FRIEDERSBACH

Niederösterreich - bezirk Zwettl, obec Zwettl-Niederösterreich

Ves lánového typu (540 m n. m), rozložení po obou stranách podél stejnojmenného potoku. Na návrší zvaném Kirchenberg (Kostelní hora; 560 m n. m.) nad jihovýchodním okrajem, od vlastní vsi odděleném údolím potoka Kirchgrabenbach (pravostranného přítoku Friedersbachu), areál kostela se hřbitovem a farou. Ve vsi dochována řada typických statků, a také pranýř.

Počátky vsi lze hledat v 11. či 12. století. Na křižovatce významných cest do Horního Rakouska a k Dunaji ji založili pánové z Rauhenecku. Prvně je zmiňována roku 1159, kdy byla založena zdejší farnost; řadí se tak mezi nejstarší v regionu. Předpokládá se, že v té době bylo při kapli i opevněné sídlo pánů z Rauhenecku. V pozdním středověku byl Friedersbach ekonomickým centrem panství nedalekého hradu Lichtenfels a zároveň jednou z nejvýznamnější farností Waldviertlu. Roku 1608 získal od císaře Rudolfa II. právo trhu.

kostel sv. Vavřince (Pfarrkirche hl. Laurentius)

V jádru románský, mnohokrát přestavovaný kostel, jehož složitý stavební vývoj je patrný na první pohled. Dnes trojlodní stavba (přičemž jižní loď je výrazně nižší, takže v této části kostel připomíná baziliku) s převýšeným presbytářem a s hranolovou věží v západním průčelí. Vstup dnes předsíní na severní straně kostela. Vybavení kostela převážně barokní. Jihovýchodně od kostela karner - patrová stavba kruhového půdorysu, s kuželovitou zděnou střechou s trojúhelníkovou atikou. V horním podlaží kaple, sloužící dnes jako památník padlých,  dolním podlaží kostnice. Obě stavby obklopeny hřbitovem, jehož kamenné ohrazení je považováno za pozůstatek středověké fortifikace. Ze severní strany navazuje areál fary.

Nějaká svatyně zde prokazatelně stála již roku 1159. Snad jí lze ztotožnit s dnešní východní částí jižní lodi. Zanedlouho poté byla kaple výrazně rozšířena o dnešní hlavní loď a v 1. pol. 13. stol. byla v průčelí nové stavby postavena – stále ještě v románském slohu – hranolová věž se sdruženými okny a později zrušeným vstupním portálem. Někteří autoři však považují za starší střední loď a kapli s apsidou v jižním lodi až za pozdější přístavbu. Severní loď byla dostavěna až ve 20. či 30. letech 14. stol., již ve slohu gotickém. Roku 1408 byl dokončen mohutný gotický presbytář. V oknech presbytáře se dochovány cenné vitráže z období kolem roku 1420 a z roku 1479 (jižní okno). Ve 2. čtvrti 15. stol. došlo ke gotické přestavbě hlavní lodi a snad i k dostavbě (přestavbě?) jižní lodi, kterou však někteří autoři kladou až do 2. pol. 15. stol. V té době byl zřejmě změněn i vstup do kostela. Drobnější přístavby (severní předsíň, přístavek jižně od věže) probíhaly ještě v 18. a 19. stol. Kostel rekonstruován roku 1959. Karner pochází pravděpodobně z 2. pol. 13. stol., současné podoba z poloviny 14. stol.  Od roku 1964 slouží horní patro karneru jako památník padlým.

image006 image134

areál od jihu a od východu; ohradní zeď datována do 12. – 13. stol.

image014

plán kostela s rozlišením stavebních etap

image100

celkový pohled na kostel sv. Vavřince

image108 image106 image104

vnější výzdoba jižní strany presbytáře – nástěnná malba sv. Kryštofa, terakotová deska s reliéfem Krista na Olivetské hoře a nápisy o stavbě presbytáře s erbem jeho zakladatelů, bratrů Ulricha a Pfarrea Chadolda Oederů

image126

románská apsida jižní lodi kostela; dle mnohých autorů pozůstatek nejstaršího kostela

image088 image082

románská věž s původním vstupem z doby kolem roku 1220, později zrušeným a objeveným při rekonstrukci kostela v roce 1958

image086

přístavek z roku 1859 – nejmladší část kostela, nyní márnice

image010 image015

gotická patrová sakristie

image012

předsíň z roku 1793 na severní straně

image016

náhrobní kámen v předsíni

image078 image076

severní loď se vstupem na kruchtu

image020 image018 image022

drobnosti v severní lodi; na prostředním snímku pokladna na dary

image056

hlavní loď kostela

image046 image028 image024

podkruchtí

image026

vstup z podkruchtí do podvěží

image052

Varhany z roku 1906, postavené Franzem Capkem

image030 image044

boční oltáře hlavní lodi

image074 image070

presbytář, vyšší, avšak užší než vlastní loď, s novogotickým oltářem z roku 1894 od tyrolského mistra Josefa Andergassena a s cennými vitrážemi z 15. stol.

image068 image064

klenba presbytáře

image062 image060

svorníky klenby presbytáře

image066 image054

gotický sanktuář a sedilia v presbytáři

image058

vstup z presbytáře do sakristie

image048

jižní stěna hlavní lodi s průhledem do jižní lodi

image042 image032

jižní loď

image040 image034

románská apsida jižní lodi s gotickou žulovou křtitelnicí z 15. století

image038

nástěnná malba nad apsidou

image036

náhrobní kámen v jižní lodi

image132 image090 image098

karner

image112

vstupní dveře karneru

image124

interiér horního podlaží karneru, upravené na památník padlým

image116 image120

pamětní desky se jmény padlých v 1. a 2. světové válce

image094 image114

okénko v lodi karneru

image122

jiné okénko v lodi karneru, dnes zazděné

image096

průhled do kostnice ve spodní etáži karneru

image092

hlavní hřbitovní kříž

image130 image128 image080 image084

bohatě zdobené kované kříže na hřbitově

fara

Areál v severním sousedství kostela, skládající se ze dvou souběžných dvoupodlažních budov a renesanční brány.

Fara je středověkého původu; teorie, že v sobě obsahuje pozůstatky původního raně středověkého panského sídla, se však nepotvrdila. Jižní trakt je v ostění jednoho okna datovaný 1437. Severní trakt pochází pravděpodobně z pol. 17. stol., současná podoba je z roku 1788, kdy byl obnoven po požáru.

image004

jižní trakt

image138 image002

severní trakt

image136

renesanční brána

Web:

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedersbach 

http://www.imareal.sbg.ac.at/noe-burgen-online/result/burgid/1893 

https://www.zwettl.gv.at/Pfarrkirche_Friedersbach 

http://www.friedersbach.at 

https://gedaechtnisdeslandes.at/orte/action/show/controller/Ort/?tx_gdl_gdl%5Bort%5D=656   

další místa v okolí (mapa) / Rakousko / rejstříky

prosinec 2018