BŘEHYŇSKÝ RYBNÍK (Heideteich)

k.ú. Doksy u Máchova jezera, dříve Břehyně (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Druhý největší rybník v oblasti (91,5 ha; 272 m n. m.), vzniklý přehrazením Robečského potka (zde zvaného též Břehyňský potok) zemní hrází, dlouhou v koruně 140 m. V hrázi uměle vytesaná skalní průrva (30 m dlouhá, 4 m široké, až 5 m hluboká), sloužící dříve jako náhon na Břehyňský mlýn.

Rybník leží v poměrně plochá krajině borových lesů, jen nad severozápadním břehem se tyčí výrazný Mlýnský vrch. Rozsáhlé mokřady, porostlé smrkem a borovicí, při severní a jihovýchodní straně rybníka jsou považovány za unikátní pozůstatky tajgy z konce poslední doby ledové. Svědčí o tom neobvyklá rostlinná společenstva i výskyt několika druhů pro tajgu typických střevlíků. Ze vzácných druhů rostlin zde lze nalézt například hlízovec Loeselův, kapraď hřebenitou či prstnatec pleťový pozdní či hrotnosemenku bílou. Roku 1994 zde byla objevená měkkyně bažinná, do té doby považovaná v České republice za vyhynulou. Rybník s přilehlými rákosinami a mokřady je též významnou ornitologickou lokalitou - pozorováno zde přes 250 druhů ptáků, mimo jiné zde hnízdí jeřáb popelavý, bukač velký či orel mořský; též významná tahová zastávka.

Doba založení rybníku není přesně známa. Většinou se uvádí 13. stol. (někdy dokonce přesně rok 1287), výzkumy pařezů uchovaných v rašelině na dně rybníka, které vznikly vyklučením původního pralesa v době vzniku rybníka však svědčí spíše pro 14. stol., což by korespondovalo i s pověstí, že rybník založil společně se sousedním Velkým (Máchovým jezerem) Karel IV. Výslovně zmiňován je prvně v listině Jiřího z Poděbrad roku 1460. Založen byl z důvodu chovu ryb a snad od počátku i jako pohon břehyňského mlýna. Rybník je součástí národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala (vyhlášena roku 1967; území však fakticky chráněno již od 20. let 20. stol. tehdejším majitelem pozemků hrabětem Valdštejnem, od roku 1933 poté státem jako součást rezervace „Oblast Dokeská a pohoří Kumer“); vstup mimo značené cesty zakázán, fakticky jedinou přístupnou částí je jeho hráz.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

 

Břehyňský rybník; na prvním snímku na obzoru Malá a Velká Buková, na druhém snímku Slatinné vrchy a Bezděz

 

hráz rybníka

 

nové železobetonové stavidlo rybníka z roku 1964 na místě staré dřevěné výpusti

 

výpust rybníka tesaná v pískovcové skále (nemovitá kulturní památka)

drážky po původním stavidle

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Břehyňský rybník s přilehlými mokřady je od roku 1991 zařazen mezi mezinárodně významné mokřady Ramsarské úmluvy.

Ø        Roku 1994 byla rezervace zařazena do evropské sítě biogenetických rezervací.

Literatura:

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G (Praha 2002)

-     Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III. - Liberecko (Brno, Praha 2002)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Břehyňský_rybník

-     CHKO Kokořínsko - http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/mzchu/npr-brehyne-pecopala/

-     citadela - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_brehyne_pecopala_cz

-     historické fotografie na Deutschböhmen.de - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Heideteich

-     virtual travel - http://www.virtualtravel.cz/mimon/narodni-prirodni-rezervace-brehyne--pecopala.html   

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

duben 2011