VALEČ (Valtsch)

k.ú. Valeč v Čechách (Doupovské hory / Žluticko)

Městečko na úpatí Doupovských hor (533 m n. m.). Zástavba rozložena kolem trojúhelníkového náměstí s kostelem sv. Jana Křtitele a z něj vybíhajících ulic. Na východním okraji hřbitov s kaplí Panny Marie Bolestné; v údolí pod ním částečně hrázděný Panský mlýn (Herrnmühle). Jižně od náměstí v objektu bývalé prodejny Jednota muzeum. Na výrazné terénní hraně v západní části městečka areál zámku se zámeckým kostelem, špitálem a panským dvorem. Za zámkem rozlehlý park, zahrnující i pahorek staršího hrádku.

Ves připomínána prvně roku 1358, kdy je uváděn jakýsi Ctibor z Valče, avšak osídlení je prokazatelně starší; hrad je archeologicky datován již do 13. stol. Na městečko Valeč povýšena Vladislavem II. Jagelonským na přímluvu Jakuba z Vřesovic, pána na Valči, roku 1514. Na přelomu 17. a 18. stol. došlo k radikální přestavbě městečka v barokním slohu, kterážto podoba v podstatě zachována dodnes. Od poloviny 19. stol. stagnace a po 2. světové válce v souvislosti s odsunem původního obyvatelstva a zřízením vojenského újezdu v těsném sousedství města úpadek, v meziválečném období zde stálo přes 150 domů, po válce poklesl počet na polovinu. 1992 Valeč prohlášena městskou památkovou zónou, všechny památky postupně opraveny.

Součást krajinné památkové zóny Valečsko.

znak města

pohled na město ze zámku

hrázděné domy č. 14 a 15 severně od zámku

partie jižně od zámku – hospodářský dvůr, fara, kostel Nejsvětější Trojice a špitál

Tržní náměstí

Trojúhelníkový centrální prostor města s kostelem uprostřed. Nejzachovalejší je západní strana náměstí pod zámkem se dvěma hrázděnými domy a panským domem (radnicí). Západní část jižní strany zbourána a nahrazena dvěma nízkými panelovými  domy (mimo linii náměstí), což je nejdrastičtějším zásahem v urbanistické struktuře města. V ploše náměstí Mariánský sloup (západní část), kašna, pomník padlým a novodobý kříž.

 

hrázděný dům č.p. 130 na jižním konci západní fronty náměstí

č.p. 132 a 136 na východní straně náměstí

Mariánský sloup z let 1716-21 od Osvalda Josefa Wenda (nemovitá kulturní památka)

panský dům, později radnice č.p. 119, na severním konci západní fronty náměstí (nemovitá kulturní památka)

novodobý kříž na historickém soklu; v pozadí severní strana náměstí

 

kašna v severozápadním rohu náměstí

 

pískovcový pylon, původně zřejmě pomník padlým; v pozadí druhého snímku západní strana náměstí a zámek

pomník smíření uprostřed náměstí

kostel Narození sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní památka)

Kostel středověkého původu, dnes v barokní podobě, stojí uprostřed náměstí. Při severní straně lodi pohřební kaple sv. Štěpána (pův. středověká sakristie) a barokní, původně na severní straně otevřená a s vlastním kostelem nepropojená kaple Božího hrobu, po jižní straně nová (renesanční) sakristie. V průčelí renesanční hranolová věž s nápadnou barokní bání a ochozem. Před jižní stranou lodi tři sochy – sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Křtitel a sv. Antonín Paduánský.

Fara je ve Valči doložena již ve 2. pol. 14. stol. Kostel postaven dle dochovaného zdiva v lodi i původní sakristii (dnes kapli sv. Štěpána) již z pol. 13. stol. Upravován renesančně na přelomu 16. a 17. stol. (kdy zde mimo jiné zřízeny dvě štampašská pohřební kaple s hrobkami; jižní později zanikla) a zejména barokně Francescem Barellim v letech 1694-96. V mezičase, někdy během 17. stol., přistavěna k severní straně ještě kaple Božího hrobu. Původně renesanční věž dostavěna do dnešní podoby (dřevěná nástavba) roku 1708. Během 2. pol. 20. stol. velmi zchátral, opraven byl v letech 1993-2001, částečně i z prostředků věnovaných původními německými obyvateli. Kdysi kolem kostela hřbitov, zrušený 1598.

kostel od severozápadu, s dominantní průčelní věží; vlevo v pozadí pohřební kaple sv. Štěpána, před ní kaple Božího hrobu

kostel od severovýchodu; v popředí neobvykle tvarovaný barokní presbytář s kopulí, navazující na původní gotický presbytář, přeměněný při barokní přestavbě na součást lodi

 

pohled od jihu; vystupující přístavek je sakristie se dvěma oratořemi v patře, před kostelem kamenná terasa se sochami

  

barokní socha sv. Jana Nepomuckého a mladší socha snad sv. Jana od Boha či sv. Antonína Paduánského při schodišti ke kostelu

 

barokní socha sv. Jana Křtitele; respektive její kopie, poškozený originál je uložen v kostele

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Čtyřkřídlý dvoupatrový objekt kolem malého nádvoří se dvěma nárožními věžemi ve východním průčelí stojí v dominantní poloze na hraně terénního stupně nad náměstím. Bez zařízení. z interiérů nejzajímavější hlavní sál s lunetovou klenbou a salla terrena s bohatou štukovou výzdobou. V některých místnostech druhého patra fragmenty renesančních nástěnných maleb s květinovým dekorem. Údajně dochovány též pozdně gotické architektonické prvky, tyto části zámku však zatím nejsou přístupné. Bezprostřední okolí zámku bylo terasovitě upraveno; tyto úpravy v současné době zpustlé.

Hrad, který nahradil starší stavbu, stojící v dnešním zámeckém parku, vybudován v 15. stol. Valečskými z Doupova. Z něj dochovány pozůstatky dvouprostorového paláce ve východním křídle, druhého - mladšího - paláce v jižním křídle a pozůstatek jakéhosi jednoprostorového objektu, snad bašty či torzo dalšího paláce, uprostřed severního křídla. Předpokládá se, že hrad zaujímal mírně větší plochu, než dnešní zámek, od dnešního parku byl oddělen později zasypaným příkopem. V letech 1571-1721 držen Štampachy, za nichž po roce 1585 přestavěn na renesanční zámek a od roku 1695 radikálně na barokní zámek. Roku 1721 zdědili zámek Globenové, kteří barokní přestavbu dokončili. Po nich ho v letech 1797-98 vlastnil Jan August z Pergenu, 1798-1890 Korbové z Weidenheimu (1870 novorenesanční úpravy), 1890-1937 Vincent Thurn-Valsassina, za nichž vrácena zámku barokní podoba, a poté do roku 1945 uhlobaron hrabě Jan Larisch-Mönnich. Po válce sloužil zámek krátkou dobu jako sanatorium pro válečné veterány, v 50. letech jako útočiště pro korejské děti a poté zde byl domov mládeže. Roku 1976 vyhořel a proměnil se ve zříceninu, která měla být zbořena. To se podařilo odvrátit a od 80. let probíhá rekonstrukce. V současné době zámek částečně přístupný veřejnosti; prohlídka bez průvodce prezentuje postupnou obnovu objektu.

 

plán přízemí zámku s vyznačením konstrukcí gotického hradu (Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů) a prvního patra zámku (Umělecké památky Čech)

pohled na zámek z města, od jihovýchodu

 

jižní průčelí zámku dnes a na historické fotografii, ještě se sochařskou výzdobou M. B. Brauna před jejím přemístěním do kladrubského kláštera (Umělecké památky Čech)

zámek při pohledu od západu, z parku

 

vstupní portál s erbem Thurn-Valsassinů

 

nádvoří

fragmenty kamenných plastik na nádvoří zámku

  

novobarokní salla terrena v přízemí jižního křídla

   

detaily štukové výzdoby salla terreny

kované dveře ze salla terreny na terasu před zámkem

  

hlavní schodiště v jižním křídle zámku, nad salla terrenou

 

schodiště v severovýchodní věži

 

znak Barbory Malešické z Poutnova, manželky realizátora renesanční přestavby zámku Václava ze Štampachu, na stropě schodiště v severovýchodní věži

chodba v prvním patře zámku

tzv. Braunův sál v západním křídle prvního patra s bohatou štukovou výzdobou a nástropními freskami – nejhonosnější dochovaná místnost celého objektu

 

nástropní fresky Braunova sálu z 19. stol.

 

hlavní sál druhého patra zámku

  

nejucelenější fragment renesanční výmalby v chodbě druhého patra zámku

   

dalších zbytky výmalby druhého patra zámku

hospodářské budovy zámku

Jihozápadně od zámku, na okraji parku, se nachází tzv. kovárna, správní budova č.p. 7, kočárovna, prádelna (dnes kavárna a infocentrum s prodejem vstupenek do zámku) a skleníky. Níže, jižně od zámku, bývalá panská lesovna č.p. 2. Rozlehlý dvůr s kamennou kašnou jižně od lesovny býval na východní straně ohraničen dnes již neexistujícím pivovarem (doloženým od druhé poloviny 16. stol. a pracujícím do roku 1932).

správní budova – Rentamt - č.p. 7 (nemovitá kulturní památka)

 

kočárovna (nemovitá kulturní památka)

 

palmový skleník, patrně ze 70. – 80. let 19. stol., restaurovaný roku 1996 (nemovitá kulturní památka)

přilehlý skelník, zatím ještě zchátralý

zdí ohraničená užitková zahrada; v pozadí Rentamt, skleník a zámek

   

objekt, označovaný jako kovárna (někdy mylně uváděný jako pivovar), stojí ve svahu a tak je z jedné strany dvoupatrový, zatímco z druhé přízemní (nemovitá kulturní památka)

jakýsi sklípek mezi „kovárnou” a správní budovou

bývalá panská lesovna č.p. 2 (nemovitá kulturní památka)

  

Thurn-Valsassinovský znak na „kovárně”, lesovně č.p. 2 a správní budově č.p. 7

 

dvůr s kašnou; v pozadí druhého snímku fara, kostel Nejsvětější Trojice a špitál

 

hospodářské zázemí zámku na leteckém snímku z roku 1952, kdy ještě stál pivovar – označen šipkou – (kontaminace.cenia.cz) a pro porovnání dnešní situace (www.mapy.cz); zámek v pravém horním rohu, vlevo dole kostel Nejsvětější trojice s farou

bývalý pivovar roku 1945 při pohledu ze zámku (z infotabule)

zříceniny jakéhosi objektu v severozápadním nároží dvora

park (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlý park západně od zámku má dnes charakter anglického parku, avšak obsahuje mnoho prvků původní barokní zahrady. Centrem parku výrazný „Zámecký pahorek“, na němž stával původní valečský hrad; dochována část okružního příkopu a valu kolem oválného jádra v severní části pahorku, celková situace hodně pozměněna parkovými úpravami, zejména jižní část pahorku po vybudování soustavy vodních nádrží, napájejících kaskády na východním úbočí pahorku, zcela „nečitelná”. Pod severní částí pahorku rozlehlé pivovarské sklepy, dnes významné zimoviště minimálně 10 druhů netopýrů. Na jižním úbočí pahorku zbytky teatronu – přírodního divadla, na východním úpatí letohrádek s okrouhlou věží. Před zámkem kolem kašny kompozice kopií soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, původně umístěných na terasách kolem zámku (originály uloženy v kladrubském klášteře). V severovýchodním rohu parku červený obelisk. Na západní straně (již za silnicí) iluzivní brána, uzavírající park směrem ke zřícenině Neuhaus. V jižní části parku bazének, tzv. Koupadlo. V parku roste přes 90 druhů dřevin, z významnějších například liliovník tulipánokvětý, zmarličník japonský, sakura, líska turecká, sloupovitý dub letní, převislá višeň křovitá, jasan ztepilý s nažloutlými letorosty (´Jaspidea´), jedle kavkazská, cypřišky… Borovice černá (varieta caramanica) poblíž Prádelny, zvaná Černá dáma, je údajně nejmohutnější strom svého druhu v republice - je 30 m vysoká, obvod kmene má více jak 4 m a pochází pravděpodobně z pol. 18. stol. Zejména porosty na Zámeckém pahorku mají charakter květnaté bučiny s výskytem některých vzácnějších druhů rostlin, např. lilie zlatohlavé, a doupného ptactva.

Barokní zahrada zřízena kolem roku 1700, v letech 1730-33 rozšířena ve francouzském a italském stylu. V té době osazeno i několik desítek soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna (šlo o nejpočetnější soubor Braunových soch vyjma Kuksu). Z téže doby pocházel i dnes zaniklý unikátní vodní systém, napájený tříkilometrovým potrubím z pramenišť v okolních svazích, stejně jako iluzivní brána a základ později výrazně přestavěného letohrádku. Během 19. stol. park upraven v přírodně krajinářském stylu; tehdy vzniklo mimo jiné koupadlo a zřejmě i teatron, byť některými autory je považován za starší. Od 90. let 20. stol. dochází k postupné revitalizaci parku

V otvíracích hodinách volně přístupný.

  

romantizující vstup do areálu zámku a parku je parafrází na thurnovský erb

prostor před zámkem s kašnou a sochami; vpravo Černá dáma, údajně nejmohutnější borovice černá u nás

 

kopie soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, původně umístěných na terasách kolem zámku; soubor však není kompletní, sedm kopií soch bylo v letech 2003-4 odcizeno a od čtyř nebyly kopie nikdy vytvořeny

(foto soch kolem fontány)

 

bukové stromořadí k červenému obelisku, uvozené sochou běžce

 

obelisk z červeného pískovce z přelomu 19. stol. v severovýchodní části parku

  

letohrádek, původně barokní, ve 2. pol. 19. stol. přestavěný v italizujícím stylu

Zámecký pahorek od východu; vlevo prostor původní vodní kaskády

 

nádrže na vodu na temeni jižní části Zámeckého pahorku

plánek severní části Zámeckého pahorku s pozůstatky hrádku (Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů)

terénní rýha v západním úbočí Zámeckého pahorku; těžko říct, zda jde o pozůstatek opevnění hradu (leží mimo plánek), vodní soustavy a nebo něčeho úplně jiného, např. propadlý sklep (rýha je v ose hlavní chodby pivovarských sklepů)

plánek pivovarských sklepů pod Zámeckým pahorkem

 

východní vstup do pivovarských sklepů s částí chodby sanovanou betonovými výztužemi

 

hlavní vstup do pivovarských sklepů

  

severozápadní vstup do pivovarských sklepů

 

teatron, zřejmě z konce 19. stol. s osazenými částmi starší sochařské výzdoby parku

 

zbytky sochařské výzdoby teatronu

 

alianční erb Johana Ferdinanda Kagera z Globenu a Marie Josefy von Stechow v dolní části teatronu

iluzivní brána na západním konci parku, směrem ke zřícenině Neuhaus, ležící na pahorku v pozadí

 

sousoší Nanebevzetí Františka Antonína Šporka od Antonína Brauna, upomínající na návštěvu hraběte Šporka na valečském panství v květnu 1733

 

koupadlo z 19. stol.

sokl čehosi nedaleko Prádelny

průhled parkem ke kostelu Nejsvětější Trojice

  

ještě pár záběrů z parku

špitál č.p. 5 (nemovitá kulturní památka)

Patrová stavba na nižší terase jižně od zámku byla postavena v letech 1738-41. Později sloužil jako škola.

  

bývalý špitál

 

vstupní portál s aliančním znakem Johana Ferdinanda Kagera z Globenu a Marie Josefy von Stechow

zámecký kostel Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Barokní chrám stojí v dominantní poloze jihozápadně od zámku. Centrální stavba se čtvercovou (uvnitř oválnou) lodí a dvojicí věží byla postaven v letech 1722-28, zřejmě Giovannim Antoniem Bianem Rossou, dle jiných autorů dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Nechal ho postavit Johan Ferdinand Kager z Globenu dle závěti svého strýce Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu (někdy uváděný rok zahájení stavby 1710 je ve skutečnosti rokem této závěti, v níž si Jan Kryštof přál být pohřben v kryptě „nově postaveného kostela″, základní kámen byl však položen až o devět let později, již po jeho smrti a vlastní stavba zahájena ještě o několik let později). Chrám sloužil jako rodová hrobka Globenů, Štampachů, jejichž ostatky sem byly přeneseny ze starší hrobky v kostele sv. Jana Křtitele, a později i Korbů z Weidenheimu. Roku 1731 bylo při kostele ustaveno Bratrstvo a kostel se stal cílem poutí, zrušených Josefem II. Roku 1840 přistavěn Franzem Korbem z Weidenheimu k východní straně presbytáře empírový vstup do rodové hrobky. Zchátralý kostel rekonstruován v letech 2009-11.

  

zámecký kostel Nejsvětější Trojice

plán kostela (Umělecké památky Čech)

plastiky Nejsvětější Trojice a Panny Marie na průčelí kostela

obelisk Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Bohatě sochařsky zdobený 8 m vysoký trojboký sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna (patrně Antonínem Braunem) podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky na prostranství před kostelem. V letech 1727-30 ho nechal postavit Johan Ferdinand Kager z Globenu na přání své zesnulé manželky Marie Josefy, rozené baronky ze Stechau.

 

sloup Nejsvětější Trojice před kostelem stejného zasvěcení

kompozice s Bohem Synem, Bohem Otcem, Pannou Marií, sv. Václavem, sv. Vítem a andílky

nápisová deska s chronogramem 1730, připomínající latinsky postavení sloupu

  

sochy českých patronů – sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Ludmily - na nárožích obelisku

 

znaky Johana Ferdinanda Kagera z Globenu a jeho manželky, Marie Josefy, rozená ze Stechau (von Stechow) na obelisku

fara č.p. 6 (nemovitá kulturní památka)

Patrová stavba s mansardovou střechou ve svahu pod kostelem Nejsvětější Trojice byla postavena roku 1701 jako dům zámeckých kaplanů. Později sloužila jako fara, dnes sídlo Nadace Valeč v Čechách a několika dalších organizací. Na budově Thurn-Valsassinovský znak.

 

fara čili dům zámeckých kaplanů

výklenková kaplička na zahradě fary

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V minulosti velmi rozvinuté ovocnářství a zahradnictví.

Ø        V 18. stol. zde založena sklářská manufaktura na výrobu tabulového skla.

Ø        Jedinečné panorama Valče dříve doplňovala ještě dnes zaniklá Kalvárie jihozápadně od kostela Nejsvětější Trojice. Dochován údajně jediný podstavec zastavení křížové cesty.

Ø        V areálu zámku se natáčela řada filmů - Housle a sen (1947, režie Václav Krška), Radúz a Mahulena (1970, režie Petr Weigl), Dotek motýla (1972, režie Juraj Herz), Do nebíčka (1997, režie Kryštof Hanzlík), Tři sezóny v pekle (2009, režie Tomáš Mašín), T.M.A. (2009, režie Juraj Herz)…

Ø        Přírodní památka Valeč (cenná botanická a zoologická lokalita, naleziště vzácné formy sklovitého opálu – hyalitu – a také místo jednoho z prvních nálezů fosilních savců v Evropě, tzv. hlodavce z Valče) leží severozápadně od města, již na území vojenského újezdu.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 8. díl (Praha 2011)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-          Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (Praha 2001)

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů – dodatky 3 (Praha 2008)

-          Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

-          Božena Pacáková-Hošťálková, Jaroslav Petrů, Dušan Riedl, Antonín Marián Svoboda a kol.: Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 1999)

-          Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.valec.cz

-           oficiální stránky zámku - http://www.zamek-valec.cz

-           muzeum Valeč - http://www.muzeum-valec.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Valeč_(okres_Karlovy_Vary)

-           památky a příroda Karlovarska; zámek - http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-zamek/

-           památky a příroda Karlovarska; kostel sv. Jana Křtitele – http://www.pamatkyaprirodakarlovarska/valec-kostel-narozeni-sv-jana-krtitele/

-           památky a příroda Karlovarska; kostel Nejsvětější Trojice – http://www.pamatkyaprirodakarlovarska/valec-kostel-nejsvetejsi-trojice/

-           památky a příroda Karlovarska; Kalvárie - http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-sousosi-kalvarie/

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=831

-           Národní památkový ústav; barokní sochy v krajině - http://www.npu.cz/barokni-socha/vyznamne-soubory/vypis/detail/230/

-           Toulky po Čechách… http://www.toulkypocechach.com/valec.php

-           pivovary - http://www.pivety.com/1948/1948/V/Valec.htm (objekt na fotografiích však není pivovar!)

-           Muzeum Karlovy Vary; archeologický výzkum - http://kvmuz.cz/typ/archeologie/vyzkum-2008-2010-zamek-valec

-           soupis památek - http://www.soupispamatek.cz/arl-kcz/cs/detail-kcz_un_auth-0001476-Zamek-Valec/

-           projekt Patriot - http://www.gymostrov.cz/Projekty/Valec/ValecCZ.html  

další místa v okolí (mapa) / Doupovské hory / rejstříky

únor 2014