DIVICE

k.ú. Divice (Džbán / Lounsko)

Ves rozložená na východním svahu vrchu Lavička, nad údolím Smolnického (Pochválovského) potoka. V centru kaple sv. Anny, východní část vsi vyplňuje rozsáhlý dvůr se zámkem a tvrzí. Řada zajímavých zděných domů s dochovanými detaily souvisejícími s pěstováním, resp. sušením chmele.

Ves prvně uváděna 1318. V letech 1346-1481 v držení pánů z Divic. V 16. a 17. stol. opakovaně v držení Lobkoviců. Ve 2. pol. 17. stol. získali Divice Schützové z Leypoldsheimu, kteří je připojili k panství Citoliby.

Součást přírodního parku Džbán.

 

půdorys jádra vsi s návsí a areálem zámku / dvoru na mapě z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

celkový pohled na ves s tvrzí od jihovýchodu

 

dům č.p. 3 s pamětní deskou legionáře Adolfa Svítka

 

statek č.p. 14 s typickým podkrovím uzpůsobeným k sušení chmele

rybníček jižně od vsi – v pozadí kostel sv. Jiljí ve Vinařicích a ostroh hradiště Dřevíč

zámek a dvůr (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlý areál tvrze, zámku a poplužního dvora, vyplňující v podstatě celou jihovýchodní části obce. Nepřehlédnutelnou dominantou je mohutná hranolová pětipodlažní věž, původem gotická, v dnešní podobě převážně renesanční, barokně upravovaná. V interiéru uváděny zbytky nástěnných maleb, mimo jiné znaků majitelů panství. Ze západní strany k věži přiléhá jednopatrová budova bývalého zámku (č.p. 1), v dnešní podobě barokní, avšak také středověkého původu, byť pravděpodobně mladší než obytná věž. Jihovýchodně vlastní barokní dvůr (č.p. 2). Součástí památkově chráněného areálu i č.p. 73, přiléhající ze severní strany k zámku. Celý areál nepřístupný. K vnější zdi dvora přistavěna kaple.

Tvrz vznikla snad již v pol. 14. stol. Po roce 1560 přestavěna na renesanční zámek, další úpravy ve stol. 17. Po připojení Divic k panství Cítoliby (2. pol. 17. stol.)  již zámek nesloužil jako sídlo vrchnosti, obývali ho pouze úředníci a postupně chátral. Kolem roku 1810 pro velkou zchátralost zčásti snesen, zbytek upraven k hospodářským účelům.

celkový pohled na areál zámku s tvrzí a dvora od jihovýchodu

věžová tvrz od severu; vpravo navazuje zámek

jihozápadní nároží zámku

spojovací křídlo mezi zámkem a dvorem s průjezdem do nádvoří a přistavěnou kaplí

  

severní křídlo dvora

vstupní brána dvora se „sluncovými″ vraty

kaple sv. Anny (nemovitá kulturní památka)

Kaple na návsi z roku 1893 s výraznou osmibokou šindelem krytou zvonicí. Před kaplí drobný křížek na mohutném pískovcovém soklu s kdysi polychromovaným reliéfem sv. Jana Nepomuckého z 19. stol.

kaple

 

kříž s reliéfem sv. Jana  Nepomuckého

Zajímavosti:

Ø        Pečetidlo vladyků Onše, Juříka a Vratislava, majitelů Divic v roce 1318, je jedno z nejstarších u nás dochovaných šlechtických pečetidel (uloženo ve sbírkách Národního muzea).

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí I - A-J (Praha 1997)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     hrady.cz – http://www.hrady.cz/index.php?OID=1106

-     wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Divice

-     atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/tvrz-divice/

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/divice

-     Toulky po Čechách, Moravě, Slezsku i zahraničí - http://www.toulkypocechach.com/divice.php 

Okolí: Brloh / Průhon / Vinařice / Lavička

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012