ZA KUCHYNÍ

k.ú. Hajská (Českobudějovická pánev / Strakonicko)

Bývalé rýžoviště zlata (nemovitá kulturní památka) severozápadně od vsi Hajská, v nivě Otavy mezi jejím pravým břehem a železniční tratí Strakonice – Ražice. Též přírodovědně významná lokalita.

Rýžoviště je obvykle uváděno jako středověké, ale vzhledem k tomu, že na nedalekém rýžovišti u Modletic (které dost možná tvořilo s tímto původně jedno souvislé pásmo) byla doložena prospektorská činnost již v době bronzové a laténské zhruba od 9. stol. př. n. l.), lze předpokládat, že i tohoto má původ již v pravěku. Rýžování dodnes připomínají až 1,5 metru vysoké sejpy, patrné zejména v severozápadní části pozemku č. 195/2 (viz též poznámky). Památkou na rýžování jsou pravděpodobně i minimálně některé z prohlubní mezi sejpy, dnes zatopené vodou (některé jsou údajně pozůstatkem novodobé těžby štěrkopísků). Právě množství tůní zaujalo přírodovědce, takže v roce 1985 byl na stejné ploše (6,6 ha) vyhlášen chráněný přírodní výtvor (dnes přírodní památka) Tůně u Hajské. V roce 1998 zde proběhl razantní zásah, kdy byla velká část pozemku zbavena náletových dřevin a bylo obnoveno 13 původních tůní, již značně zazemněných. V letech 2008 – 2018 následovalo ve třech etapách budování dalších tůní. Dnes je na lokalitě (i mimo hranice přírodní památky) na tři desítky tůní různě velikosti a hloubky.

Hlavním důvodem přírodovědné ochrany je výskyt žebratky bahenní a deset druhů obojživelníků (čolek velký, obecný a horský, skokan zelený, štíhlý a hnědý, kuňka obecná, ropucha obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená), za pozornost však stojí i výskyt dalších mokřadních a vodních rostlin (zevar nejmenší, vrbina kytkokvětá, vachta, třílistá, bublinatka obecná, voďanka žabí), vážek (šídlatka brvnatá, šídlatka tmavá, lesklice skvrnitá, vážka žlutavá), ptáků (potápka malá, krutihlav obecný, lejsek šedý, žluva hajní, cvrčilka říční, cvrčilka zelená, sýkora lužní, strnad rákosní, sedmihlásek hajního, slavík…) či plž lištovka lesklá.

V roce 2019 zde byla Českým svazem ochránců přírody Onyx vybudována půl kilometru dlouhá naučná stezka. Má dvě totožné úvodní tabule (jednu na přístupu od východu, od úpravny vody, druhou na cestě od severu, od jezu na Otavě) a čtyři zastavení, věnované zdejší přírodě.

vstup na lokalitu od východu s úvodní tabulí naučné stezky; skutečná hranice přírodní památky je však ve skutečnosti východněji, hned u cesty od úpravny vod k řece

strouha přetínající východní část lokality

  

tůně v jihovýchodní části lokality jsou ze všech nejmladší; byly vybudovány v roce 2018

zastavení naučné stezky č. 1, věnované obojživelníkům

   

mělké tůně a mokřady ve střední části lokality

 

lávka přes strouhu, vybudovaná roku 2019 v rámci zřízení naučné stezky 

trasa naučné stezky je místy značena takovýmito šipkami, ale orientačně je zcela nenáročná

druhé zastavení naučné stezky, věnované bezobratlým

sejpy

 

třetí zastavení naučné stezky, věnované zdejší vegetaci; jediné není u tůně, upozorňuje mimo jiné na kontrast mezi sníženinami mokřadního charakteru a sechými máloúživnými sejpy

   

tůně a sejpy – nejzajímavější část lokality

čtvrté zastavení naučné stezky, věnované ptákům

panoramatický pohled na východní část lokality v okolí 4. zastavení naučné stezky

  

nejvýchodnější skupina tůní

severní vstup do lokality s druhou úvodní tabulí naučné stezky

úpravna vod

Úpravna vody, zásobující pitnou vodou zhruba třetinu Strakonic,  stojí při jihovýchodním okraji lokality. Pochází z roku 1936, v letech 2009-2012 kompletně zrekonstruována, co se stavební podoby i technologie týče.

úpravna vod od východu

úpravna vod od jihu

pamětní deska na rekonstrukci úpravny

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V památkovém katalogu je uváděno, že „Zachované pásmo sejpů je dlouhé 600 m a jeho šířka kolísá mezi 50 až 150 m″.  Což takřka přesně odpovídá celé ploše pozemku č. 195/2. V reálu jsou dnes ale sejpy patrné pouze v severozápadní části pozemku, na ploše cca 120 x 230 m. Je tedy otázkou, zda v minulosti pokrývalo sejpové pole skutečně celý pozemek, či zda jde o mýlku a rozměry se vztahují ve skutečnosti k památkově chráněné ploše, nikoli k faktickému rozsahu sejpů. Druhé variantě by nasvědčoval i fakt, že na části pozemku bylo povoleno vybudovat nové tůně, které by případný historicky terén zcela znečitelnily.

Web:

-          wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Tůně_u_Hajské

-         památkový katalog - https://www.pamatkovykatalog.cz/ryzoviste-zlata-18928472

-         Strakonický deník - https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/hajska-se-pysni-prirodni-pamatkou-a-upravnou-vody-20120621.html

-         Ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=967

-         Blíž přírodě - https://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/naucna-stezka-tune-hajske.html

další místa v okolí (mapa) / Prácheňsko / rejstříky

duben 2021