazývaná dnes Kozí vršek. V údolí rozptýleno 5 dalších čísel popisných (tři na katastru Starých Hradů, jedno na katastru Záhub a jedno na katastru Libáně). Pod dvorem tvrziště. V údolí nad osadou především staré ovocné sady, v nivě zarůstající louky. Několik menších rybníčků je pozůstatkem kdysi mnohem rozsáhlejší rybniční soustavy.

První zmínka o Milkovicích je z roku 1323, kdy je uváděn Albín z Milkovic. Ves zřejmě zanikla v husitských válkách, později jsou zde uváděny pouze tvrz a dvůr. Ty koupil roku 1437 Procek z Kolomut, v jehož rodu zůstaly Milkovice téměř sto let. Roku 1551 byly Janem Rašínem z Rýzmburka připojeny k panství Staré Hrady.

  

usedlost č.p. 53, dnes zvaná Kozí vršek - původně ovčín

 

na Kozím vršku

usedlost č.p. 54 v údolí

  

Milkovický dvůr č.p. 12 + 36

 

staré sady pod Milkovickým dvorem

 

skládka u Milkovického dvora

louky v nivě potoka

 

základy čehosi východně od Milkovického dvora

tvrziště

Jako tvrziště je označován trojúhelníkový vyvýšený prostor v nivě při cestě k Milkovickému dvoru, na němž stojí drobný domek č.p 17 (původně sušárna ovoce, dnes rekreační chata). Na západní a severozápadní straně přiléhá k výšině menší rybníček (dnes spíše mokřina), na východní lze dnes spíše tušit náznak příkopu, který však mohl být i pouhou odtokovou strouhou. Terénní situace je zde dnes značně pozměněná a tudíž „nečitelná“. Při výkupových pracích roku 1992 bylo severně od chaty nalezeno 60 cm silné kamenné zdivo, v ploše tvrziště byly opakovaně nalézány zlomky keramiky z 15. a 16. stol.

Situace tvrziště (tvrzišť) v Milkovicích je poněkud nejasná. V literatuře se občas objevuje údaj, že zde existovaly dvě tvrze – starší měla stát v místech dvora a nejsou po ní známé žádné stopy, mladší pak je ztotožňována s tvrzištěm v údolí. Prameny však žádnou starší tvrz neznají, o existenci tvrze již ve 14. stol. lze usuzovat pouze nepřímo z predikátu Albína z Milkovic. První zmínka o tvrzi v Milkovicích je až z roku 1437, po připojení ke starohradskému panství zpustla (jako pustá výslovně uváděna roku 1567). Právě ta měla údajně stát v místech, označovaných dnes jako tvrziště; přímé důkazy, že zde skutečně stála tvrz však chybějí. Zvláštní mimo jiné je, že rybník, který měl tvořit opevnění tvrze, nelze nalézt na žádné mapě z 18. a 19. stol., a to ani na mapě jinak velmi podrobného stabilního katastru…

plánek tvrziště; vlevo renesanční sklep (Encyklopedie českých tvrzí)

prostor tvrziště od jihovýchodu

tvrziště s domkem č.p. 17 od jihozápadu

bývalý rybníček západně od tvrziště; pohled k tvrzišti

sklep

Kamenný klenutý sklep se nachází v uměle navršeném pahorku ve svahu východně od dvora. Valená klenba je zpevněna klenebními pásy. Vstup do sklepa zalomenou vyzděnou chodbou a kamenným klenutým portálem. 

Sklep, datovaný do 1. pol. 16. stol., bývá uváděn v souvislosti s milkovickým tvrzištěm. To však leží 100 m východněji, za rybníčkem a navíc ještě mnohem níže. Spojitost sklepa s tvrzištěm se proto nezdá býti příliš pravděpodobnou. Poměrně daleko leží sklep i od současného dvora. Jeho účel je tak nejasný.

plánek sklepa – černě zdivo z 1. pol. 16. stol, křížkovaně pravděpodobně z konce 16. stol. (Encyklopedie českých tvrzí)

pahorek se sklípkem

  

zalomená vstupní chodbě do sklípku

portál sklípku

 

interiér sklípku se zpevňujícími pasy

rybniční soustava

Dnes pouze několik drobnějších rybníčků (severně od osady, severně pod dvorem, rybník Ervín jižně od dvora na katastru Lično) připomíná kdysi rozsáhlou rybniční soustavu, doloženou na starých mapách a během 1. pol. 19. stol. zrušených; později v daleko menší míře obnovených. Zajímavým prvkem soustavy je kanál, vinoucí se téměř vrstevnicově po západním úbočí údolí a následně procházející směrem k rybníku Ervín sníženinou západně od dvora, čímž vytvářel z ostrohu dvora v podstatě ostrov.

mapa rybniční soustavy na mapě tzv. 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol.

mapa stabilního katastru z roku 1842 s rybníkem ve sníženině západně od Milkovického dvora

 

novodobý rybníček severně pod Milkovickám dvorem

  

kanál

podél kanálu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na svahu údolí severně nad domy osady je údajně zachováno torzo lánové plužiny středověké vsi.

Ø        V srpnu 1961 bylo jméno Milkovice použito pro sloučené obce Bačalky, Lično, Záhuby a Zelenecká Lhota. K 1. 1. 1994 se z obce Milkovice oddělily Bačalky a Lično, zbytek byl o rok později přejmenován na obec Zelenecká Lhota.

Ø        Jako základní sídelní jednotka Milkovice je uváděna pouze část osady na katastru Záhuby – tedy dvůr a stavení č.p. 17 na tvrzišti. I ze starých map vyplývá, že za Milkovice byl často považován jen dvůr; na levé straně údolí se objevoval stejným písmem název Schaferey, tedy Ovčín, na současných mapách je zde občas psáno Na samotě.

Literatura:

-          kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-          Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

Web:

-           Ulrychová; tvrziště - http://ulrychova-archeolog.webnode.cz/news/panska-sidla-na-jicinsku-ii-tvrziste-/

-           Ulrychová; zaniklé vsi - http://ulrychova-archeolog.webnode.cz/news/zanikle-vsi-na-jicinsku/

-           Jičínsko - http://www.jicinsko.cz/dis/tvrze2.htm

-           Spolek přátel koz - http://www.kozy.cz/milkovice.htm     

další místa v okolí (mapa) / Český ráj / rejstříky

březen 2015