ČTVRTĚ

k.ú. Mcely (Jizerská tabule / Nymbursko)

Jižní část rozsáhlého lesního komplexu tzv. Loučeňského hřbetu mezi Mcely a Studci, od roku 1989 chráněná vzhledem k zachovalým lesním společenstvům s přírodě blízkou druhovou skladbou jako přírodní rezervace, dnes zařazená i do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Výskyt řady druhů vzácných rostlin (zřejmě v současné době jediná česká lokalita kruštíku drobnolistého, okrotice bílá a červená, kruštím modrofialový, vemeník dvoulistý, bledule jarní, oměj různobarvý, lilie zlatohlavá), ptáků (včelojed, sýček, datel...) a obojživelníků (skokan skřehotavý a štíhlý, čolek velký, horský a obecný).

Na ostrohu v jihozápadní části lokality, nad Studci, stopy rozlehlého hradiště (4,4 ha) z mladší doby bronzové (lužická kultura), zvaného Velké hradiště či též Na Studci – nemovitá kulturní památka.

 

Čtvrtě od jihu (od silnice Mcely – Studce) – z lesa trčící pahorek je pravděpodobně Velké hradiště

Zajímavosti:

Ø        Na starých mapách nazýván tento lesní celek Grosser Wald (Velký les), zatímco jméno Čtvrtě patřilo jižnějším polním pozemkům západně od mcelského hospodářského dvora.

Literatura:

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-     Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/brow.php?SHOW_ONE=1&ID=1170

-     Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000042031

-     neoficiální stránky Mcel, rezervace - http://www.mcely.cz/ctvrte.htm

-     neoficiální stránky Mcel – vycházka na Čtvrtě – http://www.mcely.cz/okoli.htm

-     Český rozhlas - http://www.rozhlas.cz/priroda/krasy/_zprava/582161

-     chráněná území Nymburska - http://www.meu-nbk.cz/docs/chran_uzemi/ch05.htm

Okolí: Mcely / Studce

Střední Polabí / rejstříky

září 2010