SMILOVICE

k.ú. Smilovice, dříve Pochválov (Džbán / Novostrašecko)

Ves nad levým břehem Pochválovského potka, složená ze dvou různých částí - několika budou roztroušených při potoku („Staré Smilovice″) a pravidelnou ulicovou zástavbu stoupající výše do svahu („Nové Smilovice″ – 355 m n. m.). Asi uprostřed severní fronty Nových Smilovic u usedlosti č.p. 15 do ohradní zdi vestavěná kaplička.

Jako první zmínka o vsi je běžně uváděn rok 1197, nejstarší zcela nezpochybnitelná zpráva však pochází až z roku 1356. 1479-1547 v držení města Louny. V 16. stol. zde tvrz. Za třicetileté války zpustošeny, následně zde pouze mlýn (zmiňovaný již roku 1533, dnes více méně zaniklý) a dvůr. Až koncem 18. stol. vznikla výše ve svahu nová ves. V té době území patřilo k panství Toužetín.

Součást přírodního parku Džbán.

 

Smilovice na mapě z 2. pol. 18. stol., ještě před vznikem „Nových Smilovic″ (oldmaps.geolab.cz) a z 1. pol. 19. stol., již s novou výstavbou (archivnimapy.cuzk.cz)

celkový pohled na ves od severozápadu, v pozadí Pochválovská stráň

ulicová zástavba Nových Smilovic

 

kaplička v Nových Smilovicích (nemovitá kulturní památka)

křížek u kapličky

Sv. Markéta na „Zvozidlech″ (nemovitá kulturní památka)

Socha sv. Markéty na rozcestí v polích západně od vsi. Postavena dle tradice roku 1815 (1816 ?) jako poděkování za vyslyšení modliteb poté,  co se zde jezdci při nočním návratu domů splašil kůň. Socha se těšila velké úctě, 13. července k ní chodily průvody. Byla několikrát poškozena a vždy znovu opravena, naposledy v 60. letech 20. stol.

socha sv. Markéty

Literatura:

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.smilovice.eu

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Smilovice_(okres_Rakovník) 

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012