PSÍ KOSTEL (Hundskirche)

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Skalnatý hřeben zhruba východozápadního směru (323 m n. m.) v nejsevernější části Hradčanské pahorkatiny v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Zalesněn převážně borovicí. V nejvyšším místě skála s jeskynní Psí kostel. Na nižší plošině (310 m n. m.) cca 300 m východněji menší skalní město, v němž nejvýznamnějším útvarem je Skalní brána. Kolem jeskyně i skalní brány vede zelená turistická značka.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

Psí kostel

Rozlehlá jeskyně v turonských pískovcích jizerského souvrství. Jeskyně se skládá ze dvou částí odlišného charakteru - západnější část tvoří velká místnost se skalními sloupy (někdy ještě dále perforovanými), otevřená okny na tři stravy (přístupná od severu), na východě pak tato prostora přechází ve velký, k jihu otevřený převis, propojený se severní stranou skály několika menšími průchody. Celá prostora má od západu k východu zhruba 35 m, celková délka „chodeb“ se udává cca 80 m. Výška prostorů je kolem 2 m.

Jeskyně vznikla kombinací krasových a pseudokrasových procesů (základ dutin vznikl snad ještě v době, kdy zde působily spodní vody; po vyzdvižení pak dílo dokonaly povětrnostní vlivy) na méně odolné vrstvy vápnitého pískovce (přičemž spodnější vrstva je někdy označována i jako písčitý vápenec). Navzdory tvrzení některých badatelů, že jeskyně byly kdysi - snad ve středověku - upraveny člověkem jde pravděpodobně o čistě přírodní útvar. Je jednou z nejvýznamnějších jeskyní v pískovcích u nás. 

jižní strana skály; uprostřed jsou vidět otvory jeskyně

plán jeskyně (ad Cílek: Speleo)

  

severní strana skály s hlavním vstupem do jeskyně

   

interiér západní části jeskyně

  

východní převisovitá část jeskyně

  

vstupy do východní části jeskyně

skalní město

Skupina několika skal, taktéž z vápnitých turonských pískovců. Až 5 m vysoká a cca 4,5 m široká skalní brána (nazývaná prostě Skalní brána, či podle německého jména Frauentor někdy též Panina či Ženská brána) se nachází na jihovýchodním okraji, na samé hraně srázu. Je největší sklaní bránou Kokořínska. Skutečnou skalní bránou je však jen při pohledu od severu, kde se nachází v úrovni terénu; při pohledu z jihu má spíše charakteru velkého skalního okna ve vrcholové části vysoké skály. Nejčlenitější je skalní skupina severozápadně od skalní brány, v níž některé skály mají v horních partiích výraznou vrstevnatost s náznaky skalních pokliček či hřibů. Zejména ve východní stěně skály, nacházející se severně od skalní brány, ale též na jižní straně skalní stěny západně od brány a údajně i na jižní straně samotné skály s bránou se nacházejí ichnofosilie - zkamenělé chodbičky jakýchsi pravěkých živočichů, pohybujících se v sedimentech druhohorního moře.

 

Skalní brána při pohledu od severu a od jihu

 

skála severně od Skalní brány s hojným výskytem ichnofosilií

  

ichnofisilie ve skále severně od Skalní brány

    

skály severozápadně od Skalní brány

skalní stěna západně od Skalní brány

 

ichnofosilie ve skalní stěně západně od skalní brány

dutina ve skalní stěně západně od skalní brány

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jeskyně nazývána též Husův kostel (vzniklo zřejmě zkomolením původního německého jména Hunds na Hus) či Pustý kostel (Wünstekirche), ve starších německých materiálech údajně někdy i Hundsküche (Psí kuchyně). Ojediněle též v množném čísle „kostely″.

Ø        Jméno jeskyně bývá odvozováno buď od tajné protestantské modlitebny („psími″ nazvána hanlivě katolíky) či od shromaždiště psovodů při panských honech v okolí; oboje jsou spíše pověsti.

Ø        Roku 1775 či 1776 zde byl údajně dopaden dezertér císařské armády Johann Mack, později (snad někde v okolí) vůdce loupežnické tlupy Ippert.

Ø        Na některých mapách chybně jako Skalní brána označována nedaleká kóta 322 (Vinice).

Literatura:

-     Václav Matoušek, Petr Jenč, Vladimír Peša: Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy (Praha 2005)

-     Hana Motyčková, Kamila Šírová Motyčková, Vladimír Motyčka, Jiří Šír: Geologické zajímavosti České republiky (Praha 2012)

-     Václav Cílek: Jeskyně Psí kostel v pohoří Kummer, ad Speleo 23 (Praha 1996) - viz http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp23/kumer.htm

-     Jana Pospíšilová: Geomorfologické poměry Hradčanských stěn - diplomová práce (Olomouc 2008) - viz http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Pospisilova.pdf

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=9645

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC45GZW&title=psi-kostel-dog-church

-     outdor guide - http://www.outdoorguide.cz/psi-kostel-v-hradcanskych-stenach--1534.html

-     Liberecký kraj - http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/743-jeskyne-psi-kostel-v-polomenych-horach.html

-     skalní města - http://www.skalnimesta.cz/virtualni-prohlidky/ralsko-psi-kostely.html   

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013