STARÉ SPLAVY (Thammühl)

k.ú. Doksy u Máchova Jezera (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Ves kolem starého mlýna pod hrází Máchova jezera (265 m n. m.). Starší jádro vsi s řadou dochovaných roubených stavení nad levým břehem Robečského potoka. Již v 1. pol. 19. stol však existovala i severnější samostatná část – řada domů na úpatí Šroubeného. Mladší je nejjižnější část vsi směrem k železniční zastávce a na tzv. Lázeňském vrchu nad Máchovým jezerem.

Ves založena v pol. 16. stol. při starším mlýnu. Od 2. pol. 19. stol. (respektive počátku 20. stol.) významné letovisko při Máchově jezeře.

celkový pohled na ves od severu, z vyhlídky na Šroubeném; vlevo Máchovo jezero (duben 2011)

 

výklenková kaple pod hrází Máchova jezera s obrázkem sv. Václava (duben 2011)

č.p. 11 v severním sousedství mlýna, dnes restaurace Sklípek (duben 2011)

socha lva, původně na okraji chatové osady „Pod Lvem″ severně od vsi, od roku 2006 - po pokusu o odcizení - v sousedství mlýna (listopad 2013)

kamenná plastika v parčíku nedaleko železniční zastávky (listopad 2013)

mlýn č.p. 37 (nemovitá kulturní památka)

Zděná budova rozlehlého mlýna pod hrází Máchova jezera s bohatě zdobeným klasicistním portálem. Předpokládá se, že mlýn mohl vzniknout současně s Velkým rybníkem - dnešním Máchovým jezerem - po pol. 14. stol. První výslovná zmínka je roku 1460. Někdy je uváděn i rok 1222 (MCCXXII), údajně vytesaný kdesi v průrvě mlýnského náhonu; pokud skutečně existoval starší předchůdce Máchova jezera, není existence mlýna již v té době vyloučena. Nazýván též Starý mlýn, německé jméno přenesené na celou ves odvozeno zřejmě od mlynáře Thama. Současná stavba pochází z poč. 19. stol. Při mlýnu bývala i pila, zaniklá někdy před pol. 20. stol. Mlýn fungoval do 60. let 20. stol., roku 1967 přestavěn na podnikové rekreační zařízení. Dnes pension (www.penzionmlyn-machovojezero.cz).

 

celkový pohled na mlýn (duben 2011)

 

zdobený portál mlýna (duben 2011)

 

detaily portálu (duben 2011)

 

mlýnské kameny u mlýna (duben 2011)

náves

Prostor nepravidelného, zhruba trojúhelníkového tvaru je centrem nejstarší části vsi jihozápadně od hráze Máchova jezera. Západní a severní strana návsi je lemována velmi dobře dochovanými roubenými usedlostmi (č.p. 38, 40, 45).

náves od jihu

č.p. 38 – nemovitá kulturní památka (duben 2011)

č.p. 40 – nemovitá kulturní památka (duben 2011)

č.p. 45 – nemovitá kulturní památka (duben 2011)

 

kříž v prostoru návsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy bývají Staré Splavy ztotožňovány s osadou Pod Doksy, zmiňovanou v listině Jiřího z Poděbrad roku 1460. Pokud by tomu tak bylo, pak by musela později zaniknout, neboť v pol. 16. stol. se výslovně mluví o „nové vsi″.

Ø        Již v 16. stol. jako Staré Splavy, avšak 1638 nazývána osada Pod stawem a 1895 Podhrází.

Ø        Kdesi zde měla stát tzv. Dokská sklárna, zaniklá před polovinou 18. století.

Ø        Podle pověsti se starosplavský mlynář vsadil s čertem, kdo vybuduje během jedné noci vyšší kopec, díky čemuž vznikly Bezdězy (a také oba ostrůvky v Máchově jezeru, které tam čert vztekle odhodil); vyhrál mlynář, který se spojil s místní čarodějnicí.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-     Jestřebí – viz http://www.jestrebi.eu/attachments/article/93/Publikace%20o%20Jest%C5%99eb%C3%AD.pdf

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Staré_Splavy

-     osady obce Doksy - http://www.mesto-doksy.cz/mestske-casti/ms-3444/pl=3477

-     vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/480-mlyn-ve-starych-splavech

-     historické fotografie na Deutschböhmen.de - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Thammühl

-     historické pohlednice - http://www.fotohistorie.cz/Liberecky/Ceska_Lipa/Stare_Splavy/Default.aspx  

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013