CHOMUTOV (Komotau)

k.ú. Chomutov I (Mostecká pánev / Chomutovsko)

Město při říčce Chomutovce na úpatí Krušných hor (340 m n. m.). Poměrně zachovalé historické jádro na levém břehu říčky (s výjimkou jeho jihozápadního nároží, kde ve druhé po. 20. stol. autobusové nádraží, dnes zde stojí obchodní dům) obklopeno sídlištní zástavbou, mezi níž roztroušené enklávy starších domů. Centrem Náměstí 1. máje s farním kostelem, městskou věží, zámkem (bývalou komendou německých rytířů) a jezuitským areálem. Sídlištní výstavba na úpatí Krušných hor propojuje Chomutov se sousedním Jirkovem.

Chomutov prvně připomínán roku 1252, kdy ho daroval Fridrich, zřejmě z rodu Vítkovců, řádu německých rytířů. Vznikl v místě, kde se křížila stará obchodní cesta z Prahy do Lipska s podkrušnohorskou trasou z Chebu do Ústí nad Labem. 1335 uváděn jako město, městský charakter však měl zřejmě od počátku - tedy minimálně od poloviny 13. stol. Vrcholu dosáhlo chomutovské panství německých rytířů v 60. - 70. letech 14. stol. 1411 město rytířům králem Václavem IV. odňato a dáváno různým šlechticům do zástavy. 1421 město husity vypáleno a vyvražděno. 1483 - 1560 v držení pánů z Veitmile. 1605 se měšťané vykoupili z královského držení a Chomutov byl povýšen na královské město (de facto měl však postavení královského města již od konce 14. stol.). Výrazný rozvoj od 2. pol. 19. stol. v souvislosti s těžbou uhlí v okolí a rozvojem železářství, kolem roku 1870 se stává významným železničním uzlem. Na jaře 1945 tři nálety na město, při nichž poškozeno nádraží, huť a rozsáhlá plocha zástavby. V 60. - 80. letech rozsáhlé demolice historické zástavby předměstí, nahrazených sídlištní výstavbou. Přesto historické centrum od roku 1992 městskou památkovou zónou.

znak města udělen privilegiem krále Ladislava v roce 1457, v zásadních rysech však vychází ze staršího znaku, uděleného městu roku 1396 komturem řádu německých rytířů Janem z Dubé (ten měl štít se lvem umístěn nad hradbami a na hradbách navíc dva štíty se znakem řádu německých rytířů)

 

historické centrum města v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a v nedávné minulosti (www.mapy.cz) – dnes je jihozápadní roh (na leteckém snímku parkoviště) zastavěn obchodním domem

město počátkem 15. stol. (www.castels.cz) – hradební věž v popředí je dnes Astronomickou věží jezuitského gymnázia

škola č.p. 104 na Husově náměstí (nemovitá kulturní památka) - pozdně klasicistní z let 1852-54

socha sv. Jana Nepomuckého v Chelčického ulici

 

č.p. 238 - dnes součást střední školy zdravotnické

 

Přemyslova ulice v severní části města - vila č.p. 1130 a mohutný strom u domu č.p. 3756 (leden 2010)

plastika na křižovatce ulic Palackého a Zborovská v západní části města (leden 2010)

nemocnice v jižní části města (ul. Edisonova)

plánek Gerstnerovy naučné stezky (v terénu nijak neznačena) s návazností na naučnou stezku Bezručovo údolí

Náměstí 1. Máje

Centrální prostor starého města s kašnou a svatotrojičním sloupem, na severní straně lemovaný pásem historických domů s podloubím. Na náměstí soustředěny i všechny tři dominanty historického města – zámek s kostelem sv. Kateřiny, městská věž i jezuitský kostel sv. Ignáce.

 

náměstí od západu – v popředí dům č.p. 4

jižní strana náměstí s kostelem sv. Ignáce (leden 2010)

 

Sloup Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka) - postaven roku 1697 sochařem Ambrožem Laurentisem z prostředků nadace mistra cechu pekařského Wolfa, sedm soch kolem sloupu z let 1719-25, balustráda se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana křtitele, sv. Rozálie a sv. Kateřiny z roku 1725. Původně stával východněji, na současné místo přemístěn roku 1962.

 

severozápadní část náměstí - nárožní č.p. 4 (stará solnice či stará fara) renesanční, přestavěný v pol. 18. stol., sousední č.p. 5 barokní, s průčelím z 2. pol. 19. stol. (nemovitá kulturní památky)

 

pozdně gotický Collin-Lutherův dům č.p. 9 z doby po 1526, s podloubím o třech arkádách se sklípkovou klenbou (nemovitá kulturní památka)

pamětní deska v podloubí domu č.p. 9

podloubí pozdně gotického č.p. 11 (nemovitá kulturní památka)

 

kašna se sochou sv. Floriána

zámek - radnice č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Komplex gotických a renesančních patrových budov na náměstí, ukrývající i původní komendu řádu německých rytířů (dnes západní část areálu). Součástí areálu kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, jehož loď - pohlcená dnes více méně přilehlými objekty - je nejstarší dochovanou památkou města. K jižní straně kostela přiléhá tzv. Mnišský dvorek.Na severní straně vystupuje z jinak sevřeného areálu zámku branský trakt - původní vjezd do dnes již zaniklého nádvoří zámku.

Na místě, kde již před rokem 1252 zřejmě existoval dvorec Fridricha z Chomutova s kostelem založili po pol. 13. stol. němečtí rytíři svůj hrad (komendu), který se stal posléze sídlem zemského komtura. Komenda sestávala z několika budov (její součástí se stal i starší kostel sv. Kateřiny), opevněných hradbou a příkopem, a to i proti městu. Hlavní konventní budova, tzv. Velký dům, postavena ve 3. čtvrtině 13. stol. V 80. letech 13. stol. byl dokončen nový výstavný presbytář kostela. V letech 1496-1523 hrad přestavěn pozdně goticky Benešem z Veitmile na zámek. Další úpravy, již renesanční, provedeny tímtéž stavebníkem kolem roku 1530. 1598 zámek vyhořel, další velký požár budovu postihl 1606. Poté obnovena jako nová radnice (stará při požáru shořela). Nejpozději v této době zaniklo opevnění proti městu. 1782 kostel zrušen a využit jako sklad obilí, později městskému hasičskému sboru. V roce 1945 těžce poškozena náletem a posléze zbořena západní část, v níž bylo pravděpodobně ještě dochováno vnější opevnění hradu. Kostel rekonstruován až v letech 1993-2000. Dnes část objektu včetně bývalého kostela využívá oblastní muzeum (http://www.muzeum-cv.net).

 

areál zámku v 1. pol. 19. stol. (erchivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz) – dobře ve patrná západní část, zbořená po 2. sv. válce

  

postupný vývoj areálu komendy – na prvním obrázku pravděpodobný stav před rokem 1252, na druhém v době německých rytířů, na třetím po renesanční přestavbě, před požárem 1598 (www.castels.cz)

 

plán nejstarší části zámku – černě zdivo před polovinou 13. stol., kostkovaně zdivo z 2. pol. 13. stol., hustě šrafovaně pozdně gotické, řídce šrafovaně renesanční (ad Ilustrovaná encyklopedie českých hradů)

pohled na kostel sv. Kateřiny a renesanční zámeckou budovu - jejíž dnešní nároží snad v době Beneše z Veitmile bylo hranolovou věží - od severovýchodu (leden 2010)

kámen s veitmilovským erbem a letopočtem 1520 v nároží zámku

 

klíčové střílny z doby přestavby Beneše z Veitmile ve východní zdi zámku

 

kostel sv. Kateřina od jihu s viditelnou nejstarší částí

branský (severní) trakt

původní renesanční portál brány, zaniklý při přestavbě roku 1846 (někdy uváděno, že křídlo bylo tehdy zcela zbořeno a roku 1899 znovu postaveno, což jiné prameny popírají) - některé jeho části dochovány v expozici muzea (ad Hrad, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

pohled na zámek od západu – v popředí park v místech bývalého nádvoří

západní průčelí bývalé komendy, vpravo zbytek jižního traktu (dnes informační centrum)

  

obdélná okénka v přízemí původní komendy

 

hrotité kružbové okno v severním průčelí bývalé komendy

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Trojlodní gotická stavba, původně zřejmě z pol. 14. stol., do dnešní podoby přestavěna v 16. stol. Na jižní straně ke kostelu přiléhá městská věž. Do roku 1531 byl kolem kostela hřbitov. 1899 kostel pro statické poruchy uzavřen a snesen krov. Rozsáhlá novorenesanční renovace  1909-15 (arch. Gerstl), při níž vznikl nový západní štít, přistavěny opěráky a obnaženo režné zdivo. Hodnotné vybavení interiéru.

plán kostela a přilehlé městské věže (ad Umělecké památky Čech)

západní průčelí s novorenesančním štítem

 

portál a okénko v západním průčelí

pohled od severovýchodu – vpravo zajímavá patrová předsíň, v pozadí městská věž (leden 2010)

 

sakristie s neobvyklým schodišťovým přístavkem (leden 2010, březen 2011)

pohled od jihu – v popředí městská věž, vlevo od ní Křestní kaple a kaple sv. Antonína

hvězdová klenba lodi z roku 1539

podklenutí západní tribuny

jižní tribuna s arkýřovým výstupkem z roku 1583 - figurální malby, dat. 1641, odkryty roku 1875

hlavní barokní oltář, postavený roku 1723 J. K. Vetterem na místě křídlové archy - v nice uprostřed pozdně gotická socha Madony z doby kol. roku 1500, po stranách sochy sv. Petra a sv. Pavla

křtitelnice ?

křížová cesta

děkanství č.p. 2 (nemovitá kulturní památka)

Zajímavá lomená budova v západním sousedství kostela Panny Marie pochází z 15. stol. Původně byla zapojena do obvodové zdi hřbitova, který kostel obklopoval až do poč. 19. stol. Dnešní podoba je výsledkem přestaveb v letech 1537, 1763 a v pol. 19. stol. Malý dvorek je přístupný od západu zděnou branou.

 

pohled od západu, v pozadí kostel s městskou věží (leden 2010, březen 2011)

pohled od severovýchodu (vlevo kostel)

městská věž

Hranolová čtyřpatrová věž, přiléhající k jižní straně farního kostela - dominanta starého města. Podvěží, sklenuté sklípkovou klenbou, tvoří předsíň kostela. Věž pochází z roku 1525, po požáru 1598 zvýšena o patro s ochozem, v letech 1873-1874 upravena pseudogoticky. V letní sezóně přístupná jako vyhlídková věž.

městská věž

 

podvěží (jižní předsíň kostela) se sklípkovou klenbou

 

kamenný erb druhotně zazděný v podvěží

erby držitelů Chomutova nad portálem podvěží (údajně datované 1542 - letopočet jsem nenašel)

ozdobné prvky na portálu podvěží

 

barokní socha sv. Floriána před věží  z 1. pol. 18. stol.; do roku 1859 byla umístěna na vodní nádrži před kostelem sv. Ignáce

jezuitská kolej

Areál bývalé jezuitské koleje s kostelem sv. Ignáce a bývalého gymnázia. Průčelí barokního kostela sv. Ignáce je jednou z dominant náměstí. Kolej je trojkřídlým pozdně renesančním objektem přiléhajícím z východní strany ke kostelu. Severní křídlo koleje (při pohledu z náměstí vlevo od kostela), dnes zvané Špejchar, sloužilo před postavením současného kostela jako prozatímní kaple, poté v něm byl zřízen divadelní sál. Východní křídlo koleje vybíhá na jižní straně až k Chomutovce, kde je zakončeno hranolovou věží, stojící přímo nad říčkou. Atrium koleje i prostor mezi jí a Chomutovkou parkově upraveny, s řadou soch. Západně od koleje stojí samostatná podélná budova bývalého gymnázia, ukončená na výhodní straně hranolovou Hvězdářskou věží (původně tzv. chudobince pro nemajetné studenty, v dnešní podobě klasicistní v letech 1845-47, kdy byl zřízen i dnešní vyhlídkový ochoz Hvězdářské věže a zbořena věž západní).

Jezuity přivedl do Chomutova roku 1589 Jiří Popel z Lobkovic. Výstavba koleje začala roku následujícího, kvůli stavbě bylo vykoupeno 14 měšťanských domů. 1591 a znovu 1618 byl areál luteránsky smýšlejícími měšťany vypleněn; vůdci prvního povstání byli popravení, v roce 1918 však byli jezuité na 4 roky vyhnáni. Stavba pokračovala až do roku 1670. Gymnázium založeno 1591 jako akademie (studenti mohli získat doktorský nebo magisterský titul). Kostel sv. Ignáce postaven v letech 1663-71 podle návrhu C. Luraga. Po zrušení jezuitského řádu převzali roku 1779 gymnázium dominikáni, 1786 přeměněno na městské gymnázium, které bylo v provozu do roku 1932. Kolej zrušena roku 1773 a o tři roky později přeměněna na kasárna. Kostel sv. Ignáce poté sloužil (až do roku 1945) jako posádkový kostel. Vojáci zde sídlili do roku 1968. Dnes v areálu koleje kulturní instituce (kulturní středisko, knihovna - www.skks.cz), ve Špejcharu galerie (www.skz-chomutov.cz) a v bývalém gymnáziu expozice Oblastního muzea (www.muzeum-cv.net).

 

jezuitský areál v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

pohled z náměstí – tzv. Špýchar a průčelí kostela sv. Ignáce

 

jižní zahrada kláštera

   

sochy v klášterní zahradě

 

věž na konci východního křídla nad Chomutovkou (její účel mi zůstává neznámý – o součást opevnění nešlo; snad vodárna ??)

tatáž věž na historické rytině (ad infotabule NS)

budova jezuitského gymnázia postavená na místě parkánu mezi městskými hradbami - Astronomická věž je původní hradební věží z konce 14. stol.

nábřeží

Tok Chomutovky v sousedství historického jádra je lemován zábradlím, na němž osazeny kopie soch, střídané dekorativními koulemi a „piniovými šiškami (autor ak. sochař Jaroslav Jelínek).

Regulace Chomutovky s opěrnou zdí a přilehlou promenádou pochází z pol. 19. stol. Plastiky jsou na rekonstruované zábradlí promenády postupně instalovány od roku 2004.

 

nábřeží

  

sochy na nábřeží (sv. Vít, sv. ??  a sv. Jan Nepomucký)

 

sochy na mostech přes Chomutovku (na první fotografii sv. Kateřina, kopie sochy ze Svatotrojičního sloupu v Litomyšli)

měšťanský pivovar

Pivovar stával na křižovatce ulic Mostecká a Vinohradská severně od historického jádra. Vznikl koncem 19. stol. (kdy nahradil svého předchůdce u staré radnice), zrušen 1952. Začátkem roku 2011 architektonicky zajímavý areál zbořen.

pivovar počátkem 20. stol. (www.zanikleobce.cz)

  

bývalý pivovar (leden 2010)

synagoga

Honosná stavba v novorománském slohu stávala na dnešních ulic Mostecká a Karla Buriana nedaleko historického jádra. Postavena byla roku 1876, vypálena byla v průběhu tzv. křišťálové noci v listopadu 1938 a v dubnu 1939 stržena. Dnes ji na místě nic nepřipomíná.

 

synagoga (www.zanikleobce.cz)

Duchcovsko-podmokelská dráha (Dux-Bodenbacher Eisenbahn-Gesellschaft)

Železniční trať, která spojovala Chomutov s Děčínem (Podmokly), byla zřízena roku 1872 jako konkurenční ke starší dráze ústecko-teplické. Vzhledem k tomu, že obě dráhy vedly na území Chomutova souběžně, byla duchcovsko-podmokelská trať na území Chomutova v 80. letech 20. stol. z větší části zrušena. Zachována je jen nejzápadnější část trati, nově napojená na levém břehu Chomutovky na trať ústecko-teplickou. Koncové nádraží duchcovsko-podmokelské dráhy se rozkládá v jižním sousedství hlavního chomutovského nádraží (původního nádraží ústecko-teplické dráhy) a je dnes využíváno pouze pro nákladní dopravu. Východně od Chomutovky vedla podél jihozápadní části ulice Škroupovy, podél ulice Vilové a dále přes dodnes dochovaný most, po němž křížila dráhu ústecko-teplickou, do areálu dnešního Zooparku. V trase trati dnes vede cyklostezka. Zbořena byla i nádražní budova „Chomutov-zastávka″, která stávala v místech dnešního Štefánikova náměstí.

Chomutov zastávka v roce 1972 (ad infotabule NS)

prostor, kde bývala chomutovská zastávka, s 3. zastavením Gerstnerovy naučné stezky

těleso bývalé trati západně od bývalého nádraží

hřbitov

Založen 1859. S četnými pozdně klasicistními a psedohistorickými hrobními kaplemi.

 

centrální kříž

památník bývalým německým spoluobčanům

 

stará část hřbitova se zničenými německými hroby a (vesměs chátrajícími) pohřebními kaplemi

 

zřícená pohřební kaple rodiny Mittelbachovy

 

pohřební kaple rodiny Markovy

 

pohřební kaple rodiny Richterovy

 

pietně zakonzervované zříceniny pohřební kaple

 

další pohřební kaple...

 

hrob zakladatele technické univerzity v Praze a autora myšlenky první železnice na evropském kontinentu, významného matematika a fyzika Františka Josefa Gerstnera při zdi vpravo od vstupu na hřbitov (nemovitá kulturní památka) - do rodného Chomutova přenesen z Mladějova roku 1932

hrob historika PhDr. Antonína Gnirse v centrální části „starého″ hřbitova – nemovitá kulturní památka

 

hrob Antona Allassy z Löwenbachu

      

další staré hroby

nová část hřbitova

 

hrob poručíka E.I.Kirpičenkova (+ 11.5.1945) a kapitána E.I.Micheeva (+ 18.11.1945)

 

pomník vojákům Rudé armády, padlým při osvobozování Chomutovska na konci 2. světové války

rozptylová loučka

 

obřadní síň ve východním sousedství hřbitova

židovský hřbitov

Zdí ohrazený parkově upravený prostor, dnes bez jakýchkoli hrobů, pouze se dvěma památníky, v jižní části města nedaleko obecního hřbitova (za psím útulkem). Založen 1892, od 2. sv. války opuštěn. V letech 1986 – 1987 byly zbytky zchátralého hřbitova zlikvidovány a jeho plocha upraven na park, přičemž byla zbořena i pozoruhodná historizující obřadní síň z roku 1910. V ose bývalého hřbitova byla instalována pamětní deska, připomínající ovšem ne bývalý hřbitov, ale úpravu pozemku! Před tímto „památníkem“ byla z dlažebních kostek vyskládaná Davidova hvězda (informace se rozchází, zda již tehdy, a nebo až mnohem později). Po letech chátrání byl park obnoven a znovuotevřen roku 2008, kdy byla původní pamětní deska posunuta blíže ke vchodu a v ose bývalého hřbitova místo ní instalována plastika Pavla Koziola. V době mojí návštěvy (neděle odpoledne; březen 2011) ovšem opět uzamčen a nezdá se, že by byl veřejnosti přístupný, přístup k němu není ani nijak označen.

dnešní vstup na bývalý hřbitov

obřadní síň v roce 1986 – stávala vpravo od vchodu na hřbitov (www.zanikleobce.cz)

 

plocha bývalého židovského hřbitova

 

pamětní deska: „Úpravy býv. židovského hřbitova byly provedeny v neinvestiční akci Z městským národním výborem v Chomutově nákladem 500 tis. Kčs v letech 1986 – 1987″

 

plastika Pavla Koziola v ose bývalého hřbitova (www.tsmch.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve jménu Chomutova se pravděpodobně odráží původní celní význam místa - poplatek za spřežení se nazýval „chomútné“.

Ø        V 16. stol. psal Bohuslav Balbín, že chomutovské pivo je jedním z nejlepších v Čechách.

Ø        Mühlbach, kanál Chomutovky, který tvořil i součást opevnění města, poháněl v minulosti řadu mlýnu – dnes již všechny pravděpodobně zaniklé (žádný se mi nepodařilo podle starých map a leteckých snímků identifikovat).

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.chomutov-mesto.cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov

-     Oblastní muzeum v Chomutově - http://www.muzeum-cv.net

-     hrady.cz, komenda - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3188

-     hrady.cz, farní kostel - http://www.hrady.cz/index.php?OID=4832

-     hrady.cz, jezuitská kolej - http://www.hrady.cz/index.php?OID=4806

-     hrady.cz, špitální kostel - http://www.hrady.cz/index.php?OID=8866

-     hrady, zámky a tvrze - http://www.castles.cz/zamek-chomutov/

-     zaniklé objekty, synagoga - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=5031

-     zaniklé objekty, pivovar - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15335

-     zaniklé objekty, evangelický kostel - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2667

-     hornictví.info - http://www.hornictvi.info/techpam/mesta/chomutov/chomutov.htm

-     Technické služby města Chomutov, obnova židovského hřbitova - http://www.tsmch.cz/view.php?cisloclanku=2008052801

-     Židovská obec Teplice - http://www.kehila-teplice.cz/fotoalbum/aktuality/otevreni-zidovskeho-hrbitova-v-chomutove/

-     Pivní obzor - http://www.pivniobzor.cz/byvale-pivovary-detail/chomutov-mestansky-pivovar/   

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

 březen 2011