SKALICA

Kraj Trnavský, okres Skalica

Velmi dobře zachovalé město středověkého původu nedaleko hranic s Českou republikou (186 m n. m.). Centrem atypické trojúhelníkové náměstí s kostelem sv. Archanděla Michaela a karnerem. Nezvyklým urbanistickým útvarem též Potočná ulice v jižní části města - protáhlé prostranství dnes se stromořadím, pravděpodobně pozůstatek nějakého vodního toku, protékajícího přímo městem. Historické jádro je obehnáno kamennými hradbami, dosud z velké části dochovanými. Na severozápadním okraji se nachází ostroh bývalého hradu (nejvyšší bod celého města) s románskou rotundou a Kalvárií, na nějž bezprostředně navazuje areál městských hřbitovů (katolického a protestantského) s několika významnými hroby. Ve svahu pod rotundou zbytky židovského hřbitova. Ve městě čtyři kláštery (františkánský na severovýchodním okraji historického jádra, jezuitský na náměstí, paulínský v západní části města při ulici Potočná a milosrdných bratří na jižním okraji). Z dalších zajímavých církevních staveb evangelický kostel s novodobou samostatně stojící zvonicí či městský chudobinec Štibor s kaplí sv. Alžběty z počátku 15. stol. (později několikrát přestavovaný), dodnes sloužící sociálním potřebám, čímž je nejstarším dosud fungujícím zařízením tohoto typu na Slovensku. Při jihozápadním rohu města mlýn bratrů Pilárikových s unikátně dochovaným zařízením z 1. pol. 20. stol. V současné době většina památek opravena, ve městě instalován turistický informační systém. Městská památková zóna.

Nejstarší historie města poněkud nejasná. Počátky jeho osídlení se kladou do první poloviny 13. stol., jelikož ještě v listinách z poč. 13. stol. je okolí dnešní Skalice jako pustá a neosídlená země - čemuž však odporuje fakt, že již koncem 12. stol. se prokazatelně v okolí rotundy pohřbívalo, takže tu „neosídlenost“ zřejmě nelze brát tak doslovně. Na královské město byla Skalica povýšena králem Ľudovítem I. v roce 1372. K velkému rozvoji došlo ve 2. pol. 15. stol. za krále Jana Hyunádyho a poté v 17. stol., kdy patřila Skalica k nejvýznamnějším městům Horních Uher. V té době byla centrem řemesel a vinařství, a také českých (moravských) exulantů. V 19. století jedním z center slovenského národního obrození.

Erb mesta Skalica

znak města

panorama historického jádra města při pohledu od rotundy – zleva jezuitský chrám, věž farního kostela, zvonice evangelického chrámu, věž kostela při klášteře milosrdných bratří a bývalý klášterní kostel paulínů

 

dvě z mnoha pamětních desek – první se nachází v Lichardově ulici proti evangelickému chrámu, druhá v ulici Sasinkově v západní části historického města

socha sv. Floriana v místech křížení ulic Potočná a Štefánikova

plastika „popíječe vína″ před cukrárnou ve Štefánikově ulici

bývalý paulínský klášter s kostelem sv. Pavla Poustevníka

hřbitovní kaple sv. Kříže

Náměstí svobody (Námestie Slobody)

Trojúhelníkový prostor, v jehož východní části stojí kostel sv. Archanděla Michaela s karnerem (kolem býval kdysi hřbitov), v severozápadním cípu pak barokní mariánský sloup. V prostoru mezi nimi novodobá kašna. Z budou obklopujících náměstí zaujme zejména areál jezuitské koleje (dnes gymnázium), secesní Kulturní dům (Katolický kruh) dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a budova radnice, v níž v roce 1918 krátce sídlila prozatímní vláda pro Slovensko. Vedle Kulturního domu objekt Záhorského muzea (www.zahorskemuzeum.sk).

střed náměstí s karnerem sv. Anny a farním kostelem sv. Archanděla Michaela

 

karner sv. Anny – osmiboká centrální kaple, sloužící jako kostnice, původně gotická z 2. pol. 14. stol., přestavěná barokně v 17. a 18. stol.; před ním socha krále Ludovíta I. Veľkého z Anjou, který povýšil Skalicu na město

radnice - pozdně renesanční budova, v dnešní podobě po barokní přestavbě v 18. stol.

Kulturní dům z roku 1905 s mozaikovou výzdobou od Mikoláše Alše

severozápadní cíp náměstí s jezuitským areálem, vystavěným v letech 1693-1724 (dnes gymnázium – jedna z nejstarších stále fungujících středních škol na Slovensku)

 

plocha náměstí při pohledu z věže farního kostela – veřejné osvětlení a kašny (foto Míša)

 

mariánský sloup z let 1691–1695 od Giovanniho ďAllia – jak je vidět z druhého snímku, dříve stával blíže ke kostelu, zhruba v místech dnešní kašny (www.skalica.sk)

socha politika a kněze dr. Ľudovíta Okánika

Farní kostel sv. Michala Archanjela

Gotická trojlodní bazilika s pozdně renesanční věží, jež je jednou z dominant města.

Doba vzniku kostela není známá. Obvykle se jeho vznik datuje po roce 1372, tedy po povýšení Skalice na město, nevylučuje se však ani původ starší. Tehdy šlo o jednolodní chrám. Do dnešní podoby trojlodí byl přestavěn v letech 1450-1470. Interiér má podobu vesměs ze 17. a 18. stol. Věž je přístupná veřejnosti a poskytuje pěkný výhled na celé město.

průčelí kostela s renesanční věží

 

hlavní portál a severní boční portál kostela

znak osmicípé hvězdy na jednom z opěráků na severní straně presbytáře

dřevěné točití schody na věž (foto Míša)

   

tři bohatě zdobené zvony na věži pocházejí z 20. let 20. stol. (poslední foto Míša)

výhled z věže východním směrem; v pozadí františkánský klášter, úplně vlevo budova Záhorského muzea

klášter milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice

Klášterní areál při jižním okraji historického města.

Roku 1650 si v těchto místech postavili svůj kostel evangelíci augsburského vyznání. V 70. letech 17. stol. došlo v Uhrách k zákazu evangelického vyznání a kostel získali nejprve jezuité, poté v roce 1770 karmelitáni, kteří při něm vybudovali klášter. Roku 1711 zde zřídili lékárnu, která funguje dodnes. Po rozpuštění řádu koncem 18. stol. převzal klášter řád milosrdných bratří, který v něm zřídil sanatorium a lazaret. Řád klášter obýval do 50. let 20. stol. Jako nemocnice slouží areál částečně dodnes.

areál bývalého kláštera z věže farního kostela

klášter františkánů s kostelem Panny Marie Sedmibolestné

Klášterní komplex při městských hradbách na severovýchodní straně města se skládá z kostela Panny Marie Sedmibolestné, konventu, rajského dvora, hospodářských budov a bývalé klášterní zahrady. .

Skalický klášter býval jedním z nejvýznamnějších center františkánů na Slovensku. Založen byl roku 1467. Areál byl několikrát přestavován a rozšiřován, jeho současná podoba je převážně barokní. Františkáni byli vyhnáni v roce 1950. Po roce 1989 získali zdevastovaný areál zpět, jelikož však neměli sílu na jeho rekonstrikci, pronajali ho za symbolický nájem městu, které ho postupně zrekonstruovalo a využívá ho převážně ke kulturním účelům (základní umělecká škola, archiv, galerie, prostor pro pořádání kulturních akcí...). V západním křídle byla zřízena regionální vinotéka, původní černá kuchyně je využívána pro pečení tradičního Skalického trdelníku (chráněné zeměpisné označení).

areál kláštera při pohledu z věře farního kostela

klášterní kostel

 

interiér klášterního kostela

kazatelna

 

detail klenby presbytáře

 

kříž s Pietou a kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v prostoru před kostelem

malá zahrada před klášterem

  

rajský dvůr - severovýchodní roh, jihozápadní roh a severní strana s arkádovou galerií

 

studna v rajském dvoře, objevená a zrekonstruované během nedávných oprav

křížová chodba, sloužící dnes jako galerie

klášterní vinotéka

evangelický kostel

Pozdně barokní kostel z let 1767-1797 v západní části města, v Lichardově ulici. Pozoruhodný interiér klasicistní, dřevěný, laděný do bílé barvy. V sousedství kostela o samotě stojící zvonice dle návrhu Dušana Jurkoviče z roku 1938 (původně evangelické kostely věž mít nesměly), s vlastním kostelem spojená krátkou chodbou. Na věži nápis „Památce Komenského 1650“, připomínající pobyt Jana Amose Komenského ve Skalici. Před věží pomník evangelického faráře, prvního slovenského profesionálního novináře, ekonoma a popularizátora přírodních věd Daniela Gabriela Licharda, který ve Skalici roku 1882 zemřel.

 

evangelický kostel

  

interiér kostela

 

oltář s obrazem z 19. století a kazatelna

 

zvonice při kostele dle projektu Dušana Jurkoviče

městské opevnění

Kamenné hradby, které obkružovaly město v délce více jak 2 km (uvádí se 2355 m), byly kolem 8 m vysoké, 180 cm silné, zakončené cimbuřím a ochozem. Byly prolomeny 4 branami – Strážnickou, Holíčskou (těmi procházela důležitá obchodní cesta, na níž město vzniklo), Stračinskou a Horní.

Hradby jsou jedněmi z nejlépe dochovaných na Slovensku. Nejsouvislejší, v nedávné době opravovaná část se nachází na východním obvodu města, jižně od františkánského klášter. Krátký, avšak velmi autentický úsek s dosud nerekonstruovaným cimbuřím lze nalézt na jihozápadním okraji, v sousedství mlýna. Pěkný souvislý úsek, avšak mnohem torzovitější, vesměs již bez cimbuří, se nachází na severozápadní straně. Zde je mimo jiné i výrazné torzo Horní brány. Část hradeb je dochována též ve zdivu pozdějších domů. Vodní příkop, lemující hradby po jejich vnější straně, zaniklý.

Pověsti (historicky zcela neopodstatněné) kladou vznik hradeb do doby krále Bély II. Slepého (který se podle jiné pověsti ve Skalici narodil), tedy do 30. let 12. stol. – prý nařídil, aby hradby byly tak široké, aby po nich mohly projet dva vozy vedle sebe; měšťanům se nechtělo utrácet tolik peněz, a tak spoléhajíce na královu slepotu, postavili hradby slabší, podvod byl však prozrazen a král nechal všechny, kteří za to byli zodpovědní, do hradeb zazdít. Ve skutečnosti však bylo opevnění vybudováno až po povýšení Skalice na město v roce 1372, snad v 90. letech 14. stol. Kolem roku 1435 bylo opevnění zesilováno. Od 18. stol. byly části hradeb postupně rozebírány na stavby okolních domů (jelikož jde o kámen, jež dnes již nelze v přírodě získat, radnice pro potřebu obnovy hradeb staré kameny z hradeb od lidí nyní opět vykupuje).

 

hradba v zahradě františkánského kláštera

autentická (dosud nerekonstruovaná) hradba na jihozápadní straně města u mlýna

fragment hradby již bez cimbuří na severní straně města, u bývalého židovského hřbitova

 

zbytky Horní brány s boční brankou, související snad s mostem na fortifikaci v místech dnešní Kalvárie, zaznamenaným na historickém plánu z 2. pol. 15. stol.

Hradisko

Výrazný oválný ostroh (190 m n. m.) na severozápadním okraji historického jádra, dnes rozdělený cca 40 m širokou umělou rozsedlinou, kterou vede silnice, na dvě části – menší jižní, na níž stojí rotunda sv. Juraja, a větší severní, na níž se rozkládá areál Kalvárie. Severní část je dodnes obehnána mohutným valem a příkopem, vnitřní plošina (při zřízení Kalvárie upravena a navýšena) je velká zhruba 35 x 45 m. Žádné zděné konstrukce hradu se kromě rotundy nedochovaly (zdi kolem rotundy jsou součástí mladšího městského opevnění), nelze vyloučit, že zástavba i opevnění hradu byly dřevěné. Ve východním svahu Kalvárie vyhloubeny sklepy na uskladňování ledu (18. stol. ? - dnes „středověká″ restaurace Ledovňa. Z ostrohu velmi pěkný výhled na historické centrum města.

Ostroh osídlen již v době halštatu. O hrádku nejsou žádné písemné zprávy a jeho existence je odvozována pouze z dochovaných terénních stop a jména ostrohu Hradisko. Zcela jasný není ani vztah hrádku a rotundy. Většinou se předpokládá jeho raně středověký původ (11. stol.), v poslední době se však objevily i teorie kladoucí ho až do přelomu 12. – 13. stol., tedy do doby současné se vznikem osady či dokonce pozdější. Když bylo koncem 14. stol. stavěno opevnění města, byla východní část hradiště s rotundou přihrazena k městu. Tehdy vznikl pro zvýšení obranyschopnosti i průkop hradním ostrohem, který ho rozdělil na dvě části (přičemž nelze vyloučit, že nějaký menší příkop členící areál hradu na jádro a předhradí v těchto místech existoval i dříve). Předpokládá se, že hrad byl v té době již zaniklý. Plán datovaný do roku 1470 však zachycuje na severní straně města vně hradeb obdélné opevnění spojené s městem mostem (tomuto mostu by mohla odpovídat dodnes dochovaná branka prolomená v hradbě vedle věže Horní brány) – zdá se tedy, že ostroh byl později, snad v době husitských válek, znovu využit k obranným účelům. (Kacířská myšlenka: a co když dochované valy a příkopy jsou právě až tímto opevněním a předtím tu vůbec žádný hrádek nestál?) Kalvárie byla na severní části hradiště vybudována jezuity v letech 1703 – 1710, současná klasicistní pochází z let 1817-1825.

plán areálu Hradiska (ke stažení ve větším rozlišení)

celkový pohled na ostroh Hradiska z věže farního kostela

severní část Hradiska s Kalvárií

  

fortifikace Hradiska – příkopy a valy

 

zastavení křížové cesty

centrální sousoší na vrcholu Kalvárie – kříž, sochy Panny Marie a sv. Jana

 

Boží hrob (prázdný)

 

ledárna pod Kalvárií

jižní část Hradiska s rotundou

rotunda sv. Juraja (sv. Jiří)

Románská, goticky a barokně upravená rotunda s půlkruhovou apsidou na východní straně stojí v jihovýchodním cípu ostrohu Hradisko, v prostoru, který je obecně považován za bývalé předhradí. V interiéru fragmenty gotických nástěnných maleb z konce 15. stol, zobrazujících legendu o sv. Jiří. Bez vnitřního vybavení, instalováno pouze několik informačních panelů o historii a stavebním vývoji objektu. Přístupné veřejnosti.

Stáří rotundy je nejasné, a to i přes nedávno provedený archeologický výzkum, který kolem rotundy doložil nečetné pohřby z přelomu 12. a 13. stol.; zatímco např. podle Encyklopedie slovenských hradů výzkum dokládá, že rotunda není starší než z konce 12. stol., informační panely v samotné rotundě o tomtéž archeologickém průzkumu tvrdí, že „poskytl argumenty pro starší datování objektu“ (myšleno 11. stol.), na základě podobnosti s českými hradními rotundami připouštějí dokonce i konec 10. stol. Nejasné však je i to, zda jde skutečně o hradní rotundu (byla by jedinou takovou na Slovensku) – pokud by rotunda pocházela skutečně až z přelomu 12. a 13. stol., bylo by její vznik možné dát do souvislosti spíše se vznikající osadou (hrad tou dobou již mohl být dávno zaniklý, a nebo mohlo opevnění ostrožny vzniknout až následně). Nejpozději v 1. pol. 15. stol. byla rotunda zvýšena, zatímco v přízemí byla nadále kaple, nová horní část byla přímo napojena na městskou hradby procházející těsně kolem a sloužila jako obranná věž. V roce 1650 došlo nákladem Ondřeje Pálffyho z Erdödu k barokní přestavbě rotundy – tehdy byly odstraněny fortifikační prvky, mezipatro, vybudována nová okna a vstup, vytvořeno dnešní zastřešení a pod rotundou krypta. Současnou podobu získala rotunda roku 1949, kdy byla odstraněna vnější barokní omítka.

 

rotunda s podkovovitou apsidou na východní straně; na prvním snímku je vidět vpravo od dveří jedno ze dvou zachovaných románských okének, vlevo nahoře pak zazděný portál umožňující přístup na „věž“ z hradeb

fragment nástěnné malby na severní zdi rotundy s výjevem příjezdu sv. Jiří (dochována pouze hlava a šíje bělouše) a jeho setkání s princeznou (uprostřed), čekající na draka; vlevo erb města

fragment nástěnné malby na severní zdi rotundy s výjevem, na němž sv. Jiří po přemožení draka odjíždí z města;  vpravo erb rodu Zápolských

židovský hřbitov

Torzo židovského hřbitova na svahu pod rotundou, vně městských hradeb. Založen koncem 17. stol. Původně se hřbitov rozkládal i v prostoru přilehlého parkoviště!

 

torzo židovského hřbitova

  

několik starých náhrobků

mlýn bratrů Pilárikových

Čtyřpodlažní mlýn s kompletně dochovaným strojním vybavením v jihozápadní části města. V přilehlé budově menší soukromá sbírka historických vozidel.

Mlýn postaven na místě staršího roku 1927 bratry Pilárikovými. Pohon byl původně elektrický (z turbíny, využívající původní náhon), od roku 1939 plynový. Mlýn pracoval 24 hodin denně, střídali se zde tři směny po 8 lidech. Vyráběl zejména pšeničnou, žitnou a ječmennou mouku, dětskou krupičku a kroupy. Mlýn pracoval do roku 1962. V současné době mlýn v majetku města, od roku 2005 zpřístupněný veřejnosti.

  

strojní mlýn

vjezd do dvora

 

zařízení na třídění a čištění zrna před mletím

přízemí mlýnice s korečkovými výtahy

 

druhé podlaží mlýnice

 

válcové stolice od drážďanské firmy SECK (před rokem 1913) na druhém podlaží

třetí podlaží mlýnice s násypkami

    

čtvrté podlaží mlýnice s vysévači a reformou

Web:

http://www.skalica.sk

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skalica_(mesto)

http://www.i15.cz/skalica-mesto/

http://www.hrady.cz/index.php?p=main_mapa&MapTyp=3&idm=180

http://www.zahorie.estranky.sk/clanky/historia/rotunda-svateho-juraja-skalica

http://smirci-krize.cz/fotky-sk-trnavsky-skalica-skalica-cintorin.php

http://cesko.svetadily.cz/skalica/za-poznanim 

Okolí:

Vrch Vintoperk (316 m n. m.) s vysílačem a přírodní rezervací stepní vegetace Veterník, město Holíč se zámkem (dříve vodní hrad), megality a větrným mlýnem, mokřadní lokality a akvadukt u Kátova, pravděpodobně velkomoravský kostel nedaleko Kopčan, na moravské straně pak okresní město Hodonín se zoologickou zahradou, památková rezervace vinných sklepů Petrov-Plže či jeden z nejzápadnějších výběžků Bílých Karpat – vrch Žerotín nad Radějovem.

 

úvodní stránka / rejstřík míst

září 2011