BĚLÁ

k.ú. Kladky (Zábřežská vrchovina / Konicko)

Údolí potůčku Bělá, pramenícího pod stejnojmennou osadou a vlévajícího se zleva do Nectavy. Ve střední části zpustlý areál rekreačního střediska Upolín, pod ním drobný průtočný rybníček. Na konci údolí bývalý vodní mlýn, nad ním stával další, již zaniklý. Nad rekreačním střediskem komplex přírodně hodnotných převážně vlhkých luk

Údolím prochází naučná stezka Kladecko. Součást přírodního parku Kladecko.

 

dnes zpustlé rekreační středisko Upolín (březen 2008, květen 2009)

 

rybníček pod rekreačním střediskem (květen 2008)

 

potok Bělá (březen 2008, květen 2008)

„soukromá rezervace″ Bělá

Komplex převážně vlhkých luk při potoku Bělá v sousedství zpustlého rekreačního střediska.. Botanicky nejcennější nevelké vápnité slatiniště. Komplex doplňuje i svah nad pravým břehem se suchým trávníkem. Kromě nápadných chráněných rostlin, jako prstnatec májový či upolín nejvyšší je lokalita cenná zejména velkým množstvím vzácných ostřic - mimo jiné silně ohrožené ostřice Davalova a ostřice ptačí nožka, dále ostřice stinná, ostřice rusá či nepřehlédnutelné až metr vysoké bulty ostřice latnaté a ostřice odchylné. V malé míře i další vzácné rostliny, např. škarda ukousnutá, suchopýr širolistý či hořeček brvitý. Též zde zjištěno několik druhů chráněných a ohrožených motýlů (modrásek bahenní, modrásek očkovaný, ohniváček černočárný, batolec duhový).

Louky, o které se majitelé během 80. let. 20. stol. postupně přestali starat, jsou od roku 1996 v péči místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Od roku 2005 v rámci programu Místo pro přírodu z důvodu ochrany přírody postupně vykupovány. Kromě pravidelné údržby jsou zde v posledních letech prováděny i drobná opatření na podporu výskytu zejména obojživelníků a plazů (budování kamenic, zřízení několika tůní).

slatinná louka – nejcennější část celé lokality (květen 2008)

vlhké louky na levém břehu Bělé (únor 2012)

  

střední část lokality s olšovými porosty (květen 2008)

 

svah nad pravým břehem se suchým trávníkem (květen 2009)

 

porost prstnatců májových (květen 2008, květen 2009)

 

nápadné bulty ostřice latnaté

upolín nejvyšší (květen 2008)

mokřadní louka a rekreační středisko – blízcí sousedé (březen 2008)

Horní mlýn

Zaniklý vodní mlýn stával pod rybníčkem v dolní části údolí. Dnes na jeho místě novodobá chatka (č.p. 211), z rybníčku dosud patrná hráz (současný rybník při rekreačním středisku leží výš, vznikl až někdy v 80. letech a s mlýnem nemá nic společného).

Na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. ještě není na rozdíl od dolního mlýna značen, z čehož lze usuzovat, že vznikl až později; je zde však značen rybník, který lze ztotožnit s pozdějším rybníkem při Horním mlýnu, a tak je též s ohledem na míru nepřesnosti této mapy možné, že se autorům oba mlýny spojily do jednoho. Na mapách v 19. stol. též Bieliner Mühle, tedy zřejmě Bělský mlýn.

 

Horní mlýn na mapě z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a jeho prostor nyní (nahlizenidokn.cuzk.cz); vidět je, že současný rybník není původním rybníkem nad mlýnem, nýbrž leží o něco výše

chaty na místě původního mlýna (květen 2008)

Dolní mlýn č.p. 74

Chátrající stavení na konci údolí, před ústím Bělé do Nectavy. Jeho náhon ústil samostatně do Nectavy o něco níže než vlastní potok.

Mlýn pochází údajně z 2. pol. 16. stol. Na mapě 1. vojenského mapování v 2. pol. 18. stol. pod jménem Kladecký mlýn (Kladek M.). Patřil rodině Konečných.

 

Dolní mlýn na mapě v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

Dolní (Kladecký) mlýn na mapě 1. vojenského mapování (oldmaps.geolab.cz)

  

Dolní mlýn (květen 2008)

 

sluneční hodiny na nároží mlýna (květen 2008)

lednice (květen 2008)

Zajímavosti:

Ø        Při prameni potoka Bělá bývala ve 13. - 15. století středověká vesnice, v roce 1560 uváděná jako pustá.

Literatura:

-          Hana Kleinová: Ochranářský plán o lokalitu v péči pozemkového spolku Prostějovsko Mokřad Bělá na období 2011 – 2021 (Prostějov 2010)  - viz http://www.mistoproprirodu.cz/wp-content/uploads/2011/01/op_bela.pdf

-          Libor Tandler: Bělá – ad Krása našeho domova, jaro 2006

Web:

-           Místo pro přírodu - http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/bela/  

-           sluneční hodiny - http://astro.troja.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=16837

Okolí: -

Drahanská vrchovina / rejstříky

aktualizace únor  2012