CHLUM

k.ú. Přibyšice, dříve Václavice (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Výrazný zalesněný vrch (506 m n. m.) západně od Benešova. Na západní straně ohraničen údolím Janovického potoka, od jihu Přibyšickým a Tisemským potokem, od severu Lučním potokem (v jehož údolí na severozápadním úbočí Chlumu rozsáhlá, dnes již uzavřená skládka odpadu), pouze na západní straně, kde leží ves Přibyšice, sedlo spojující vrch s okolní pahorkatinou. Vrcholová část má charakter úzkého hřebínku západovýchodního směru. Na východním úbočí opuštěná štola zvaná Kaverna a další pozůstatky po těžbě rud; haldy a pinky po těžbě i v jiných částech kopce, zejména severně a západně od vrcholu. Na jihovýchodním úbočí při červené turistické značce plošina s turistickým odpočívadlem a výhledem na Konopiště; zde též památník místního lesníka Františka Rady. Níže v jihovýchodním úbočí systém výrazně zaříznutých roklí, zvaných Kraví důl.

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image182.jpg

Chlum od jihozápadu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image180.jpg

Chlum od jihovýchodu; v popředí golfové hřiště Tvoršovice (březen 2009)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image116.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image120.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image104.jpg

vrcholové partie kopce s převážně bukovými porosty (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image106.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image114.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image112.jpg

vrcholová mohyla (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image126.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image124.jpg

odpočívadlo na jihovýchodním úbočí kopce, za jiného počasí s výhledem na Konopiště, podle nedalekého pomníku lesmistra Františka Rady někdy zvané Radovou vyhlídkou (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image094.jpg

skála na východním úpatí kopce, v údolí Janovického potoka (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image102.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image100.jpg

Kraví důl na jihovýchodním úbočí kopce (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image096.jpg

starý mezník na jihovýchodním úbočí kopce (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image176.jpg

seník na severozápadním úbočí (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image178.jpg

silniční mostek na severozápadním úpatí Chlumu, přes Luční potok (leden 2021)

štoly

Ve východním úbočí vrchu opuštěná štola, lidově zvaná Kaverna. Cca 45 m dlouhá ve skále vytesaná chodba se dvěma kratšími odbočkami s „jezírkem″ železité vody. „Jezírko″ je zatopená svislá šachta, podle dostupných svědectví je hluboká kolem 10 metrů, nepokračuje však do nějakých spodních pater. Ve štole výrazná „krápníková″ výzdoba z limonitu, možná i s příměsí manganu. V sousedství vstupu do Kaverny je druhý portál štol, částečně zasuté, která stoupá směrem k cestě nad dolem a sloužila tedy možná jako štola svážná. Před ústím štol mohutný odval. Další podobně mohutný odval se nalézá níže ve svahu. U něj v současné době nejsou patrné žádné štoly, terénní nerovnosti však nějaká zasutá hornická díla naznačují.

Nejstarší záznam o hornické činnosti na Chlumu pochází z roku 1560, kdy jsou při dělení konopišťského panství zmiňovány hory stříbrné „Na Chlumě″. V letech 1655-1660 se na Chlumu těžil pyrit, pyrhotin a krevel. Kde však přesně tehdejší těžba probíhala se neví. Tato štola, označovaná jako Ladislav, vznikla pravděpodobně v 18. stol., dle jiných zpráv zde probíhala pokusná těžba v letech 1830 – 1834. V 70. letech 19. stol. nechal údajně majitel konopišťského panství štolu uzavřít dveřmi. V letech 1919 – 1920 zde pro důlního podnikatele Josefa Bambase odebíraly za pomoci dynamitu vzorky horník Vondráček s pomocníkem; zřejmě ale bez zajímavého výsledku, neboť aktivita nijak nepokračovala. Během 2. světové války, kdy byl Chlum součástí vojenského výcvikového prostoru Wafen-SS, došlo údajně k rozšíření profilu štoly, ovšem pouze uvnitř; rozšíření nezasáhlo vstupní portál. Důvod rozšíření není znám, pravděpodobně však nešlo o těžbu. Z reálnějších teorií lze uvést nedokončenou podzemní továrnu či sklad munice pro nedalekou továrnu Jawa, v té době sloužící zbrojní výrobě.

plán štoly Kaverna (Marttyforrest)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image170.jpg

vpravo vstup do štoly zvané Kaverna, vlevo polozasutá šikmá štola (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image168.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image166.jpg

ve vstupu do Kaverny je dobře patrný vyzděný rám nějaká uzavírky (dveří ze 70. let 19. stol. ??); mimochodem, vstup je výrazně menší než následující chodba (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image158.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image136.jpg

vstupní prostor štoly a navazující „křižovatka″ (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image162.jpg

krátká štola, vybíhající z „křižovatky″ vlevo (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image160.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image164.jpg

„jezírko″ – zatopená šachta, nacházející se v bočním výklenku „křižovatky″ (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image132.jpg

uzavřený otvor ve stropě štoly v prostoru „křižovatky″, pravděpodobně původně další šachta (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image134.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image154.jpg

další pokračování hlavní štoly (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image150.jpg

krátká boční štola vpravo (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image138.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image142.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image156.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image140.jpg

limonitové krápníky (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image144.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image146.jpg

stopy po těžbě (úpravách štoly?) ve 20. stol. (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image148.jpg

netopýr černý (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image130.jpg

šikmá štola, navazující na levý portál (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image128.jpg

propady nad Kavernou (leden 2021)

E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image174.jpg E:\místopis web\foto Chlum_soubory\image172.jpg

odval níže ve svahu a související propadlina, která by možná mohla být zasutým ústím nějaké další štoly ? (leden 2021)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Pro odlišení od mnoha jiných kopců téhož jména se někdy (velmi řídce) objevuje i označení Přibyšický Chlum.

Ø        Podle pověsti má zde být v zemi zakopaný ohromný zlatý kůň; Chlum ukrývá jeho ohon, zatímco jeho hlavou je nedaleká Neštětická hora. Pověst mimo jiné reaguje na skutečnost, že Chlum tvoří spolu s Neštětickou horou velmi nápadnou z dálky viditelnou dvojici kopců.

Ø        Podle jiné pověsti měla štola sloužit v době třicetileté války jako úkryt. Ještě jiná pověst mluví o tajných chodbách, vedoucích až na Chvojen a na Konopiště.

Ø        Byť historické zprávy mluví o „horách stříbrných″, dle geologických map se zde těžila železná ruda a pyrit.

Ø        Řada nejrůznějších teorií koluje o využití štoly v době 2. světové války. Krom těch výše uvedených se lze nejčastěji dočíst „zaručené zprávy″ o ukrytých pokladech či dokumentech v podzemních sálech, uzavřených umělým kamenem. Spekuluje se též o hledání uranu.

Literatura:

-     kol.: Benešov – „nejen″ město v podzámčí (Benešov 2013)

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlum_(Benešovská_pahorkatina,_506_m)

-     oficiální stránky města Neveklov - https://www.neveklov.cz/mesto/mistni-casti/pribysice/

-     blog Aleše Preslera - https://presler.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=595000&setver=touch

-     Tulák - https://www.tulak.cz/index.php/2019/02/19/kaverna-na-chlumu/

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 leden 2021