SLOVINEC

Slovensko – Bratislavský samosprávný kraj, okres Bratislava IV

Skalní bradlo (200 m n. m.), vybíhající z masivu Devínské Kobyly k severozápadu, nad levý břeh řeky Moravy. Od Kobyly, respektive Sandbergu, odděleno výrazným sedlem. Západní svah bradla narušen rozsáhlým lomem (výška stěny téměř 50 metrů), odkrývajícím pozoruhodnou geologickou stavbu bradla – mladší křídové vrstvy jsou uloženy pod staršími vrstvami jurskými. V severní části lomové stěny se nalézá 8 m dlouhá abrazní (příbojová) jeskyně, vymletá třetihorním mořem.

Temeno ostrožny obehnáno výrazným valem, nejlépe patrným ze strany sedla, tedy na jihovýchodní straně. Jde o pozůstatky velkomoravského hradiště, označovaného Nad lomom, které tvořilo součást širšího zázemí hradiště Devín jako strážní a obranný bod. Vrchol narušen výstavbou vodárenského objektu pro Devínskou Novou Ves. V sedle pěkně udělaná informační tabule, věnované nejen tomuto hradišti, ale i nedalekému hradišti Na pieskach.

Přestože i tuto ostrožnu pokrývají zajímavé stepní porosty, leží již mi o přírodní rezervaci Devínska Kobyla (je však součástí stejnojmenné evropsky významné lokality).

Z ostrožny výhled na západní svahy Devínské Kobyly, na oblast soutuku Moravy a Dunaje s hradem Devin a Hainburgskými vrchy, na Devínskou Novou Ves, na nivu řeky Moravy s cyklomostem Slobody a na tzv. Moravské pole na rakouské straně s dominantním areálem zámku Schlosshof.

pohled na bradlo Slovinec od jihu

vrcholová plošina bradla s pozůstatky hradiště a novodobými objekty vodárny

 

terénní pozůstatky opevnění velkomoravského hradiště Nad lomom

plánek hradiště (www.hradiska.sk)

zajímavě dělaný infopanel v sedle mezi hradištěm a Sandbergem

 

výhled k jihu, na oblast soutoku Moravy a Dunaje s hradem Devin (v detailu na druhém snímku) a Hainburgské vrchy v Rakousku; na prvním snímku vlevo západní svahy Devínské Kobyly

 výhled k severozápadu, na Moravské pole a řeku Moravu

 

detaily severozápadního výhledu – barokní zámek Schlosshof a cyklomost Slobody z roku 2012

výhled k severu, na Devínskou Novou Ves

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Předpokládá se, že blízká velkomoravské hradiště Na pieskach a Nad lomom neexistovala současně, nelze však jednoznačně určit, které je starší.

Web:

http://www.hradiska.sk/search/label/Devín

http://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/sapag/tabula_02.jpg 

Literatura:

Vladimír Turčan a kol.: Velkomoravské hradiská (Bratislava 2012)

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky

červenec 2018