NOVÁ VES I (Neudorf)

k.ú. Nová Ves I (Středolabská tabule / Kolínsko)

Ves při hlavní silnici č. 38 z Kolína do Poděbrad (200 m n. m.). Centrem původně obdélná, později v ploše částečně zastavěná náves (Václavské náměstí) s kostelem sv. Václava. Několik dochovaných ukázek vesnické zástavby. Západně od vsi paleontologicky významný lom.

Ves prvně doložena roku 1290, kdy ji Hynek z Dubé prodal sedleckému klášteru; vznik vsi se předpokládá nedlouho před tímto rokem. 1437 připojena Bedřichem ze Strážnice ke Kolínu.

statek č.p. 1 v centru vsi východně od kostela

křížek z roku 1896 v centru vsi

památník osvobození Rudou armádou v centru vsi

statek č.p. 57 západně od návsi

pomníček jakéhosi neštěstí v západní části vsi

křížek z roku 1910 na křižovatce ulic Velimská a Jiráskova v západní části vsi

stará železniční zastávka

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Gotický, pseudorománsky upravený kostel s mohutnou věží na bývalém hřbitově uprostřed vsi. Zdivo věže původní středověké, na východní straně presbytáře v podvěží dochováno zazděné gotické okénko se zbytky kružeb.

Kostel vystavěn těsně po roce 1300 sedleckým klášterem (údaj, že zdejší kostel byl vysvěcen roku 1068 za účasti biskupa Jaromíra a knížete Vratislava II., je nutné odkázat do říše pověstí). Prvně uváděn je spolu s farou roku 1352. Roku 1835 byla nákladem majitele panství Václava Veitha gotická loď stržena a nahrazena novou větší. Dnešní podoba je výsledkem novorománské přestavby v polovině 80. let 19. stol.

 

novorománský kostel se středověkou věží

bývalý hřbitov u kostela

Lom u Nové Vsi

Jámový lom, až 20 m hluboký, cca 300 m východně od vsi. V lomu odkryta příbojová facie svrchní křídy, významné naleziště křídové fauny (ústřice, mořské houby, korály, ramenonožci, ježovky, žraločí zuby), přesliček a plavuní, umožňující paleoekologické a sedimentologické průzkumy. Kapsy křídových usazenin (slepence, pískovce, vápence, slínovce) v předkřídových horninách patrné zejména v horní části lomu. Lom je typovou lokalitou pro řadu druhohorních bezobratlých živočichů. Občasná tůň na dně lomu útočištěm několika druhů obojživelníků (čolek obecný, čolek velký, kuňka obecná).

Před 90 miliony let se zde nacházel ostrov v křídovém moři. Vlastní hmota ostrova, tvořená biotitickými migmatity a pararulami, byla v převážné míře vytěžena, zachovány zůstaly právě příbřežní usazeniny z období spodního turonu. Těžba v lomu skončila roku 1958. Od roku 1977 chráněn, dnes v kategorii přírodní památka (původně dvě samostatné části, západní a východní stěna lomu, v roce 1990 ochrana rozšířena na celý lom o výměře 2,14 ha).

   

lom

pravděpodobně vstup do krytu teritoriální radiační hlásné sítě ÚŽ-6 ze 60. let 20. stol

výhled z horního okraje lomu na Kolín

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V prostoru vsi doloženy nálezy z mladší doby kamenné (vypíchaná keramika, nádoba kultury s lineární keramikou antropomorfních tvarů), kultury lužické, bylanské, laténské (sídelní jáma s četnými zlomky červeně malované keramiky), z doby římské i stěhování národů (germánské pohřebiště).

Ø        Dle pozdější tradice, vycházející z kroniky Václava Hájka z Libočan. měla ves nahradit starší osadu Serčov, stojící blíže k Labi a často zužovanou povodněmi. Přes nespolehlivost Hájkových údajů je vzhledem ke jménu vsi pravděpodobné, že je skutečně nástupcem nějaké starší osady.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.novaves.cz/

-     wikipedie, ves - http://cs.wikipedia.org/wiki/Nová_Ves_I

-     wikipedie, lom - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_u_Nové_Vsi

-     cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/nova-ves-i

-     varhany a varhanáři v České republice - http://www.varhany.net/cardheader.php?lok=1734

-     spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-kolin/nova-ves-i_.html (http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5366-nova-ves-i/)

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/80

-     fotografie přírody - http://chranene-uzemi.sije.cz/lom-nova-ves/ 

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červen 2011