KLENČÍ POD ČERCHOVEM

k.ú. Klenčí pod Čerchovem (Podčeskoleská pahorkatina / Domažlicko)

Městečko při úpatí Českého lesa (497 m n. m.) při staré cestě z Prahy do Řezna. Historické jádro je rozloženo kolem kapkovitého náměstí Jindřicha Jindřicha, v jehož severní části stojí Stará pošta, v jižní kostel. Uprostřed stávala radnice, v ploše náměstí i Baarův dům, nová radnice a bývalá škola (ve východním sousedství kostela). Částečně dochovány původní usedlosti s vějířovitou parcelací na jižní a východní straně. Jihozápadně od náměstí původní domkářská zástavba, výrazně přestavěná po požáru roku 1881, severovýchodně od náměstí směrem k nádraží nejmladší část města se školou. 

Klenčí uváděno prvně roku 1325 mezi nejstaršími privilegovanými chodskými vesnicemi, jejichž obyvatelé vykonávají službu při domažlických zemských stezkách. Někdy po polovině 17. stol. se jako jediné z chodských vsí stalo městečkem (oficiálně povýšeno na prosbu Volfa Maxmiliána z Lamingenu roku 1680, kdy i dostalo znak, jako městečko však uváděno již předtím). Značně poničeno spojeneckým bombardováním 26. 4. 1945, jehož následkem zanikla i stará radnice. Od roku 1995 památková zóna lidové architektury.

 

sv. Jan Nepomucký na náměstí proti Baarově domu z roku 1715

pomník padlým na náměstí proti faře

 

zástavba jižní strany náměstí

roubený dům č.p. 30 na jižní straně náměstí

 

č.p. 20 na jižní straně náměstí s pamětní deskou zakladatele měšťanské besedy a záložny Karla Čejky

zástavba na západní straně náměstí – č.p. 100, 162 a 101

dům č.p. 2 na severní straně náměstí, za ním Stará pošta

 

novostavba č.p. 94 na místě Baarova rodného domu v jihozápadním cípu náměstí s pamětní deskou

domek č.p. 37 v západní části památkové zóny

vymezení památkové zóny (plánek celého městečka)

 

Masarykova základní škola č.p. 207 s erbem městyse na fasádě

 

kamenná boží muka z 2. pol. 17. stol.s kamenným křížkem na vrcholu na východním okraji městyse, při silnici do Trhanova, známá jako Lamingerova Boží muka (nemovitá kulturní památka)

socha mistra Jana Husa v západní části městyse

 

dům č.p. 44 v západní části městyse

kostel sv. Martina (nemovitá kulturní památka)

Barokní jednolodní stavba v nejvyšší části náměstí s věží v západním průčelí. Nad vstupem velmi špatně čitelný erb Stadionů. Pod presbytářem stadionská hrobka (nepřístupná), v níž je uložen i Wolf Maxmilián Laminger, známý jako Lomikar.

Kostel v Klenčí prvně připomínán roku 1481. Nový, dřevěný se zděným presbytářem, údajně postaven Švamberky roku 1558. Zbořen 1734 či 1737, v letech 1737-45 na jeho místě postaven pod patronací Filipa Stadiona dnešní. Do roku 1790 byl kolem kostela hřbitov.

 

kostel sv. Martina

 

portál kostela se znakem Stadionů

fara č.p. 98 (nemovitá kulturní památka)

Patrové stavení s vysokou valbovou střechou tavení proti kostelu v západní frontě náměstí. Nad vstupem freska sv. Martina, obnovená v roce 2011. Na budovu navazuje raně barokní brána, datovaná 1754. 1945 fara zničena bombardováním, 1947 znovu postavena.

fara

freska sv. Martina nad vstupem

 

kamenná brána do dvora s kryptogramem 1754

Baarův dům č.p. 140

Patrový dům s mansardovou střechou z 1. pol. 19. stol., stojící v ploše náměstí. Roku 1919 ho zakoupil spisovatel Jindřich Šimon Baar, když se vrátil na sklonku života do svého rodného městečka. Po jeho smrti (24. 10. 1925) ho na základě spisovatelovy závěti získalo i s veškerým vybavením a s Baarovými sbírkami, vztahujícími se k chodskému národopisu, město a zřídilo v něm Baarův památník. Přízemí bylo obydleno až do 70. let. Dnes v přízemí malá expozice historie Klenčí a zdejších významných osobností, v patře Baarovy obytné místnosti s původním zařízením a připomínka jeho tvorby.

  

Baarův dům

vstupní chodba muzea

  

expozice historie Klenčí

vyřezávaný Stadionský erb v expozici muzea

 

schodiště do patra, vyzdobené chodskou keramikou a podmalbami na skle

 

Baarův salón pro hosty

Baarova knihovna

 

Baarův pokoj, který byl zároveň pracovnou i ložnicí

  

zajímavé dobové lampy

radnice č.p. 118

Nová budova mezi kostelem a Baarovým domem, postavená jako náhrada za straou radnici, zničenou roku 1945. Na budově znak města, pamětní deska místního rodáka, hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha s reliéfem od B. Zvěřiny a pamětní deska připomínající osvobození americkou armádou v roce 1945. V objektu je kromě obecního úřadu též pošta a informační středisko.

budova obecního úřadu

znak městyse na budově radnice

 

pamětní desky na budově radnice

Stará pošta č.p. 4 (nemovitá kulturní památka)

Nejstarší dochované stavení ve městě, při severním konci náměstí. Patrová budova s klenutým průjezdem, zpevněna několika opěráky. Na domě pamětní deska, připomínající pobyt generála A. V. Suvorova v r. 1799, od B. Zvěřiny. Vpravo od budovy klenutý vjezd do dvora, nad nímž kamenný reliéf poštovní trubky. Dnes v budově mimo jiné městská knihovna, uvažuje se o zřízení Domu přírody pro CHKO Český les.

Dům původem gotický z konce 15. stol. (lomený gotický portál byl však bohužel při úpravách na klub SSM odstraněn). Pravidelné poštovní spojení zde existovalo již 1546, poštovní stanice, jejíž součástí bývala i celnice a zájezdní hostinec, doložena roku 1612. Jde o jednu z nejstarších poštovních stanic u nás, dnešní podoba z 2. pol. 17. stol. (úpravy v 1. pol. 19. stol.). Kromě generála Suvorova na zdejší poště obědval v roce 1815 i car Alexandr.

 

 

 

 

nádraží

Nevelké nádraží na východním okraji na železniční trati Tachov - Domažlice z roku 1910. Na výpravní budově osazeno několik talířů z místní keramičky.

výpravní budova

   

talíře zasazené ve zdi výpravní budovy

hřbitov Na Soutkách

Nový Klenečský hřbitov leží při jižním okraji vsi. Pochováni zde mimo jiné Jindřich Šimon Baar, Jindřich Jindřich či Jan Vrba. nachází se zde i hrob obětem 2. sv. války. V severní části hřbitova nová obřadní síň (kaple).

 

stará hřbitovní brána s márnicí

  

nová hřbitovní brána s keramickou výzdobou

centrální hřbitovní kříž

 

hřbitovní kaple

hrob spisovatele Jindřicha Šimona Baara

 

hrob s urnou spisovatele Jana Vrby

 

hrobka rodin Pachmayerů a Šafránků, dědičných poštmistrů v Klenčí

hrob klenečské mlynářské rodiny Tauerů

hrob faráře Jakuba Pittnera

 

...a ještě další dva zajímavé hroby

Zajímavosti:

Ø        V obci dříve proslulá výroba paličkovaných krajek a výšivek.

Ø        1835 založena Josefem Mayerem manufaktura na výrobu kameniny, roku 1912 přestavěna na továrnu na užitkovou a dekorativníé keramiku, kde byla vyráběna známá „chodská“ keramika. V provozu do roku 1943, později převzal výrobu keramiky s „chodským“ dekorem podnick Chodovia.

Ø        Navzdory jménu neleží Klenčí pod Čerchovem, ale na úbočí Sádku.

Ø        Jméno Klenčí (do roku 1945 Kleneč) údajně odvozeno od porostu javorů klenů.

Ø        Kromě již zmíněných J. Š. Baara, J. Jindřicha a J. Vrby patří k významným osobnostem Klenčí i spisovatel a dialektolog Jan František Hruška, lékař a spisovatel MUDr. Josef Thomayer a orientalista dr. Felix Tauer.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

Web:

-     oficiální stránky městyse - http://www.klenci.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenčí_pod_Čerchovem

-     památková zóna Klenčí - http://mu.domazlice.info/pamatkova-pece/pamatkove-zony/vesnicka-pamatkova-zona-klenci-pod-cerchovem.html

-     farnost Klenčí - http://www.farnostklenci.cz

-     Spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-domazlice/klenci-pod-cerchovem.html

-     městská knihovna - http://www.knihovnaklencipodcerchovem.wz.cz

-     turistik.cz - http://www.turistik.cz/cz/kraje/plzensky-kraj/okres-domazlice/klenci-pod-cerchovem/

-     Toulky po Čechách, Moravě, Slezsku i zahraničí - http://www.toulkypocechach.com/klenci.php

-     Chodsko - http://web.quick.cz/chodsko1/klenci.htm

-     Kudy z nudy - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Do-muzea-Jindricha-Simona-Baara-v-Klenci.aspx

-     nálet na Klenčí v dubnu 1945 - http://hloubkari.cz/forum/index.php?action=printpage;topic=707.0  

Okolí: Sádek

Český les / rejstříky

říjen 2011