KŘÍŽOVÁ HORA (Kreuzberg)

k.ú. Jiřetín pod Jedlovou (Lužické hory / Varnsdorfsko)

Žulový vrch s významným poutním areálem na severním okraji Lužických hor, nad Jiřetínem pod Jedlovou (574 m n. m.), je vlastně severním výběžkem hory Jedlová. Původně zván Holá lada či Kraví hora; současné jméno získal ve 2 pol. 18. stol. po vzniku křížové cesty, roku 1790 byla osázena lesoparkem. Na severozápadních svazích četné pozůstatky po těžbě polymetalických rud včetně turisticky zpřístupněné štoly sv. Jana Evangelisty.

hotel na úpatí Křížové hory

poutní areál (nemovitá kulturní památka)

U paty vrchu Getsemanská zahrada, od níž stoupá severovýchodním svahem rokoková křížová cesta až ke kamennému kostelu Povýšení sv. Kříže (někdy též označovanému jako kaple Ukřižování), který leží těsně pod vrcholem návrší. Za kostelem kaplička Panny Marie a kaple Božího hrobu.

Podle legendy byl základem poutního místa kříž, který na svém pozemku v místech dnešní Getsemanské zahrady postavil někdy v pol. 18. stol. (dle jiné verze již v 17. stol., což by vzhledem k historickým souvislostem bylo pravděpodobnější) nejmladší z bratrů Dontů poté, co se na základě snu vrátil z exilu a přestoupil na katolickou víru, načež se uzdravil z dlouhé nemoci. K němu poté chodily řady poutníků prosit o uzdravení, uvádějí se i konkrétní vyslyšené prosby (např. slepá dcera kupce Meusela ze Žitavy), čímž místo získávalo na popularitě. Jindy je vztyčení kříže připisováno jiřetínskému faráři Michaelu Gürtlerovi a datováno do roku 1699. Křížová cesta s kaplí Božího hrobu a  dřevěnou kaplí Povýšení sv. Kříže, do níž byl přemístěn původní kříž, vybudována v letech 1759-64. Kaple byla roku 1779 zničena orkánem (přičemž kříž zůstal údajně nepoškozen), načež byla v letech 1783-1796 nahrazena současnou kamennou stavbou (přičemž byla z důvodu císařského nařízení o zrušení soukromých kaplí v mezičase málem zbořena; dokončena byla jen díky tomu, že ji jiřetínští občané vykoupili a darovali městu); věž byla přistavěna až v 80. letech 19. stol. Volně přístupný po turistické značce.

 

vstupní brána se schodištěm z roku 1847 na úpatí hory

Getsemanská zahrada na počátku křížové cesty

  

sochy spících apoštolů Petra, Jakuba a Jana z roku 1764

  

Kristus a anděl v Getsemanské zahradě

   

11 výklenkových kaplí rokokové křížové cesty z roku 1759

(fotografie všech zastavení křížové cesty)

průhledem křížové cesty výhled na Jiřetín a Dolní Podluží

 

socha Ecce Homo z roku 1859 na kraji lesa bokem od vlastní křížové cesty

  

kostel (kaple) Povýšení sv. Kříže

interiér kostela sv. Kříže; na hlavním oltáři starý dřevěný kříž, v jehož pozadí je vymalován výjev Ukřižování

vitráž nad vstupními dveřmi do kostela

údajně nikdy nevysychající studna v sousedství kostela, jejíž voda dle tradice pomáhá na oční neduhy; dle jiných zpráv však pramen někdy po polovině 20. stol. zanikl, zda je zde skutečně pramen či jen „mrtvá″ studna jsem neověřoval

 

gloriet z roku 1869 se sochou Panny Marie

ozdobná mříž kolem glorietu se sochou Panny Marie

  

kaple Božího hrobu z roku 1759

doly

Tzv. stříbrné doly (byť vedle stříbra se zde těžila i měď, sekundárně skalice k barvení suken, někdy uváděn i cín, zinek a olovo) leží ve třech výškových úrovních pod severozápadní částí hory. Spodní patro tvoří dědičná štola sv. Jana Evangelisty (celkové délky cca 640 m, dnes turisticky zpřístupněná v délce 360 m), střední patro nejstarší ze zdejších důlních děl – štola sv. Kryštofa, a vrchní patro krátká tzv. Horní štola neznámého účelu. Všechny štoly byly v minulosti navzájem propojeny, dnes částečně zavalené. Přístup do štoly sv. Jana Evangelisty je nedaleko areálu dvora při silnici z Jiřetína do Horního Podluží (již na katastru Horního Podluží).

Těžba v této oblasti doložena nejpozději počátkem 16. stol. (starší zmínky z 2. pol. 15. stol. nelze lokalizovat). Objev nových ložisek, prvně zmiňovaných roku 1539 (štola sv. Kryštofa) byl podnětem k založení Jiřetína. Výnosy z dolů však byly vesměs velmi malé. Po roce 1570 postavena poblíž dolů tavírna a stoupa na drcení vytěžené rudy. Vrchol zdejší těžby dosáhla ve 20. letech 17. stol. Štola sv. Jana Evangelisty pochází z roku 1781 (původně ražena jako odvodňovací), roku 1804 však těžba pro malé výnosy opět zastavena. Poslední pokusy o těžbu byly ještě v 80. letech 19. stol., kdy štola sv. Jana Evangelisty nazývána Frischglück-Stollen (štola Čerstvé štěstí) a štola sv. Kryštofa Glückzufall-Stollen (Štola šťastné náhody). Souvislost zdejších důlních děl se štolou zvanou „u Císaře″ přímo v Jiřetíně není zřejmá. Roku 1935 byla štola sv. Jana Evangelisty zpřístupněna veřejnosti. Po 2. sv. válce ji používalo místní JZD jako sklad, později však byl vchod zasypán. Znovu zpřístupněna roku 1999.

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nadmořská výška hory se běžně uvádí 563 m n. m.  Jde však pravděpodobně o nadmořskou výšku kaple, ne skutečnou výsku kopce. Kóta nad kaplí je 574 m a k jihu dokonce terén stále stoupá, takže jen o 300 m jihozápadněji, odděleno jen zcela nepatrným sedlem, je již kóta 592 m.

Ø        Pouť se zde koná nejbližší neděli k 14. září (svátek Povýšení sv. Kříže) a patří k největším církevním událostem kraje. Dříve druhá pouť kolem 3. května (svátek Nalezení sv. Kříže).

Ø        28. září 1779 navštívil křížovou cestu císař Josef II.

Ø        Křížová cesta má 11 kapliček s reliéfy, kaple Božího hrobu má označení XIV, což znamená, že chybí XII. a XIII. zastavení – za ně je považován kostel.

Ø        Datace jednotlivých prvků poutního areálu se v různých materiálech dost výrazně rozchází. Zde jsem se držel primárně údajů uváděných na informační tabuli v místě.

Ø        Ve štolách se vyskytovala jeskynní houba zvaná vodní tulipán (Spelaomyces Fres); začátkem 90. let 20. stol., zřejmě v souvislosti se změnou hydrologického režimu při zpřístupňování štoly veřejnosti, zmizela.

Literatura:

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek, Petr Havránek: Podzemí Šluknovska a Lužických hor (Varnsdorf 2007)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Web:

-     oficiální stránky města Jiřetín; křížová cesta - http://www.jiretin.cz/vitejte-u-nas-v-jiretine-2/pamatky/krizova-hora/

-     oficiální stránky města Jiřetín; stříbrný důl - http://www.jiretin.cz/vitejte-u-nas-v-jiretine-2/pamatky/stribrny-dul/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Křížová_hora_(Lužické_hory)

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmkrihc

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=2245

-     poutní místa Šluknovska - http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/kaple-sv-krize-jiretin-pod-jedlovou.html

-     stránky obce Horní Podluží - http://www.hornipodluzi.cz/index.php?nid=6261&lid=cs&oid=951329 

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 duben 2014