MIKULÁŠVICE (Nixdorf)

k.ú. Mikulášovice (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Město v údolí Mikulášovického potoka (420 m n.m.). Též Gross Nixdorf (pro odlišení od Klein Nixdorfu - Mikulášoviček). Rozlehlá aglomerace, táhnoucí se podél toku v déli 7 km (377 – 489 m n.m.), široká však v nejširší střední části sotva kilometr, se dělí na Horní, Střední (kolem náměstí se školou a kostela sv. Mikuláše) a Dolní (bezprostředně navazující na zástavbu Vilémova) Mikulášovice  - tyto části však nemají jednoznačné vymezení. V Mikulášovicích dosud dochováno velké množství roubených chalup s podstávkami i zajímavých zděných objektů se secesními a klasicistními prvky. Řada křížů, kaplí (vesměs bohužel silně poškozených) a krásných solitérních stromů. V okolí řada vesměs drobnějších dnes již opuštěných žulových a syenitových lomů.

Obec vznikla patrně v době německé kolonizace ve 13. – 14. stol. jako osada uhlířů. První zmínka 1446 (Nickelsdorf). Patřila k panství hohnštejnskému (do roku 1478 byla svěřena jako léno bratřím Knoblochům z Varnsdorfu), později tolštejnsko-šluknovskému a po jeho rozdělení v 16. stol. k panství haňšpašskému (lipovskému). 1544 se prvně objevuje i český ekvivalent jména. Časté hladomory, požáry, nájezdy různých armád. Od konce 18. stol. rozvoj průmyslu, zejména ocelářského (nožířství - v dolní části vsi) a textilního (výroba stuh a prýmek - v horní části vsi). Zejména v nožířství brzy zaujaly Mikulášovice přední místo a přezdívalo se jim “český Solingen“ (nejstarší nožířský závod vznikl již 1794, v  roce 1891 zde dokonce založena Průmyslová škola nožířská). Jedna z největších vesnic tehdejšího Rakousko-Uherska (roku 1910 přes 7000 obyvatel). Roku 1916 povýšeny císařem Františkem Josefem I. na  město. Za 2. světové války v řadě továren válečná výroba, pracovalo v nich mnoho totálně nasazených a válečných zajatců (ke konci války byly v obci dva zajatecké tábory). Poválečný odsun větší části německého obyvatelstva znamenal značný úpadek (mimo jiné zanikla více jak třetina domů a řada průmyslových podniků).

Horní Mikulášovice

Nejhořejší (nejvýchodnější) část zástavby vyloženě vesnického charakteru – přízemní vesměs roubené chalupy ve dvou řadách podél silnice a potoka. V nejhořejší části zástavby stávala kaple (dnes již zaniklá), nedaleko od ní poškozený Posteltův kříž z roku 1846. Severně od nejvýchodnějšího mikulášovického stavení, na křižovatce při silnici Mikulášovice - Brtníky, Mayerův kříž z roku 1774. U č.p. 139 krásný javor. V okolí četné mokřiny v pramenné oblasti Mikulášovického potoka - jižně od zástavby směrem k „horní“ železniční zastávce rybníček, severně od č.p. 139 kamenný sklípek, snad dříve studánka, dnes z velké části zanesen bahnem, se zajímavou mokřadní vegetací (přesličky), nedaleko prameniště se studnou.

Blíže k centru města převažuje zděná zástavba (mimo jiné svérázné vilky z ozdobných neomítaných cihel či stavby s výraznými secesními prvky) a několik průmyslových objektů, vesměs textilek (téměř v centru rozlehlý dodnes funkční objekt bývalé Rollovy textilky č.p. 49, východněji výrobna stuh č.p. 64, založená roku 1868 firmou Fischer a vdova, modernizovaná roku 2002 firmou Lemfeld a syn, nedaleko moderní textilní závod ALATEX s klasicistní správní budovou č.p. 172, a ještě východněji silně pobořený areál jakési menší továrny č.p. 98). Na severním okraji této zástavby Wähnerova kaple, východně od ní Palmeho kříž z roku 1827 ?, západně při č.p. 52 dvě mohutné lípy. V severovýchodní části této zástavby rybníček, u něj stávala Fišerova kaple (zaniklá). U areálu ALATEX Endlerův kříž (kamenný sokl z 19. stol. s nově osazeným kovovým křížem). Na jižním okraji zástavby (jižně od areálu firmy ALATEX, východně od č.p. 225) kamenný sokl křížku, nedaleko (jižně č.p. 225) mohutný javor.

Na pomezí obou těchto částí honosný patrový roubený dům s podstávkou č.p. 15. Nedaleko od něj při silnici křížek na soklu datovaném do 18. stol. (1781 ?). Kdesi v těchto místech stávala pravděpodobně i hornomikulášovická škola, postavená roku 1833 na místě dřevěné zvoničky (zvon z roku 1759 byl pak až do zrekvírování roku 1917 umístěn ve věžičce školy), zbořená v polovině 50. let 20. stol.

                                     

Wähnerova kaple (nemovitá kulturní památka)

Kaple čtvercového půdorysu s kopulovitou střechou a výraznou věžičkou na severním okraji hornomikulášovické zástavby nedaleko domu č.p. 67. Nad vchodem reliéf s nápisem IHS. V současné době pustá. Kaple byla postavena v roce 1718 cestovatelem Wähnerem. Později se kapli říkalo též Palmova, podle sedláka, na jehož pozemku stála.

  

Střední Mikulášovice

Zástavba má tři „centra“ – nejstarší při kostele sv. Mikuláše, novější, mající částečně charakter náměstí, jižně od školy, a nejnovější (hodně rozplizlé) východně od náměstí, na severu lemované dnes zpustlými objekty nákupního střediska. Nejzajímavější objekty městského charakteru (památkově chráněný dům č.p. 2 z 18. stol. s mansardovou střechou a s reliéfem Svaté rodiny nad vchodem, ve kterém 20. září 1779 přenocoval císař Josef II., 21. 8. 1813 francouzský generál Mouton, hrabě z Lobau, a 16. září 1841 arcivévoda Štěpán, vedlejší č.p. 4 s hvězdárnou, protější č.p. 8, fara č.p. 10 – nevýrazná patrová budova se Salm-Reifferscheidským erbem na průčelí z poloviny 19. stol...) jižně od kostela. Tam též hrázděný objekt č.p. 5 (nemovitá kulturní památka) a dvě sochy - sv. Jan Nepomucký (před č.p. 5) a Panny Marie (u č.p. 8) z 2. třetiny 18. stol.. Severozápadně od kostela Römischův dvůr č.p. 574 na půdorysu L s arkádovou chodbou (později též spořitelna a záložna) a bývalá „Nemocnice korunního prince Rudolfa” č.p. 730 z roku 1876, dnes Dům s pečovatelskou službou, mezi nimi Fürleho kaple. Jihozápadně od kostela bývalý hostinec Střelnice č.p. 1, jedno z nejstarších pohostinských zařízení v Mikulášovicích (k roku 1705 je doložena přestavba bývalého mazhausu a pivovaru na hostinec), dnes bohužel v dezolátním stavu.

Mezi kostelem a náměstím zejména pěkný patrový dům s podstávkou č.p. 16 – dnes restaurace, dále též radnice (nevýrazná budova) a pošta. Proti poště menší pěkný park.

Severní stranu náměstí uzavírá škola (náměstí je však mnohem mladší, než škola). V parku v jižní části náměstí pamětní kámen obětem nacismu a komunismu. Střední část náměstí tvoří parkoviště, východní stranu poměrně nevzhledná socialistická budova nákupního střediska. Při jihozápadním rohu náměstí bývalý mlýn č.p. 301.

„Východnímu centru” dominuje krásný kříž s plechovými postavami Svaté rodiny, andělů a Boha otce a s výrazným klasicistním dekorem na soklu z roku 1793 při mostku přes potok, nedávno obnovený. V severozápadní části prostoru prostý kovový kříž (dnes bez korpusu Krista) a pěkný solitérní javor. Jižní stranu uzavírá typický cihlový dům č.p. 30 (dnes řeznictví) z roku 1904.

V prostoru mezi náměstím a nádražím „Mikulášovice střed” čtvrť rodinných domků z 30. let 20. stol. Zde mimo jiné dominantní požární zbrojnice či chátrající budova kina (č.p. 944). V parčíku u nádraží monumentální pomník padlým v 1. sv. válce (s letopočty úmrtí až do roku 1920!).

V jihozápadní části středních Mikulášovic menší panelové sídliště. Na jeho severním okraji stávala továrna Jacoba Dittricha, jeden z nejvýznamnějších nožířských závorů v Mikulášovicích (založena 1860, v roce 2004 srovnána se zemí včetně bývalé továrnické vily). Při hlavní silnici několik dalších zajímavých roubených i zděných domů.

                            

kostel sv. Mikuláše (nemovitá kulturní památka)

Monumentální barokní trojlodní stavba severojižní orientace (50 metrů dlouhá, 20 metrů široká a 18 metrů vysoká) s vysokou hranolovou věží přistavěnou k západnímu boku lodi – hlavní dominanta Mikulášovic. K východní straně přistavěna polygonální kaple Panny Marie („starý kostel”), dnes v podobě z 19. stol. Na průčelí dvoje sluneční hodiny, pod nimi nad bočními vchody do kostela rozpůlený alianční erb Slavatovsko-Trautsonský erb z konce 17. stol. a nad hlavním vstupem alianční erb Salm-Reifferschidsko-Ditrichštejnský z poloviny 18. stol. V interiéru cenné barokní a rokokové zařízení. Varhany z roku 1901 o 2166 píšťalách jsou jedním z největších hudebních nástrojů u nás. Pod kostelem údajně hrobka, za 2. sv. války přestavěná na protiletecký kryt.

Podle místní legendy stojí kostel na místě, kde pohanskému rytíři při lovu náhle zkřížil cestu medvěd. Rytířův zbrojnoš, křesťan, se začal modlit ke sv. Mikuláši, načež medvěd odešel. Dřevěný kostelík zde měl být postaven údajně roku 1346 (??).  V letech 1551 - 55 postaven renesanční kostel klasické orientace, barokně rozšířen byl v letech 1694-95. Při přestavbě nalezena hliněná soška Panny Marie z 15. (?) stol. Dnešní barokní kostel postaven v letech 1743-1751 Zachariášem Hoffmannem a jeho synem Petrem. Ze staršího kostela zachován presbytář (dnes kaple Panny Marie) a věž. V roce 1842 došlo k velkému požáru, při kterém byla zničena mimo jiné kostelní věž (obnovena 1862-63).

Kolem kostela zbytky starého hřbitova se starými kamennými náhrobníky (pochován zde mimo jiné i místní hudební skladatel A. Rössler - +1850) – vstup na něj od severu zděnou branou. Zrušený hřbitov nepřístupný, možný přístup pouze širokým schodištěm k průčelí kostela.

            

bývalá lékárna s hvězdárnou (č.p. 4 + 1002 - nemovitá kulturní památka)

Jednopatrový mírně lomený dům s balkónem proti kostelu, bývalá lékárna (v současné době rozdělen na dva), je zajímavý nejen výzdobou své fasády, ale zejména okrouhlou nárožní věží s kopulí hvězdárny o průměru 3 m. Hvězdárnu vybudoval po roce 1913 místní lékárník Adolf Krause, nadšený amatérský astronom, člen Světové astronomické společnosti a spolupracovník řady světových odborných astronomických institucí. Činnost hvězdárny skončila úmrtím pana Krauseho roku 1939. Lékárna fungovala až do 60. let 20. stol, poté bylo její dobové zařízení včetně vybavení hvězdárny rozebráno či zničeno.

  

škola

Areál školy při severní straně Mikulášovického náměstí se skládá ze dvou historických budov - tzv „dolní školy” č.p. 20 při náměstí, původně měšťanské školy z roku 1887, a severněji položené „horní školy“ č.p. 327, objektu původně sloužícího jako Průmyslová škola nožířská (založena 1891, po různých změnách názvu přestěhována roku 1955 do Varnsdorfu, poté ještě tři roky učňovská škola, od té doby součást základní školy) - mezi nimiž leží ještě třetí, moderní budova č.e. 28. Na starých mapách je v místech pozdější měšťanské školy malován rozlehlý roubený dvůr.

Před školou parčík s pomníkem osvobození polskou armádou (8. pěší divize pod velením gen. K Swierczewského). V letech 1887-1919 a znovu ve 30. a 40. letech 20. stol. zde stál pomník císaře Josefa II. (jeho sokl dnes před budovou Střední lesnické školy ve Šluknově).

  

hřbitov

Hřbitov, který nahradil starší hřbitov kolem kostela, se rozkládá na mírném návrší (se zajímavým výhledem na centrum Mikulášovic a na kopce západním směrem) severně od kostela. Vstup mezi dvěma novogotickými symetricky umístěnými stavbami – kaplí (dnes s moderní výmalbou – využívána jako obřadní síň) a provozní budovou. Na hřbitově, zejména při jeho západní zdi, dochováno velké množství zajímavých hrobek původních německých obyvatel (továrníci…). V ose hřbitova, tvořené lipovou alejí, mohutný kříž.

Severně od tohoto hřbitova, na vyšší terase, další hřbitov (snad mladší??), dnes nepoužívaný, zpustlý a z větší části zničený. Těch několik dosud zachovaných hrobů zarostlé v husté náletové zeleni.

V prostoru mezi oběma hřbitovy skupina pěti kamenů na památku obětí 1. sv. války.

Ke hřbitovu vede jírovcové stromořadí. Z prostoru mezi „spodním” a „horním” hřbitovem směřuje k východu lipová alej.

                        

Fürleho kaple

Novogotická kaple mezi Römischovým dvorem a Domem s pečovatelskou službou, při bývalé dolnomikulášovické kostelní stezce. Postavena roku  1733 cestovatelem J. Fürlehem, do dnešní podoby přestavěna koncem 19. století. Dnes zpustlá, ve špatném stavu, volně přístupná.

   

Dolní Mikulášovice

Centrem Dolních Mikulášovic bývalá škola, při ní několik typicky socialistických, částečně zpustlých objektů. Zástavba především předměstského charakteru (zděné vilky), byť i zde dochováno řada krásných roubených objektů, mimo jiné dvojice památkově chráněných domů č.p. 449 a č.p. 450 (č.e. 9) v nejsevernější části zástavby. Nemovitou kulturní památkou i dnes opuštěný č.p. 516 se zděným přízemím a roubeným, břidlicí obkladem bohatě zdobeným patrem východně od kaple Tří otců.

Při některých domech drobné dílničky. Větší tovární objekty tři – Mikov, bývalá továrna Franze Frenzela (č.p. 478 - založena 1870) nedaleko bývalé školy a areál původní Röslerovy továrny na nože (č.p. 459) téměř na hranici s vilémovským katastrem.

Přes silnici proti Mikovu mohutný železný kříž na kamenném soklu se zbytky železného plůtku (nad ním stával statek - dle půdorysu na starých mapách jeden z největších v Mikulášovicích - dnes zaniklý), mohutný javor klen (památný strom – nejhezčí a nejmohutnější strom v Mikulášovicích - usedlost při něm stojících též již dávno zaniklá) a nedaleko pak kamenný sloup (kdysi zřejmě s křížkem) z roku 1756. Další železný kříž (drobnější) se nachází v nivě Mikulášovického potoka severozápadně od Mikovu. Za Mikovem schovaný drobný pěkný křížek z roku 1853, označený iniciálami N.P. Zříceniny kaple na ostrohu nad vsí při železniční trati severozápadně od bývalé školy.

                    

Mikov (č.p. 741)

Továrna na výrobu nožů a dalšího ocelářského zboží při Mikulášovickém potoku v „horní části“ Dolních Mikulášovic. Továrna Ignaz Rösler synové byla na místě staršího mlýna (na mapě z poloviny 19. stol. značen jako rozlehlý roubený areál se dvěma mlýnskými složeními, poháněný dlouhým levobřežním náhonem) založena roku 1865. Po roce 1945 se stala součástí národního podniku Sandrik, v roce 1955 byl vytvořen národní podnik Mikulášovický kovoprůmysl (MIKOV), který zahrnoval kromě této „sídelní“ továrny i  další závody mimo Mikulášovice. Dnes je jediným pokračovatelem nožířské tradice v Mikulášovicích. Vlastní budovy továrny i přes pozdější úpravy a modernizace nedoznaly podstatnějších změn.

 

kaple Tří otců (nemovitá kulturní památka)

Též Bäterova kaple. Zajímavá kamenná stavbička s výraznou bání a s věžičkou, v níž býval zvon, v dominantní poloze na návrší v „horní části“ Dolních Mikulášovic pochází  z roku 1710. Dlouho stávala při polní cestě mimo ves, okolní zástavba je mnohem mladší. Dnes neudržovaná, volně přístupná.

Dolnomikulášovická škola

Dominantní patrová budova zhruba ve středu Dolních Mikulášovic. Dochovány secesní prvky (zejména vstupní dveře), nad vstupem reliéf, představující školní výuku. Před školou pěkný sloupovitý dub.

   

Röslerova továrna (č.p. 459)

Nejstarší továrna v Mikulášovicích, založená Ignazem Röslerem již roku 1794. Vyráběly se v ní nože. Ve 2. desetiletí 19. stol. největší ocelářský závod Rakousko-Uherské monarchie.

Areál stojí dodnes, byť v pozměněné podobě, o samotě v nejsevernější části města, téměř na hranici s vilémovským katastrem. V sousedství vlastní továrny obytný dům č.p. 442 s krásným kamenným portálem datovaným 1817, s monogramem IR.

   

dolnomikulášovické vodní mlýny

V Dolních Mikulášovicích stávalo 6 vodních mlýnů, dnes již zaniklých - první v místech dnešního Mikovu, druhý na pravostranném náhonu proti dnešnímu č.p. 382, třetí (zděný! - č.p. 488 ??) též na pravostranném náhonu jihovýchodně od dolnomikulášovické školy, čtvrtý (č.p. 429 ?) na levostranném náhonu poblíž domu č.p. 428, pátý (č.p. 437 ??), taktéž na levostranném náhonu při křižovatce jižně od Rösslerovy továrny a šestý, opět na levostranném náhonu (tyto náhony vedly částečně souběžně) na protější straně téže křižovatky v těsném sousedství dnešního č.p. 624 (je pravděpodobné, že původně patřilo toto č.p. právě onomu mlýnu). Jeden z nich je označován jako Olejový mlýn (Ollmühle), nevím však který.

Terénní stopy tohoto složitého vodního systému již z větší části zaniklé (to, co v terénu vypadá jako bývalé mlýnské náhony jsou z velké části pozůstatky původního koryta vlastního potoka před jeho regulací).

stará kostelní cesta

Přímá spojnice mezi Dolními a Středními Mikulášovicemi přes mírné návrší nad pravým břehem Mikulášovického potoka, zřejmě využívaná jako cesta do kostela a na hřbitov, čemuž by svědčilo zejména velké množství křížů při této cestě na jejím dolnomikulášovickém konci. Hned na začátku této cesty ještě uvnitř zástavby (proti č.p. 691) se nachází zajímavý křížek s lucernou mezi dvěma lipami, na okraji zástavby stojí kříž s poškozeným soklem z roku 1847 (nedaleko od něj krásný javor), opodál ve skupině stromů ukrytý velice pěkný kamenný sloup s nápisy a zdobením z roku 1718 (?) a za drobným potůčkem s mokřinami mezi dvěma javory leží povalený sokl dalšího kříže. Nad nejvyšším bodem cesty, v místě, kde se od ní odpojoval dnes již nepoužívaný, ale stále dobře zřetelný úvoz kamsi do prostoru dnešního Mikovu, křížek mezi dvěma břízami. Při cestě se nachází též Fürleho kaple.

Velice pěkná cesta (v nejvyšší partii úvozová) se zajímavými výhledy na město i nejbližší okolí. Poblíž na potůčku nad Dolními Mikulášovicemi drobný rybníček.

               

železniční trať

Trať z Rumburka přes Panský prochází po jižním a západním okraji města. Na stanici Mikulášovicích dolní nádraží (dříve Nieder Nixdorf - Dolní Mikulášovice - z větší části však již na katastru sousedního Vilémova) se napojuje na trať Rumburk–Šluknov–Mikulášovice–Dolní Poustevna. Nádraží Mikulášovice střed leží jižně od kostela. Zastávka Mikulášovice horní nádraží se nachází mimo zástavbu, na severním úpatá Pietschova vrchu.

Cca 1 km před dolním nádražím (pod zříceninami kaple) prochází trať zajímavým skalním zářezem. Trať Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží překračuje Mikulášovický potok vysokým jednoobloukovým kamenným mostem.

Trať, zvaná Severočeská průmyslová dráha (Nordböhmische Industrialbahn), vznikla z iniciativy místních obcí a byla dána do provozu 29. října 1902. V Dolních Mikulášovicích již v té době končila železnice od Šluknova, zprovozněná roku 1884 (dále do Poustevny prodloužená roku 1904), tato trať však patřila jiné železniční společnosti (Česká severní dráha - Böhmische Nordbahn Gesellschaft - BNB) a proto si zde Severočeská industriální musela vybudovat vlastní kolejiště a výpravní budovu (ta je dodnes dochována, slouží k obytným účelům).

  

koupaliště

Přírodní koupaliště leží v příjemné poloze na potůčku, přitékajícím ze severního úbočí Hraničního vrchu, jižně od centra Mikulášovic (od vlastního města odděleno železniční tratí). Několik vodních ploch, na jedné z nich ostrov. Koupaliště vybudováno po 1. sv. válce.

Jihovýchodně od koupaliště, na západním úpatí Hanlova vrchu, malebný drobný rybníček, na starých mapách označován jako Hampelsteich.

   

Zajímavosti:

Ø        Lidová etymologie odvozovala jméno města od výskytu rusalek na okolních zamokřených pozemcích (víly = Nixen).

Ø        Mikulášovický textilní podnikatel František Zachariáš Römisch (majitel domů č.p. 2 a 574) zbohatl na válečných dodávkách, získal baronský titul (za 6000 zlatých) a roku 1802 koupil panství Malou Skálu, kde na zříceninách hradu Vranov vybudoval známý Panteon.

Ø        V Mikulášovicích se narodil varhaník a hudební skladatel Anton Rössler (* 26. 3. 1785 v domě č.p. 303) a významný patolog profesor Franz von Dittrich (* 16. 10. 1815 v domě č.p. 568).

Ø        Vnuk zakladatele první mikulášovické nožířské fabriky Ignaze Rösslera Karl Elsner bal zakladatelem světoznámé švýcarské nožířské značky Victorinox.

Ø        Události v Mikulášovicích v roce 1848 popsal Václav Kaplický ve své Mikulášovické povídce.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     Milan Rosenkranc: Hvězdárna v Mikulášovicích - ad Děčínské vlastivědné zprávy 2/1998 (ročník VIII)

-     Zdeněk Šindlauer: Už dlouho nejel žádnej vlak (Česká Lípa 1999)

-     František Sajdl: Sto let lokálky Rumburk - Panský - Mikulášovice - ad Děčínské vlastivědné zprávy 1/2003 (ročník XIII)

-     Mikulášovický zpravodaj 2006-2008 - rubrika historie

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

Web:

-     oficiální stránky města

-     Wikipedie

-     Mikov

-     Výletník.cz

-     Rumburské noviny

-     Infočesko (kaple)

-     Turistik.cz

-     železniční trať 083, 084

Okolí: Větrník / Plešný (Trojboká kaple) / Pietschův vrch / Hanlův vrch / Hraniční vrch / Tomášov / Tanečnice / Sebnitzer Wald / Vilémov

Nejsevernější Čechy / rejstříky

květen 2008