Poznámky z cest: Görlitz

prosinec 2023

Adventní Görlitz. Nebo také Zhorjelc, Zgorzelec či Zhořelec. Němčina, Lužickosrbština, Polština a Čeština. Všechny čtyři jazyky jsou v tomhle městě adekvátní.

Zhořelec leží v regionu Horní Lužice, který patřil víc jak půl tisíciletí (1075-1636) k Zemím Koruny české; konec konců českého lva má dodnes ve znaku. Ovšem východní část Horní Lužice s centrem právě ve Zhořelci měli v letech 1253-1329 v zástavě Braniboři. Roku 1636 připadla celá Horní Lužice Sasku, ale za necelé dvě století (1815) byla znovu roztržena. Východní část v okolí Zhořelce připadla Prusku a byla připojena k Dolnímu Slezsku. Od té doby je Zhořelec považován za západní výspu Slezska, k čemuž se dodnes hlásí; mimo jiné jsou místní adventní trhy nazývány „Slezskými″. Roku 1945 Prusko zaniklo a Zhořelec se vrátil Sasu, ale jen částečně. Řeka Nisa, protékající městem, se stala hraniční, takže zhořelecké předměstí na pravém břehu připadlo Polsku. Görlitz je od té doby nejvýchodnějším městem celého Německa…

Historické jádro zůstalo na Německé straně a je fakt parádní. V 80. letech mělo na mále, už se vážně uvažovalo o rozsáhlých demolicích... ale naštěstí se to do pádu Berlínské zdi nestihlo. Takže dnes je staré město skutečně nádherným kompaktním ničím nenarušeným souborem historických objektů od středověku po nějaký přelom 19. a 20. stol, s výraznou převahou renesance...

I adventní trh je zde velmi příjemný, ale jen do soumraku. Po setmění se tak neuvěřitelně zaplnil lidmi (jezdí sem celé zájezdy!), že přes malebnou atmosféru nočního města je lepší prchnout!

        

 

stará radnice s orlojem

 

tohle skoro taky vypadá na nějaký orloj :-)

      

pozůstatky zhořeleckého opevnění

tady stával přemyslovský hrad

pohled na hraniční řeku a do Polska

za mostem Polsko

polská část Zhořelce

     

adventní trhy

betlém

  

večer ve městě

razítko z infocentra

*   *   *

Jedním z fenoménů Starého města jsou nádherné, bohatě zdobené portály. Jsou jich tu desítky. Vesměs renesance, ale i trochu baroka a nějaký ten pozdní středověk se najde...

  

Asi nejznámější ze zhořeleckých portálů, tzv. Šeptající oblouk, - když do spodní drážky na jedné straně zašeptáš, na druhé straně zvuk nádherně slyšíš... (pozdní gotika)

              

pravděpodobně renesance…

 

…a baroko

*   *   *

Přímo v centru města stojí dva nádherné středověké kostely.

Kostel Nejsvětější Trojice (Dreifaltigkeitskirche) byl postaven jako součást františkánského kláštera v letech 1234–1245. Informace o stavebním vývoji kostela jsou celkem skoupé, ale zdá se, že tato nejstarší pozdně románská stavba by mohla být dochována ve zdivu lodi. Presbytář je z 80. let 14. století, zaklenutí lodi z 2. poloviny 15. století. Z 2. poloviny 15. stol. je i kaple sv. Barbory.

exteriér – presbytář a věž

loď

kazatelna

presbytář z 80. let 14. století

kruchta

  

podkruchtí

 

fresky z 15. stol.; na první foto tzv. nebeský koncert

jeden z náhrobník v podkruchtí

  

osmiboká kape sv. Barbory

tzv. Zlatá Marie (Goldene Maria), část původního deskového gotického oltáře z 80. let 15. stol.

pozdně gotická socha Odpočívajícího Krista (Christus in der Rast) z doby kolem roku 1500

klika vstupních dveří

Farní kostel sv. Petra a Pavla (Pfarrkirche St. Peter und Paull) stojí v prostoru bývalého hradu, který zde nechal dle Kosmovy kroniky vystavět český kníže Soběslav I. Z původní pozdně románské baziliky (1. poloviny 13. stol.) je zachováno průčelí a podvěží. Současný pětilodní halový kostel s atypickými nižšími postranními loděmi byl vystavěn v průběhu 15. stol. a se svými rozměry 72 x 39 m patří k největším halovým kostelům v Německu. Současné 84 m vysoké štíhlé věže pocházejí až z konce 19. stol. Pod východní částí kostela je umístěn tzv. „spodní kostel″ neboli krypta sv. Jiří (bohužel nepřístupný).

 

exteriér kostela

detail románského, renesančně upraveného portálu

pravděpodobně románské detaily na průčelí

vnější výzdoba

atypické okno krypty

celkový pohled do lodi kostela

síťová klenba presbytáře

hlavní oltář z roku 1695

kazatelna

tzv. Sluneční varhany z přelomu 17. a 18. stol.

jedna z bočních lodí

 

Křestní kaple s bohatě zdobenou křtitelnicí z 2. pol. 14. stol. a nástěnnými malbami

jeden z náhrobních kamenů v podvěží

  

kamenická výzdoba jižní vnější lodi

Oba kostely jsou volně přístupné, fotografování je zpoplatněno (2,5 eura). V obou jsou k mání razítka Jakubské cesty.

úvodní stránka