NA ŠANCÍCH

k.ú. Předčice + Smilovice u Týna nad Vltavou (dříve Dobšice) a Týn nad Vltavou (Táborská pahorkatina / Vltavotýnsko)

Lesík při cestě z Týna do Smilovic se zachovalými pozůstatky zemních fortifikací z 18. stol.

Valy v prostoru Na šancích bývají dávány do souvislosti s dělostřeleckým cvičištěm rakouské armády, které v tomto prostoru existovalo v letech 1749-1778 (viz Velký Depot), dle některých zpráv však toto polní postavení vzniklo již roku 1709, tedy 40 let před vznikem vlastního cvičiště. Téměř jistě bylo návrší vojensky využito v roce 1742, kdy odtud rakouská armáda pod vedením Karla Lotrinského zahájila vítězný útok na pruská vojska, a nejspíš i o dva roky později, kdy se zde rakouská a pruská armáda střetla znovu. Strategický význam tohoto místa se odvíjel od vltavotýnského mostu, jediného mostu přes Vltavu mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

 

celkový rozsah valového opevnění na plánu vojenského tábora (z infotabule) a na mapě tzv. prvního vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz)

rozsah pozůstatků zemních fortifikací v lesíku na mapě z poloviny 20. stol., který je v podstatě totožný se současným stavem (archivnimapy.cuzk.cz)

 

jeden z valů v severní části lesa, dnes využívaný jako cesta

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na starých mapách (2. pol. 18. – pol. 19. stol.) je návrší nazýváno Posekanej.

Ø        Z dnes publikovaných popisů vojenského cvičiště se zdá, jako by bývalo plné různých ravelinů, bašt a dalších později zaniklých terénních fortifikací, ze starých plánů a map z doby, kdy bylo cvičiště funkční, však nic takového nevyplývá. Jediné výraznější polní opevnění celého areálu bylo právě zde. Pravda, bylo poněkud rozlehlejší, než je jeho dochovaný stav, jak ukazují výše uvedené plány.

Ø        Často lze v literatuře narazit na tvrzení, že dělostřelecké cvičiště bylo zrušeno až roku 1866. Tuto možnost vylučuje mapa tzv. druhého vojenského mapování z první poloviny 19. stol. kde je zde cvičiště jednoznačně označeno jako „ehemaligen″, tedy bývalé. Rok 1866 se týká definitivního opuštění lokality armádou, tedy zrušení vozatajských skladů na Velkém Depotu.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 7. díl (Praha 2008)

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014