V JEZÍRKÁCH

k.ú. Velim (Středolabská tabule / Kolínsko)

Vlhké louky slatinného až mírně slaništního charakteru s několika vodními plochami (dvě periodické tůně a jedno stálé jezírko, vzniklé pravděpodobně těžbou štěrkopísků) jihovýchodně od Sokolče, v jihovýchodní části zkušebního železničního okruhu (193 m n. m.). Výskyt řady vzácných rostlin; zejména nejbohatší polabská lokalita vstavače bahenního, dále pak prstnatce pleťového (několik tisíc kusů), ožanky čpavé, hadího jazyku obecného či žluťuchy žluté. Též zajímavá mokřadní fauna (uváděno odsud přes deset druhů vážek, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, vodní měkkýši levotočka a lištovka lesklá či hnízdění motáka pochopa).

Lokalita byla objevena v roce 1983. V té době byla bezprostředně ohrožena postupným zavážením zeminou v rámci náhradních rekultivací. Od roku 1988 chráněna, dnes jako národní přírodní památka o výměře 2,9 ha; zařazena též mezi evropsky významné lokality.

 

slatinná louka

 

dvě ze zdejších botanických vzácností – vstavač bahenní a žluťucha žlutá

 

toho času zavodněné terénní deprese

 

tůň s uměle vysazenými lekníny

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Byla zde poprvé v Čechách nalezena svinka Armadillidium zenckeri.

Ø        Do remízu na východním konci lokality je lokalizována zaniklá středověká ves Popovice s tvrzí (poprvé připomínána 1381, zanikla zřejmě za třicetileté války).

Literatura:

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-     správa CHKO Kokořínsko - http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/mzchu/npr-v-jezirkach/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/V_jezírkách

-     cittadella - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPP_v_jezirkach_cz

-     botany.cz - http://botany.cz/cs/v-jezirkach/

-     cesty a památky; chráněné území - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/velim/v-jezirkach

-     cesty a památky; Popovice - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/popovice-zanikla-ves

-     fotografie přírody - http://chranene-uzemi.sije.cz/jezirka/

-     stránky obce Sokoleč - http://www.sokolec.cz/zanikla-ves-popovice  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červen 2011