BŘEHYNĚ (Heidemühl)

k.ú. Doksy u Máchova jezera, dříve Břehyně (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Nevelká osada pod hrází Břehyňského rybníka kolem dnes již neexistujícího mlýna. Podle pověsti byla osada založena Karlem IV., prvně připomínána je roku 1460, kdy bylo Jiřím z Poděbrad uděleno právo na mlýn. 1553 zde však uváděn jen mlýn, osada pravděpodobně zanikla. Obnovena byla až v 18. stol.; nejstarší zástavba se rozkládala jižně od mlýna. Rozvoj osady na přelomu 18. a 19. stol. souvisí se zdejším mlynářem a majitelem pily Františkem Wünsch, který zbohatl na dodávkách dřeva pro stavbu terezínské pevnosti, a tak zde zřídil velké bělidlo (1799), barvírnu (1800) a továrnu na potisk bavlněných látek a kartounů (1803). Továrna fungovala ž do první republiky. Po roce 1900 zde zároveň rozvoj cestovního ruchu, utlumený po odsunu původních obyvatel po 2. světové válce.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

 

katastrální mapa z roku 1843, na níž je dobře vidět uprostřed mlýn, jižně od něj starší vesměs dřevěná zástavba a severně a severozápadně od něj novější zděná zástavba, zjevně mlynářem Wünschem vybudované průmyslové provozy (archivnimapy.cuzk.cz) a stejná situace na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

 

pozdně barokní kaple sv. Vavřince z roku 1779 (nemovitá kulturní památka) v centru osady

křížek v sousedství kaple

historická fotografe kaple; vlevo roubený mlýn, který zanikl někdy po polovině 20. stol. (deutschboehmen.de)

č.p. 265 v severní části osady (na předchozím snímku v pozadí vpravo), někdy též označované jako mlýn - vzhledem k tomu, že dnes již zbořená část budovy vybíhala nad kanál od Břehyňského rybníka (který je mimochodem v databázi nemovitých kulturních památek označován jako mlýnský náhon), je možné, že budova skutečně využívala vodní pohon; spíše než o druhý mlýn by však mohlo jít o onu bývalou továrnu na tisk bavlněných látek

dřevěné kůlna ve středu osady

   

sklípek v jihovýchodní části osady nedaleko č.p. 280; zřejmě pozůstatek nějaké zaniklé zástavby

 

Břehyňská hájovna č.p. 279 na úpatí Mlýnského vrchu při severním konci hráze Břehyňského rybníka (založená někdy kolem přelomu 18. a 19. stol), historicky však již na území Doks, nikoli Břehyně

U leknínu / Zum Taichrose (nemovitá kulturní památka)

Roubená usedlost č.p. 280 na břehu Břehyňského rybníka na jihovýchodním okraji osady. Býval zde vyhlášený hostinec Zum Taichrose. Postavit ho nechali majitelé panství Valdštejnové zřejmě někdy ve 2. pol. 18. stol. Až do konce 2. sv. války ho provozovala rodina Schreierových. Po polovině 20. stol. připadl Vojenským lesům, které zde zřídili lesní správu a ubytovnu lesních dělníků. V roce 2012 přešel oběkt do soukromých rukou, noví majitelé se vrátili k původnímu jménu (v české podobě) a postupně se snaží obnovit i jeho slávu… (www.ulekninu.cz).

výletní hostinec Zum Taichrose na mírně stylizované kresbě v době jeho slávy (deutsboehmen.de)

 

č.p. 280 dnes

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Břehyně

-     vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1719

-     osady Doks - http://www.mesto-doksy.cz/mestske-casti/ms-3444/pl=3477

-     historické fotografie na Deutschböhmen.de - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Heidemühl  

další místa v okolí (mapy) / Máchův kraj / rejstříky

duben 2011