BECHYNĚ

k.ú. Bechyně (Táborská pahorkatina / Bechyňsko)

Město na ostrohu nad soutokem Lužnice a Smutné (406 m n. m.). V nejjižnější části ostrohu, bezprostředně nad soutokem, areál zámku (hradu). Severně od něj vlastní město kolem rozlehlého téměř obdélného náměstí s kostelem sv. Matěje a s řadou dochovaných historických budov, obehnané dosud poměrně dobře zachovaným opevněním. Na východním okraji města na hraně skalnatých srázů nad Lužnicí bývalý františkánský klášter. Ještě severněji se úzký ostroh již rozšiřuje; zde se nachází Pražské předměstí s hřbitovním kostelem sv. Michala a s lázněmi a Křižíkovou vilovou čtvrtí při jeho východním okraji. Zde též konečná stanice železnice zvané Bechyňka. V nejsevernější části města též tři sídliště – Obránců Míru, 5. května a Na Libuši. Osídlení sestupuje částečně i do údolí Lužnice, za níž se nachází druhé předměstí, Zářečí, zatímco údolí Smutné je neobydlené.

V prostoru dnešní Bechyně bylo hradiště, opevněné snad již na přelomu starší a střední doby bronzové. Osídlení je zde doloženo i pro období pozdního halštatu a časného laténu. Největší význam však mělo raně středověké hradiště, jehož počátky lze hledat v 9. stol. Nejpozději v 11. stol. se stává důležitým správním centrem, zmiňovaným i v Kosmově kronice; Bechyně byla v té době pravděpodobně nejvýznamnějším sídlem celých jižních Čech (Bechyňský kraj existoval až do roku 1751, byť v té době byla Bechyně již dávno v rukou šlechty). Bechyně záhy přešla z rukou zeměpanských do držení pražských biskupů, její význam se tím však nezmenšil, neb k roku 1167 je zmiňováno bechyňské arcijáhenství, spravující v podstatě celé jižní Čechy. Později však hradiště pravděpodobně zaniklo, protože v 60. letech 13. stol. se píše o „pusté hoře Bechyni″; zprávu však zřejmě nelze chápat tak, že by prostor pozdějšího města nebyl v té době vůbec osídlen. Roku 1268 získal Bechyni výměnou Přemysl Otakar II a vybudoval zde nový královský hrad. Současně s hradem zřejmě vzniklo i město (již ve 13. stol. zde uváděn farní kostel, v téže době snad založen i klášter), třebaže za oficiální založení města se považuje až listina Jana Lucemburského z doby kolem roku 1323, ukládající podkomořímu Oldřichu Pluhovi „zřídit a obezdít″ město. Roku 1422 město dobyto a vypleněno husitským vojskem Jana Hvězdy z Vícemilic; hrad se vzdal po dlouhém obléhání roku 1428. Teprve po třicetileté válce se formovalo Pražské předměstí; hlavním podnětem pro jeho rozvoj pak bylo zřízení lázní roku 1728. I díky tomu byla zástavba původně soustředěna především podél cesty na Tábor, až mnohem později (koncem 19. a zejména ve 20. stol.) se rozšířila i do západnější části prostoru. Další rozvoj předměstí pak byl reakcí na vybudování železobetonového mostu přes kaňon Lužnice, zvaného Bechyňská duha, v letech 1925-28. Od roku 1990 městská památková zóna, svým charakterem (jedinečnou terénní polohou počínaje přes téměř kompletně zachovanou urbanistickou strukturu až po řadu konkrétních památek) však odpovídající spíše památkové rezervaci.

znak města, privilegiem z roku 1511 potvrzený a doplněný barvami, tehdy již zřejmě zapomenutými

celkový pohled na město od Lužnice – vlevo Dolní mlýn, nad ním zámek, uprostřed v pozadí františkánský klášter, před ním hydroelektrárna na místě zaniklého Zámeckého mlýna, vpravo od ní osada Zářečí

 

zástavba západní strany Klášterní ulice – domy č.p. 37 (z doby po roce 1700), č.p. 36 a č.p. 35; vše nemovité kulturní památky

vila arch. Zdeňka Pštrosse „U Klášterní zahrady“ č.p. 33 v Klášterní ulici z roku 1939 s prvky moderního klasicismu; na zaobleném nároží socha Madony

dům č.p. 40 v severní části Klášterní ulice; nemovitá kulturní památka

pomník padlým před vstupní branou hradu

pamětní deska Jana kovaříka, padlého v květnu 1945, v Libušině ulici

boží muka sv. Anny se znakem Šternberků při silnici západně pod zámkem; nemovitá kulturní památka

 

železobetonový most přes údolí Lužnice, zvaný Bechyňská duha, postavený v letech 1925-28 dle projektu ing. Ed. Viktory zároveň pro silniční i železniční dopravu, dlouhý 224,8 m, s rozpětím oblouku 90 m a výškou nad hladinou Lužnice 38 m; nemovitá kulturní památka

 

most přes Smutnou těsně před jejím soutokem s Lužnicí; vpravo od něj Dolní mlýn, nad ním bechyňský zámek

náměstí T. G. Masaryka

Centrum města, rozlehlé mírně lichoběžníkové prostranství (cca 1,7 ha) obestavěné historickou zástavbou. V západní části náměstí kostel sv. Matěje.

Náměstí vzniklo nejpozději v 1. pol. 14. stol., zástavba jižní strany je však mnohem mladší, neboť původně v těchto místech probíhal mohutný příkop opevnění předhradí (snad pocházející ještě z hradiště). Dnešní zástavba vesměs v jádru renesanční, v podobě převážně z 18. stol.; řada z nich památkově chráněna.

střední část západní strany náměstí – č.p. 141, č.p. 142, č.p. 143 a kostel sv. Matěje; vše nemovité kulturní památky

tzv. Pichlův dům č.p. 141 - rodný dům houslového virtuosa Václava Vavřince Pichla (nar. 1741) s pamětní bustou; nemovitá kulturní památka

dům č.p. 140 – od roku 1938 Městské muzeum (www.kulturnidum.cz/muzeum) - v jižní části západní strany náměstí; nemovitá kulturní památka

pamětní deska na radnici č.p. 2 na jižním konci východní strany náměstí

kostel sv. Matěje č.p. 144 (nemovitá kulturní památka)

Farní kostel stojí v západní části náměstí. Hranolová věž přístupná jako vyhlídka.

Dnešní kostel postaven pozdně goticky počátkem 16. stol., zřejmě na základech starší stavby z 2. pol. 13. stol. Později několikrát přestavován (1613, 1740-43, 19. stol.), současný vzhled převážně barokní. Věž z roku 1613.

kostel od jihovýchodu

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Zámecký areál na nejzazším konci skalního ostrohu nad soutokem Lužnice a Smutné, na místě původního hradiště, se skládá z jižnějšího vlastního zámku a severnějšího rozlehlého předzámčí. Dnes má podobu převážně renesanční, vznikl však přestavbou gotického hradu, který je ve struktuře dosud velmi dobře patrný. Vstup do předzámčí (původního 1. předhradí) je branským objektem v severovýchodním rohu areálu. Prostor, na severní straně chráněný hradbou, umístěnou pravděpodobně na valu původního hradiště, vyplňuje pozdně gotická sýpka (dnes v novogotické úpravě z doby kolem roku 1864), původně renesanční, roku 1759 přestavěný Dům Hozlauerů a stáje s jízdárnou. Na západní straně uzavírá předzámčí pivovar (původně renesanční, později několikrát přestavovaný), k němuž z vnější strany přiléhají tři pozdně gotické dělostřelecké bašty. Zámecké jádro je od předzámčí dosud odděleno výrazným šíjovým příkopem. Za příkopem, v ploše bývalého 2. předhradí, se nachází renesanční zámek; jeho tři křídla uzavírají spolu se severním křídlem původního hradu (tzv. Starého zámku) obdélné nádvoří. K jihu vybíhají další dvě nejprve souběžná a posléze se rozbíhající hradní křídla; na východním křídle, zvaném Jelenice, zachován gotický krov. Na jihu je celý areál ohraničen mohutnou samostatně stojící šíjovou hradbou zvanou Čertova zeď (cca 50 m dlouhá, 7 m vysoká a kolem 5 m silná), od vlastního zámku (hradu) oddělenou opět příkopem. Na skále nad mlýnem při Lužnici, jihovýchodně od Čertovy zdi, stojí bašta zvaná Katovna či Kohoutek. Předpokládá se, že tato část opevnění nebyla nikdy v úplnosti dostavena. Před zámkem, v jižné části bývalého předhradí, menší zámecký park (cca 1 ha). Zbytky rozlehlé parkové úpravy (3,5 ha) též na svazích sestupujících k oběma řekám.

Přemyslovské hradiště v Bechyni bylo sídlem Bechyňského kraje, uváděného již Kosmou počátkem 12. stol. (a formálně existujícího až do roku 1751, byť později zvaného i Chýnovský či Písecký). Posléze se dostalo do držení pražských biskupů a nejpozději počátkem 13. stol. pravděpodobně zaniklo. Roku 1268 získal hradiště výměnou zpět Přemysl Otakar II. a na „pusté hoře Bechyni″ nechal vybudovat královský hrad (z nějž snad pochází obvodové zdivo západního křídla „Starého zámku″). Od prvních známých purkrabí – Čeňka a Dobeše (1283) se odvozují páni z Bechyně. Ve 14. stol. drželi Bechyni Šternberkové, kteří hrad pravděpodobně přestavěli; o podobě této přestavby však není mnoho známo. Od roku 1397 držel hrad moravský markrabě Jošt, poté páni z Kunštátu, od roku 1414 Jindřich LeflLažan, jehož potomci se psali BechyňovéLažan a kolem pol. 15. stol. Oldřich z Grafeneku. V letech 1477-1521 byla Bechyně opět v rukou Šternberkovů; za nich došlo k zásadní pozdněgotické přestavbě hradu. Poté drželi hrad Švamberkové a v letech 1569-96 Petr Vok z Rožmberka, za nějž (v 80. letech) byl k původnímu hradu přistavěn nový renesanční zámek. Koncem 16. stol. se majiteli stávají opětovně páni ze Šternberka, po nichž panství dědí Paarové (1700-1761 Marie Terezie ze Šternberka, provdaná z Paaru). Ve 2. pol. 18. stol. dochází k dalším úpravám zámku, mimo jiné je roku 1776 postavena na předzámčí jízdárna a o něco později zbořeno jižní příčné křídlo hradu s branou a kaplí sv. Ludmily (jako rok zboření se uvádí „patrně 1792″, na katastrální mapě z roku 1828 je však v jeho prostoru zakreslena jakási spalná budova ??). V první čtvrtině 19. stol. před zámkem zřízen park s grottou a pavilonem Ptáčnice; v té souvislosti byl zbořen pravděpodobně románský kostel sv. Jiří, který stával na východním okraji předhradí, na skalním výběžku poblíž Ptáčnice (snad šlo o původní kostel bechyňského hradiště, prvně připomínán v 15. stol., za Petra Voka přestavěn v bratrský sbor, 1732 změněn v sýpku). V držení Paarů je zámek až do roku 1948. V dobách socialismu zde studijní a rekreační zařízení Československé akademie věd, v současné době v soukromých rukách (veřejnosti přístupný). V bývalém zámeckém pivovaru sídlí od konce 60. let Mezinárodní muzeum keramiky (součást Alšovy jihočeské galerie; www.ajg.cz/o-galerii/mezinarodni-muzeum-keramiky-v-bechyni), v sýpce od roku 1998 muzeum sochaře Vladimíra Preclíka.

celkový pohled na hrad a zámek od jihovýchodu – odleva Čertova zeď, bašta Katovna, západní křídlo hradu, jedna z půlkruhových bašt pozdně gotického opevnění, východní křídlo hradu zvané Jelenice, renesanční zámek a část plochy předzámčí

plánek jádra zámku s rozlišením gotické a renesanční fáze (Umělecké památky Čech)

renesanční zámek od severozápadu

západní křídlo hradu

západní konec severního křídla hradu

terasy parkově upraveného předzámčí a 20 m dlouhý renesanční most přes příkop oddělující předzámčí od vlastního zámku

 

pozdně gotická brána předhradí, přestavěná po roce 1578 a rozšířená v 19. stol., a dvouobloukový kamenný most, vedoucí k ní přes bývalý šíjový příkop

   

bývalý pivovar č.p. 135 na západní straně předhradí, jehož součástí jsou i tři pozdně gotické bašty

 

Čertova zeď

klášter č.p. 39 (nemovitá kulturní památka)

Areál pozdně gotického, barokně upraveného kláštera františkánů se nalézá v dominantní poloze na hraně téměř 40 m hlubokého kaňonu Lužnice, na východním okraji historického jádra města. Tři křídla konventu navazují na gotický klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie (č.p. 156), k jehož jižní straně přiléhá barokní kaple Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie na půdorysu oválu. Dvoulodní klášterní kostel s cennými klenbami z konce 15. stol. má presbytář připojen k severní lodi; je tak vůči celému chrámu umístěn asymetricky. Z východního křídla konventu vystupuje polygonální presbytář bývalé kaple sv. Barbory, později sv. Karla Boromejského, taktéž se sklípkovou klenbou. Ta dochována i v dalších prostorách konventu (ambit, kapitulní síň, západní předsíň, sakristie), díky čemuž je zdejší soubor prostorů se sklípkovou klenbou považován za nejhodnotnější a zároveň nejrozsáhlejší v českých zemích. K vidění zde i další pozdně gotické prvky, jako např. nástěnná malba Posledního soudu v podkruchtí kostela či kamenná kazatelna při vchodu do kaple sv. Karla Boromejského. Hodnotné jsou též renesanční náhrobníky a barokní vybavení kostela. Severně od konventu se rozkládá klášterní zahrada, z níž se otvírá pěkný výhled do údolí Lužnice; dnešní podoba však odpovídá spíše městskému parku, než klášterní zahradě, byť terasovitá úprava je s velkou pravděpodobností původní (zahrada měla spíše užitkový, než okrasný charakter). Na severní straně je zahrada ohraničena pozůstatkem městské hradby.

Klášter byl založen jako konvent minoritů, údajně roku 1281. Tento rok není vzhledem k situaci v zemi po smrti Přemysla II. příliš pravděpodobný, klášter však zřejmě skutečně pochází z 2. pol. 13. stol., lze tedy uvažovat o založením již v souvislosti se vznikem hradu a prvotního města nedlouho po roce 1268. Klášter byl silně poškozen za husitských válek a posléze zřejmě opuštěn (ovšem roku 1440 zmiňován jako existující ?). Obnoven byl, již jako františkánský, za vydatného přispění tehdejšího majitele panství Zdislava ze Šternberka po roce 1491, kdy byli františkáni do Bechyně uvedeni (viz též poznámky). Nejstarší dochovanou částí kláštera je zřejmě presbytář kostela, jehož klenba s velkou pravděpodobností pochází již z počátku 90. let 15. stol. (a o němž někteří soudí, že by mohl v základu pocházet ještě z původní minoritské stavby); pozoruhodné zaklenutí chrámového síňového dvoulodí sklípkovou klenbou je mladší, z doby kolem roku 1500. Základní kámen ke konventní budově byl položen 29. dubna 1501 a minimálně podstatná část byla hotova roku 1513, kdy zde zasedala provinciální kapitula. Roku 1570 nechal Petr Vok z Rožmberka při klášteře vystavět špitál. Roku 1619 poničen a vyloupen buquoyovým vojskem, záhy (1623) však obnoven. V souvislosti s vypleněním kostela došlo k tzv. Bechyňskému zázraku, kdy byli tři sochy – dvě gotické Piety a renesanční Ukřižování – různými zázraky (potrestání znesvětitele, opakované uchránění od ohně…) zachráněny před zničením. Díky tomu se Bechyně záhy stala známým poutním místem, jehož popularitu zvyšovala i mnohá na zázračné sochy vázaná údajná zázračná uzdravení. Pro Ukřižování a větší z Piet nechal roku 1674 Jan Norbert ze Šternberka přistavět kapli Ukřižování Páně a Panny Marie Bolestné; do dnešní podoby ve vrcholně barokním slohu ji pro velký nápor poutníků nechala přestavět roku 1725 Marie Terezie, hraběnka Paarová. Od roku 1736 se kaple stala rodinnou hrobkou Paarů; roku 1898 pak byla vybudována nová hrobka Paarů v novogotickém stylu, stojící samostatně při presbytáři klášterního kostela. Od roku 1791 stávala v klášterní zahradě škola. Roku 1950 byli františkáni z kláštera vyhnáni. Vrácen jim byl roku 1990, řád však pro klášter neměl využití. Dnes je vlastníkem kostela a rajské zahrady včetně ambitů bechyňská farnost, konventních budov a klášterní zahrady františkány zřízený Nadační fond Konvent Pax; v klášteře sídlí Základní umělecká škola Václava Pichla (www.klaster-bechyne.org). Klášter i klášterní kostel přístupné prostřednictvím Turistického informačního centra, zahrada dnes volně přístupná jako veřejný park.

půdorys františkánského kláštera (Umělecké památky Čech; upraveno)

klášter od severozápadu

 

klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie s kaplí Ukřižování Páně a Panny Marie Bolestné, na druhém snímku patrná též novogotická paarovská hrobka před presbytářem chrámu

 

portál kaple Ukřižování Páně a Panny Marie Bolestné se znakem Šternberků

 

klášterní zahrada; kdesi v ní stávala od konce 18. stol. dnes již neexistující škola, v pozadí prvního snímku zbytky městských hradeb

pětiboká besídka nad řekou z roku 1830

Židovská ulice

Židovská čtvrť se nachází v severovýchodní část historického jádra, v Široké ulici. Nejvýznamnější budovou je zde bývalá synagoga č.p. 48.

Židovské osídlení je v Bechyni doloženo od 16. stol., k nárůstu však došlo až po Bílé hoře. Roku 1715 byla část židů vypovězena, zbytek byl následně (snad roku 1717) povinně soustředěn právě do dnešní Široké ulice, která byla dříve zvána Židovská ulice. Synagoga byla postavena pravděpodobně roku 1872 (údaje se dosti rozcházejí). Bohoslužebným účelům sloužila do 2. světové války, poté sloužila nějakou dobu jako skladiště, načež byla opuštěna. Začátkem 70. let byla opravena, v letech 1973-2001 zde bylo umístěno muzeum požární ochrany (nejstarší hasičské muzeum v Čechách), od roku 2006 je zde muzeum turistiky (též první svého druhu u nás; www.kct.cz/cms/muzeum-turistiky-v-bechyni). 

synagoga č.p. 48; nemovitá kulturní památka

opevnění města (nemovitá kulturní památka)

Opevnění města, navazující přímo na opevnění hradu, je dobře dochované zejména na severní straně, kde obloukovitě přetíná ostrožnu. Hradba je zde doplněna deseti pětibokými baštami, více či méně dodnes dochovanými (dvě obdobné bašty, dnes zaniklé, stály v bezprostředním sousedství brány). Toto opevnění je však z převážné míry skryto v zástavbě a zahradách; dobře patrná je nejzápadnější část opevnění, k níž přiléhá židovský hřbitov. Opevnění je částečně dochováno i na západní straně města, kde kromě hradby i  půlválcová bašta č.p. 99. Opevnění na východní straně je ve změti různých opěrných zdí na hraně kaňonu Lužnice obtížně čitelné. Nedochovala se ani jedna ze dvou městských bran (na severní a západní straně), ani fortna ve východní hradbě.

Město bylo opevněno nedlouho po roce 1323. Do současné doby z větší části dochované opevnění však vzniklo až na přelomu 15. a 16. stol. Západní brána zanikla někdy před rokem 1828, severní brána je na mapě z tohoto roku ještě zakreslena.

linie severního opevnění na katastrální mapě z roku 1828, s dobře patrnými baštami a dosud ještě zachovanou městskou bránou; součástí opevnění byla zřejmě i dnes již neexistující vodní plocha v pravé části mapy, úplně vlevo je před hradbami patrný židovský hřbitov (archivnimapy.cuzk.cz)

zbytky severní hradební zdi západně od ulice Libušina, vpravo torzo jedné z bašt

 

zbytky severní hradební zdi východně od ulice Libušina v roce 2001 (stredovek.com) a dnes

vrchní část bašty za domem č.p. 41 ve východní části severního opevnění

železnice

Železniční trať z Tábora do Bechyně, lidově zvaná Bechyňka, byla zřízena roku 1903 jako první elektrifikovaná trať na území tehdejšího Rakousko-Uherska. Na její stavbě se významně podílel průmyslník a vynálezce František Křižík, proto je někdy zvána též „Křižíkova dráha″. Původně však končila na levé straně kaňonu Lužnice (nedaleko dnešní stanice „Bechyně zastávka″, dnes na konci vlečky na k.ú. Bežerovice), současné nádraží vzniklo až souběžně s postavením tzv. Bechyňské duhy, v provozu je od roku 1928.

busta Františka Křižíka v čekárně bechyňského nádraží

Dolní mlýn

Skupina objektů na pravém břehu Lužnice, u jezu přímo pod hradní skálou; oficiálně počítán k Zářečí, třebaže leží na „bechyňské″ straně řeky.

Dolní mlýn s jezem, nad ním bechyňský zámek

Dolní mlýn na vedutě z 2. pol. 18. či počátku 19. stol. (veduty.bach.cz)

mlýn na pohlednici z počátku 20. stol. (vodnimlyny.cz)

Dolní mlýn v roce 1940 (vodnimlyny.cz)

dnešní stav - vlevo obytná budova mlýna č.p. 453, vpravo (neomítaná) bývalá mlýnice, dnes č.p. 434

 

mlýn na katastrální mapě z roku 1828 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Rozsah bechyňského hradiště není vzhledem k pozdějším radikálním změnám terénu přesně znám. Většinou se uvádí, že se rozsahem shodovalo s pozdně středověkým hradem (čelní hradba předhradí pravděpodobně stojí na hradištním valu), předpokládá se však, že snad již v době laténská a rozhodně v období raného středověku byla opevněná i plocha pozdějšího města; prostor hradu byl tedy spíše vnitřní částí hradiště či akropolí.

Ø        Často tradovaný údaj, že františkáni v Bechyni vystřídali minority již roku 1284, je zjevně chybný, neboť samostatný františkánský řád se oddělil od minoritů až v průběhu 15. stol. (česko-moravská provenience ustavena oficiálně roku 1469). Nesmyslný je údaj i v případě, že bychom připustili, že v těchto starších dobách jsou františkány nazýváni minorité (tehdy jediný řád vycházející z řehole sv. Františka), neboť nemohli nahradit sami sebe. Maximálně by mohlo jit o uvedení minoritů do dříve založeného kláštera.

Ø        Již v 15. stol. doloženo v Bechyni hrnčířství. V 16. stol. se hrnčíři soustřeďovali především v osadě Zářečí, kde byla 1875 založena i keramická továrna. Tradici bechyňského hrnčířství dodnes nese i keramická škola, založená roku 1889. Od roku 1966 se v Bechyni konají pravidelná Mezinárodní sympozia keramiky.

Ø        K Čertově zdi v areálu hradu se váže pověst o smlouvě hradního pána s ďáblem, že když ten stihne postavit zeď do ranního kuropění, propadnou mu duše všech poddaných ze Zářečí (!). Čert pro jistotu skoupil všechny kohouty z okolí a tak nijak s prací nespěchal, jedné babce se však povedlo kohouta ukrýt a ten pekelníkovi zakokrháním jeho práci zmařil. proto zůstala zeď nedokončená.

Ø        O místní židovské komunitě vypráví pověst, že měla být na příkaz krutého šternberského správce Johana Jakoba Edlera von Kostheim vyhnána jako pomsta za to, že se mu nepovedlo zmocnit krásné židovské dívky Rózy. Správce však zemřel právě v okamžiku, kdy se těsně před odchodem rabín Chajim modlil za jejich záchranu.

Ø        Léčebné prameny v Bechyni známy od 16. stol., přímým podnětem pro zřízení rašelino-železitých lázní byly však až nové objevy pramenů roku 1728.

Ø        V Bechyni se natáčely filmy Ryba na suchu (1942, režie Vladimír Slavínský), Jan Hus (1954, režie Otakar Vávra), Jsem nebe (1970, režie Jan Kačer), Metráček (1971, režie Josef Pinkava), Zlatí úhoři (1979, režie Karel Kachyňa), Kameňák (2003, režie Zdeněk Troška) či Čertova nevěsta (2011, režie Zdeněk Troška). Po místech spojených s těmito filmy se údajně chystá naučná stezka.

Ø        V Minnesotě leží městečko Bechyn. Založeno bylo pravděpodobně emigranty z Bechyňska, kteří odešli do Severní Ameriky za prací.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-     Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (Praha 2001)

-     Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G (Praha 2002)

-     Jiří Čarek: Městské znaky v Českých zemích (Praha 1985)

-     Václav Vokolek: Neznámé Čechy 4 – Posvátná místa jihovýchodních Čech (Praha 2012)

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.mestobechyne.cz

-     neoficiální stránky města - http://www.lazne-bechyne.cz

-     turistické informační centrum - http://www.visitbechyne.cz

-     kulturně turistický informační server Bechyňska - http://www.bechynsko.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bechyně

-     duchovní toulky Táborskem - http://kaple.husitskemuzeum.cz/obce/ab/bechyne/index.html

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=1298 a další

-     botany.cz; klášterní zahrada - http://botany.cz/cs/bechyne/

-     středověk; hradiště - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Bechyne

-     středověk; hrad - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hrady&object=Bechyne

-     středověk; opevnění města - http://stredovek.com/list_photo.php?category=hradby&object=Bechyne

-     židovské památky - http://pamatky.kehilaprag.cz/hledani/bechyne-synagoga

-     vodní mlýny; Horní mlýn – http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/195-druzstevni-horni-mlyn

-     vodní mlýny; Dolní mlýn - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/196-dolni-mlyn

-     Deník; filmová stezka - http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/v-bechyni-vznika-prvni-jihoceska-filmova-stezka-20141221.html

-     fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Jihocesky/Tabor/Bechyne/Default.aspx    

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014