BŘEZOVÉ HORY

k.ú. Březové Hory, dříve Příbram (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Hornické město na hřebenu mezi Litavkou a Příbramským potokem, dnes stavebně spojené s Příbramí. Vzniklo při dolech na stříbrnou (později i olověnou) rudu, rozložených v okolí výrazného návrší Koráb, na němž dnes hřbitovní kostel sv. Prokopa (nemovitá kulturní památka), v jádru barokní z 18. stol (tehdy polodřevěný), v dnešní novorománské podobě z roku 1879. Jádro města s kostelem sv. Vojtěcha jihozápadně od tohoto návrší. V Prokopské ulici mezi kostelem sv. Vojtěcha a kostelem sv. Prokopa Chrám Jakoubka ze Stříbra Církve československé husitské, postavený roku 1936, a budova "starého šichtamtu" č.p. 14 (nemovitá kulturní památka). Jižně a jihovýchodně od návrší Koráb rozsáhlé sídliště ve stylu socialistického realismu. Městu však jednoznačně dominují industriální památky z 19. stol., zejména staré šachty - většina z nich zrekonstruována a slouží dnes jako součást rozsáhlého hornického skanzenu Hornického muzea Příbram. Též dochováno několik původních hornických chalup (v jedné z nich – č.p. 105 v Havířské ulici, nemovitá kulturní památka - expozice Hornického muzea, přibližující život horníků na přelomu 19. a 20. stol., v jiné havířská hospůdka Na Vršíčku).

Těžba rud v oblasti Březových Hor probíhala snad již od 13. stol. (nejpozději od 14. stol.), trvalejší osídlení (hornická osada) zde však vzniklo až v první polovině 16. stol., kdy nastal nový rozvoj těžby stříbra na Příbramsku a právě prostor Březových Hor se stal jeho těžištěm (zachován doklad z roku 1526, jímž nejvyšší mincmistr Jan Trčka z Vitence daroval havířům pozemek na Březové hoře k výstavbě horní osady). Osada stála pravděpodobně na návrší Koráb kolem zvonice, na jejímž místě dnes kostelík sv. Prokopa. Na přelomu 16. a 17. stol. úpadek těžby (1610 se na všech stříbrných dolech přestalo pracovat). V pol. 17. stol. zde pouze 25 domků, z toho 13 pustých. Obnova těžby po roce 1708. Na Mühlerově mapě Čech v roce 1720 je sice značeno neopevněné městečko Birkenberk neboli Hory, je doložen i březohorský rychtář, osada je však stále podřízená Příbrami, na jejímž území leží a která brzdí větší rozvoj "konkurenta" (nepovoluje zde ani provozování základních řemesel, jako je řeznictví či pekařství). Velký rozmach těžby po roce 1770, kdy do Březových Hor přišel z Kutné Hory báňský odborník huťmistr Jan Anton Alis, který doly zmodernizoval a založil hlubinné šachty. S ní nastává i výrazný rozvoj březohorské aglomerace, jejíž těžiště se přesouvá do míst dnešního náměstí, mezi nově založené šachty Ševčiny a Marie. 1841 dostaly Březové Hory městskou správu a 1896 byly povýšeny na královské horní město. V roce 1900 dosáhly historického maxima v počtu obyvatel - 5543 (na pouhých 407 domů!). 1953 opět sloučeny s Příbramí (dnes Příbram VI - Březové Hory), se kterou postupně ve 2. pol. 20. stol. srostly i stavebně. 1978 těžba stříbrných rud na Březových Horách definitivně ukončena.

Náměstí J. A. Alise

Dnes hlavní březohorské náměstí, vzniklé však až na přelomu 19. a 20. stol. Uprostřed náměstí novorenesanční kostel sv. Vojtěcha (nemovitá kulturní památka) z let 1889-90 dle projektu architekta Bedřicha Münzberga (kostel stojí na jiném místě, než byl původně projektován, neboť stavba se začala propadat do stařin). Jižně od něj socha sv. Jana Nepomuckého.

 

Náměstí Hynka Kličky

Původní březohorské náměstí - zhruba obdélný prostor kolmý na hlavní komunikaci (Rožmitálská - Husova), na východní straně navazující na Náměstí J.A.Alise. Uprostřed náměstí figurální pomník padlým v 1. sv. válce. Na severní straně zajímavý patrový dům s věžičkou č.p. 79, zvaný Vimrovna, v němž je dnes Studio lidových řemesel Aleny Čákové. V budově č.p. 319 z 80. let 19. stol. v západní části náměstí, v níž bývaly byty báňských úředníků a techniků, dnes pozoruhodná expozice geologie a mineralogie Příbramska – muzejním účelům slouží již od 50. let 20. stol. a je tak nejstarší součástí Hornického muzea.

    

Ševčinský důl (nemovitá kulturní památka)

Též Francšachta. Nejlépe zachovaný industriální areál v Březových Horách, uzavírající na západní straně náměstí Hynka Kličky. Dnes jádro Hornického skanzenu. Dominantou je patrová šachetní budova (č.p. 292) z neomítaných cihel a kamene z roku 1879 s nárožní polygonální věžičkou s ochozem (určenou údajně pro astronomická pozorování) a s 37 m vysokou železnou těžní věží. V ní expozice vývoje svislé důlní přepravy na Příbramsku a vrtací techniky příbramských dolů, věžička slouží jako vyhlídka. K šachtě přiléhá budova strojovny (č.p. 262) z téže doby, v níž od roku 1994 umístěn unikátní důlní pístový kompresor z roku 1928, pocházející z dolu Rudolf. Za šachetní budovou přízemní stavení sypů a třídírny (zvaných též podle využití v meziválečném období sokolovna – č.p. 297) s expozicí tradičních řemesel a průmyslu na Příbramsku a historických fotografiích. Na přilehlém prostranství volně přístupná expozice důlní techniky, replika historického důlního žentouru, středověkého rumpálu a havířské zvoničky a počátek zrekonstruované úzkokolejky do Vojtěšského dolu, na deponované části mineralogicky velmi bohaté haldy dolu Lill, možno za drobný poplatek volně hledat minerály. Celý areál doplňuje budova cáchovny z roku 1880 (č.p. 293) proti šachetní budově s expozicí dějin příbramského hornictví.

Nová šachta na tzv. Mordýřské či Mučednické žíle, na místě staršího vodotěžného dolu ze 16. stol., byla zaražena roku 1813. Původně se jmenovala Důl císaře Františka I, později císaře Františka Josefa I.. Roku 1909 dosaženo maximální hloubky 1128 m (32 pater). Na Ševčinský důl přejmenován po vzniku Československé republiky podle významné Ševčinské žíly, otevřené zdejší šachtou v pol. 19. stol. Těžilo se zde fakticky až do uzavření revíru v roce 1978, v pozdějších letech však nebyly rudy dopravovány na povrch Ševčinskou jámou, ale prostřednictvím sousedních jam Marie a Vojtěch, tato jáma byla využívána především jako "vtažná" pro větrání celého březohorského podzemí. Od roku 1978 je v areálu postupně budováno jádro Hornického muzea (jako první zpřístupněný objekt cáchovna, o rok později expozice ve vlastní šachetní budově, 1981 budova sypů, v první polovině 90. let venkovní expozice důlní techniky, 2000 replika žentouru - uvažovalo se i o zpřístupnění části podzemí, k tomu však z technických důvodů nedošlo).

      

důlní drážka

Dráha, sloužící přepravě vytěžené stříbrné a olověné rudy z Ševčinského dolu do Vojtěšské úpravny rud byla vybudována roku 1884. V poslední úseku byla vedena dodnes dochovanou Ševčinskou štolou (portál z 19. stol. – nemovitá kulturní památka). V souvislosti s útlumem těžby došlo již kolem roku 1900 k jejímu odstranění. Obnovena v původní trase jako atrakce pro návštěvníky Hornického muzea (přeprava osob mezi Ševčinskou a Vojtěšskou šachtou) byla v letech 2005-2006. Začíná u Ševčinské šachty, po ocelovém mostku (na původních zděných podpěrách) přechází ulici Pod Kovárnami, vede ulicí Pod Struhami a v současné době končí po zhruba 230 m před portálem Ševčinské štoly, plánuje se však protažení štolou až do areálu dolu Vojtěch. Rozchod kolejí je 600 mm.

Při obnově úzkokolejky byly objeveny zbytky vyzděného kanálu (Struh), kterým byla vedena až do roku 1947 voda z rybníků nad Březovými Horami k dolu Vojtěch.

  

důl Vojtěch (nemovitá kulturní památka)

Nachází se při hlavní silnici (Husova ulice) severovýchodně od Ševčinské šachty, na západním úpatí Korábu. Důl těžil žíly Dominantou dvoupatrová šachetní budova (č.p. 29) z neomítaného kamene z roku 1870, v níž bylo zabudováno ocelové těžní zařízení. K ní přiléhá kotelna a strojovna s parním strojem Brietfeld & Daněk z roku 1889, sloužící až do uzavření dolu. Památkově chráněná kotelna byla zbořena!

Nejstarší hlubinná šachta na Příbramsku - hloubena pod vedením Jana Antona Alise od roku 1779 (tehdy nazývána Nová jáma, později Adalbert). Založena na staré propadlině středověkých dolů. V prvních letech těžby velké problémy se zaplavováním (1782 se zde po vyřinutí vody ze stařin utopilo 10 horníků). Roku 1875 zde poprvé na světě dosaženo svislé hloubky 1000 m za použití jediného těžního lana. Roku 1919 napojen vlečkou na příbramské nádraží. Hloubit se zde přestalo v roce 1935, když dosáhl 35 pater. Důl uzavřen 1978. Roku 1996 vykoupeny šachetní budova a strojovna Hornickým muzeem, po rozsáhlé rekonstrukci od roku 2000 přístupné veřejnosti (strojovna s parním strojem, expozice věnovaná dosažení 1000 m hloubky a galerie v šachetní budově, vstup do Anenské vodní štoly).

V severozápadním sousedství šachty se nachází úpravna rud (tzv. Vojtěšská prádla), vybudovaná údajně již v 80. letech 18. stol.. V letech 1928-29 zde postavena flotační úpravna rud. Kromě toho, že se sem svážela ruda z přilehlých březohorských šachet, byla roku 1935 vybudována i lanovka, přivážející sem rudu z dolu Generál Štefánik u Bohutína (v provozu do roku 1970, poté snesena). V letech 1930-33 vybudována v areálu dolu (západně od šachty) též Státní továrna na drátěná lana, do níž byla výroba lan přemístěna z provizorních podmínek na dole Anna.

    

Wasserlauf

Podzemní štoly sloužily k přívodu vody a pohonu vodních zařízení mezi Anenským a Vojtěšským dolem. Tvořily tzv. Vodní či vodotěžné patro v nadpatří 1. patra těchto dolů. Unikátní systém byl budován v 18. a 1. pol. 19. století, využil však i starších důlních děl z 15. a 16. stol. Jeho součástí bylo pět vodních kol, sloužících jak pro čerpání vody z nižších pater, tak pro pohon důlních a úpravárenských zařízení. Komplex byl pokračováním Struh, které se právě v areálu dolu Vojtěch nořily do podzemí.

Část (cca tři čtvrtě kilometru) byla v rámci expozice Hornického muzea v roce 2006. Přístup dnes novodobým výtahem z cáhovny dolu Anna, výstup do areálu dolu Vojtěch, únikový východ jámou Martin (v areálu firmy Halex-Schauenberg severně od Anenského dolu). Turistická trasa ukazuje kromě staré vodní štoly i tři komory vodních kol v podzemí Anenského dolu a úpravny rud, jámu dolu Anna a také starší dobývky, např. Petrské jámy.

     

důl Anna (nemovitá kulturní památka)

Rozkládá se na severním úpatí návrší Koráb. Důl měl 39 pater, těžil žíly Vojtěšskou hlavní, Eusebskou, Ševčínskou a Matkobožskou Zachována dvoupatrová šachetní budova (č.p. 27) z 2. pol. 19. stol. s rekonstruovanou dřevěnou větrací věžičkou, k níž přiléhá patrový objekt někdejší zápisny havířů. V sousední strojovně z roku 1913 dochován parní těžní stroj firmy Brietfeld & Daněk z roku 1914, svého času největší parní stroj, který byl schopný těžit až z hloubky 1300 m a který sloužil svému účelu až do uzavření dolu. V areálu dále objekt bývalé cáchovny (později skladu – č.p. 274) z téže doby, původně dvoupatrová, jejíž dvě spodní podlaží však v průběhu času ze dvou stran zahrnuty odvalem a popelem z kotelny, takže dnes se z nádvoří dolu jeví jaké přízemní.

Založen byl roku 1789 Janem Antonem Alisem jako druhý hlubinný důl březohorského revíru v místech, kde se těžilo již od středověku (poblíž Novoročního dolu, v němž těženo počátkem 18. stol). V průběhu let nejvýznamnějším dolem březohorského revíru. 1914 zde instalován nový parní stroj a šachetní budova opatřena 32 m vysokou ocelovou těžní věží, která se pak na dlouhá desetiletí stala dominantou Březových Hor. V letech 1914-1957 nejhlubší jáma revíru (počátkem 30. let patřila k nejhlubším v Evropě; 1941, kdy zastaveno hloubení, dosáhla hloubky 1449,3 m, až do pol. 50. let pak nejhlubší jáma v ČSR). Důl uzavřen 1978, 1980 snesena těžební věž, ústí jámy bylo zasypáno. Roku 1999 zrekonstruována šachetní budova do původní podoby z 19. stol.

Od 2. pol. 90. let 20. stol. součást Hornického muzea (strojovna s parním strojem, expozice vývoje úpravárenských zařízení v cáchovně, přístup do Prokopské štoly a do Wasserlaufu). Vlastní šachetní budova nepřístupná.

Součástí areálu Anenského dolu byly též úpravny rud (tzv. Anenská prádla), rozkládající se severozápadně od šachetní budovy. Pracovaly od 90. let 19. stol. do roku 1919 (?). Od roku 1842 do 30. let 20. stol. (kdy byla přemístěna do nové továrny u dolu Vojtěch) probíhala v provizorních podmínkách přímo v areálu dolu také výroba drátěných lan, tehdy převratné novinky v hornictví.

             

důl Prokop

Též Novoprokopský důl. Leží východně pod stejnojmenným kostelem. Byl zaražen roku 1832, dosáhl 41 pater. Je to nejhlubší jáma v revíru a jedna z nejhlubších ve střední Evropě (1597,6 m). Šachetní budovy (č.p. 24) chátrají, veřejnosti nepřístupné.

Prokopská štola byla vyražena před rokem 1857 jako dopravní spojnice mezi Prokopskou jámou a úpravnami rud v areálu Anenské, respektive Vojtěšské šachty. Je dlouhá 217 m (včetně tzv. ochozu, obepínajícího jámu, 260 m). V roce 1999 zpřístupněna v rámci expozice Hornického muzea veřejnosti. K Prokopské jámě se jezdí vláčkem po původních úzkorozchodných kolejnicích, používané vláčky však nepochází z březohorských dolů, ale z dolů uranových (zde se lidé nepřepravovaly, pouze narubaná ruda).

          

Důl Marie

Leží jižně od náměstí. Klasicistní, novorenesančně upravený areál. Z nádvoří přístupná 532 m dlouhá Mariánská štola, která sloužila dopravě vytěženého materiálu k úpravnám rud u dolu Vojtěch (proti Vojtěšskému dolu při Husově ulici empírový portál s tympanonem – nemovitá kulturní památka). Před šachtou dva pomníky důlní katastrofy 1892, při níž zahynulo 319 horníků.

Založena 1822. 1836 zde poprvé na světě zkoušeno drátěné lano místo lana z konopí, 1849 zde dán do provozu první parní stroj březohorského revíru (současně s prvním stoupacím strojem v rakouské monarchii). Mariánská štola vyražena 1869. Roku 1892 zde vypukl požár výdřevy šachetní jámy, který se rozšířil do celé oblasti - byla to největší důlní katastrofa té doby v celosvětovém měřítku (319 obětí).

V provozní budově šachty památník důlního neštěstí a malá expozice báňského záchranářství, provozované Spolkem Prokop. V rámci prohlídky možná též návštěva Mariánské štoly (první turisticky zpřístupněné podzemí v Březohorském revíru - 1994).

      

Zajímavosti:

Ø        K Březovým horám se někdy řadí i šachty „Černojamského revíru“ Jarošovka, Lil a Ferdinand, ležící severně od města, již na katastru Příbrami.

Ø        Březová Hory jsou zmiňovány v Libušině proroctví (dle Hájkovy kroniky) - "Vidím vrch březový, jest stříbra vnitř plný...". K Březovým Horám lze vztáhnout i pověst o Horymírovi (byť se v ní mluví o „příbramských dolech“).

Ø        11. října 1893 se v Březových Horách (Mariánská ulice) narodil grafik a výtvarník, zobrazující hornický život zdejšího revíru, Karel Hojden.

Ø        11. prosince 1900 se v Březových Horách narodila Hermína Týrlová – spoluzakladatelka českého animovaného filmu.

Ø        V domku č.p. 105, v němž dnes jedna z expozic hornického muzea, se roku 1912 narodil významný český bryolog Zdeněk Pilous.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 6. díl (Praha 2004)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

-          Jan Čáka: Podbrdskem od městečka k městu (Praha-Litomyšl 2001)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

-          Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech (Kutná Hora 2000)

-          Otomar Dvořák. Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

Web:

-           Hornické muzeum Příbram (úzkokolejka, wasserlauf)

-           virtuální prohlídka

-           stránky milovníků Brd

-           Zdař Bůh - Ševčinská šachta, dosažení hloubky 1000 m na dole Vojtěch, Jánská jáma

-           montanya.org

-           hornictví.info

-           Studio lidových řemesel Vimrovna

-           historie březohorského rudního revíru

-           hrady.cz – hornický skanzen, kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. Prokopa, sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra

-           Tajemná místa plná síly

-           Spolek Prokop

-           Wikipedie

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008