Brašov / Kronstadt / Brassó

Judet Brašov

Město na jihozápadním okraji Brašovské kotliny (625 m n. m.), mezi levým břehem řeky Timis a severním úpatím masivu Postavarul. Velmi dobře dochované středověké jádro s řadou zajímavých domů, několika kostely (v čele s Biserica Neagra – Černým chrámem), náměstím s historickou radnicí a velmi zajímavým opevněním je přitisknuto k severozápadnímu úbočí hory Tamba, která tvoří přirozenou dominantu města, respektive vklíněno mezi tuto horu a protější výrazně nižší návrší Dealul Warthe (Strážní vrch; též Dealul Postei, Poštovní vrch).  Jihozápadně od něj se rozkládá historické předměstí Schei. Menší předměstí se nalézá i na severovýchodní straně historického jádra, na něj pak bezprostředně navazuje novodobé sídliště vyplňující celý prostor mezi starým městem a železničním nádražím. Na návrší severně od historického jádra barokní citadela (Cetatuia).

Město založil na obchodní stezce poblíž jednoho ze strategických průsmyků přes Karpaty, spojujících střední a jihovýchodní Evropu, roku 1211 řád německých rytířů (již předtím však pravděpodobně existovalo v prostoru města několik  osad). Po staletí bylo jedním z hlavních hospodářských i kulturních center saského osídlení v Sedmihradsku (centrem etnografické oblast zvané Ţara Bârsei), zatímco etničtí Rumuni žili na předměstí Schei (jméno pochází zřejmě z němčiny, kde znamená rozlišení, odlišnost). 1546 v Brašově založena nejstarší papírna v jihovýchodní Evropě. 1689 město zpustošeno požárem, založeným rakouskou armádou, neboť Brašov byl polední odolávající baštou dobytého Sedmihradska; obnova města trvala více než sto let. Opět město silně poškozeno nálety na konci 2. světové války. Komunisté se ve 2. pol. 20. stol. snažili z Brašova udělat průmyslové město, bylo sem přesídleno tisíce vesničanů z Moldávie (v letech 1950 – 1060 se dokonce oficiálně jmenoval Orasul Stalin – Stalinovo město), ale historické jádro naštěstí nezničili. V listopadu 1987 dělnická vzpoura, za převratu v prosinci 1989 zde krvavé boje (84 mrtvých a 236 zraněných). Dnes jedno z největších měst v Rumunsku (často se uvádí, že 2. největší po Bukurešti, totéž se však tvrdí i o Konstantě).

znak Brašova

  

pohled na historické jádro města od severu a severozápadu; v popředí části brašovského opevnění

Biserica Neagra (Černý chrám; jinak též chrám Panny Marie), postavený v letech 1385-1477 na místě starší baziliky; jméno odkazuje k začerněným zdem po velkém požáru 1689

zajímavé domky u kostela

 

Strada Republicii (ulice Republiky)– hlavní třída od bývalé (zaniklé) Hlavní brány na náměstí, dnes pěší zóna s řadou kaváren, cukráren a obchůdků

 

bohatě vyřezávaný dřevný kříž a pomník bojovníků za svobodu víry v dobách komunismu zhruba v místech, kde stávala Hlavní brána

Župní knihovna George Bariţiu

divadlo

historická zástavba na východním předměstí

Brašovské sídliště, v pozadí vrch Tampa (967 m n. m.); na bočním vrcholu, který dnes „zdobí″ jméno města, stával nevelký hrádek

 

štola (?) ve stráni u Bastionul Graft

Piata Stafului (Radniční náměstí)

Hlavní náměstí starého města, excentricky umístěné při jeho východním okraji, tvaru lichoběžníku. V ploše náměstí stojí renesanční, barokně upravená radnice s hlásnou věží z roku 1420, v níž dnes umístěno historické muzeum. Na jižní straně náměstí renesanční Kupecký palác (Casa Negustorilor) z 1. pol. 16. stol.

 

radnice se 48 m vysokou hlásnou věží

jihozápadní roh náměstí s Černým chrámem

kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. stol. na východní straně náměstí

 

moderní kašna na náměstí

opevnění

Z mohutného opevnění obklopujícího střed města, které se v dobách své největší slávy skládalo z 3 km dlouhého pásu až 12 m vysokých hradeb ve dvou až třech řadách za sebou, doplněného vodními příkopy, osmi baštami, pěti (dle posledních výzkumů, historicky doložené jsou čtyři) branami a třemi desítkami hranolových obraných věžic, zesilujících vnitřní pásmo hradeb + čtyř předsunutých věží – dvou na úbočí Dealul Postei a dvou na úbočí hory Tampa – se dodnes dochovaly výrazné části hradebních zdí na jižní a severozápadní straně, renesanční věž Kateřinské brány (Poarta Ecaterina), více či méně šest bašt – na jižní straně Tkalcovská bašta (Bastionul Tesatorilor – největší dochovaná středověká bašta v Rumunsku a nejlépe dochovaný prvek Brašovského opevnění, dnes v ní muzeum fortifikací kraje Barša), zřícenina Bastionul Funarilor, eliptická Soukenická bašta (Bastionul Postavarilor) a torzo Kožešnické bašty (Bastionul Cojocarilor), na severní straně pak Kovářská bašta (Bastionul Fierarilor) a neobvyklá „mostová″ Bastionul Graft  -, několik hranolových věžic, obě věže na  Dealul Warthe (Černá věž – Turnul Negru - a Bílá věž – Turnul Alb) a údajně nepatrné zbytky Ševcovské věže (Turnul Cizmarilor) na úbočí hory Tampa. Ze tří nových bran postavených počátkem 19. stol. je dochována pouze Poarta Schei na západní straně nedaleko Kateřinské brány.

Mohutná fortifikace obklopující střed města byla vybudována pod vlivem tureckého nebezpečí během 15. stol. Jako počátek jeho stavby bývá uváděn rok 1395, hlavní opevňovací práce však probíhaly na příkaz Jana Hyunádyho kolem v letech 1448-1453. Opevňování města pokračovalo až do 17. století. Bašty a některé věže jsou nazvány podle cechů, které je měly v případě potřeby bránit. Věže na úbočí Tampa byly zbořeny zřejmě již během 18. stol. Poč. 19. stol.byly ještě vybudovány tři nové brány – nová Celní brána (Poarta Vamii) na severovýchodě a dvě brány na západní straně, které nahradily starší kateřinskou bránu, v průběhu 2. pol. 19. stol. však byla zbořena celá severovýchodní část opevnění včetně všech tří bran. Zbořena byla též větší část opevnění na západní straně. V posledních letech probíhá rekonstrukce dochovaných prvků opevnění, byť někdy v poněkud kontroverzní podobě (skleněná zastřešování).

rekonstrukce podoby opevnění města v dobách jeho největší slávy v 17. stol.

plán dochovaných prvků opevnění (černě) - ke stažení ve větším rozlišení

Hlavní brána (Poarta principala) z 15. stol., zbořena 1857. Uzavírala na východní straně dnešní ulici Strada Republicii.

Dnes již zaniklá severovýchodní část fortifikace koncem 17. stol. – uprostřed Celní brána (Poarta vamii; též Klášterní brána - Poarta manastirii), datovaná do 14. stol., vpravo od ní Sedlářská bašta (Bastionul Curelarilor), vlevo Zlatnická bašta (Bastionul Aurarilor). Za pozornost stojí, že zde není ani stopy po nějakém podkovovitém předbraní, které zde všechny pozdější rekonstrukce (viz výše) předpokládají!

Nová Celní brána byla postavena po roce 1836, kdy zbořena její předchůdkyně; později i ona zbořena.

Černá brána (Poarta Strazii Negre), prvně zmiňovaná 1464 jako Swarczgas, zbořená v 19. stol.

Tkalcovská bašta při pohledu přes město

Kovářská bašta v severozápadním nároží opevnění

brána Targul Cailor (Koňského trhu) v sousedství Kovářské bašty, postavená v letech 1819-20 a zbořená roku 1874

  

Bastionul Graft (neboli Bránová bašta – Bastionul Poartă, Torbastei) nad stejnojmenným kanálem z poč. 16. stol., umožňující přístup z vlastních městských hradeb k Bílé věži

jedna z hranolových věžic na severním okraji města

  

další části opevnění města na severní straně, podél kanálu Graft

Černá věž ze 14. stol, jedna z nejstarších částí opevnění; jméno dostala po zásahu bleskem 1559

  

půlválcová Bílá věž z konce 15. stol.; povinnost bránit jí měli koželuzi

interiér horního patra Bílé věže po rekonstrukci

citadela (Cetatuia)

Pevnost lichoběžníkového půdorysu se čtyřmi nárožními bastiony na Hradním vrchu (Dealul Cetatii – 650 m n. m.) severně od historického jádra. V pevnosti se nachází 81 m hluboká studna.

Roku 1524 zde byla vybudována dřevěná tvrz. Po polovině 16. stol. nahrazena kamennou pevností, téměř úplně přestavěnou do dnešní podoby v letech 1625-1630. Až do počátku 19. stol. sídlo vojenské posádky, poté do roku 1954 věznice. Dnes obnovená, slouží turistickým účelům (restaurace, historická představení...).

půdorys citadely

pohled na citadelu z Bílé věže

Web:

http://www.brasovcity.ro/

http://www.ghid-brasov.ro/

http://ro.wikipedia.org/wiki/Brașov

http://www.brasov-visitor.ro/

http://tarabarsei.eu/localitati/brasov/

http://www.brasovulturistic.ro/istoric-oras-brasov.html

http://travelwithasmile.net/tag/cetatea-brasovului

http://www.mundo.cz/rumunsko/brasov (česky)

Ke stažení v jpg: plán města, plán historického centra města, jiný plán historického centra města, plán opevnění města, plán středověkého opevnění města včetně zaniklých prvků

Okolí: Valea Chiva / Dambu Morii

úvodní stránka Rumunsko / rejstřík míst

srpen 2012