HRADČANSKÉ RYBNÍKY

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, dříve též Strážov (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Soustava několika menších či středně velkých rybníků v lesích východně od Hradčan (bývalý vojenský prostor Ralsko), obklopených rozsáhlými mokřady. Hlavní osu tvoří rybníky Černý, Vavrouškův, Strážovský, Držník a Hradčanský na Hradčanském potoku. Severně od Držníku skupina tůní, pravděpodobně vzniklých samovolně v podmáčeném terénu, částečně na místě starého rybníka, zrušeného někdy na konci 18. stol. V prostoru mezi těmito tůněmi a Držníkem několik vojenských objektů, zřejmě v souvislosti s nedalekým bývalým vojenským letištěm.

Rybníky pocházejí pravděpodobně z 15. stol. Rybníky Černý, Vavrouškův, Strážovský a Držník spolu s přilehlými mokřady a navazujícími lesními porosty tvoří přírodní rezervaci Hradčanské rybníky. Území chráněno již od roku 1933, v současné podobě rezervace vyhlášena 1967 (144,6 ha). Ochrana vyhlášena z důvodu významných vodních a rašeliništních společenstev (okolo 200 druhů vyšších rostlin, mimo jiné prstnatec plamatý, odemka vodní, ďáblík bahenní, rojovník bahenní, kyhanka sivolistá, rdest alpský či rosnatka okrouhlolistá) a významného hnízdiště ptactva (čáp černý, lelek lesní, skřivan lesní). Zajímavé též z hlediska entomologického (průzkumy na přelomu 80. a 90. let 20. stol. zde zjistili téměř 700 druhů motýlů, z toho čtyři nové pro českou faunu (např. zavíječ pryskyřičný).V 70. a 80. letech 20. stol. byly rybníky součástí vojenského prostoru, obsazeného sovětskou armádou. V té době poškozeny hráze rybníků Černý, Vavrouškův a Strážovský; poté obnoveny.

Součást evropsky významné lokality Horní Ploučnice.

plán Hradčanských rybníků s vyznačením hranice přírodní rezervace (z infotabule)

    

mokřady severně od Držníku

Držník (Dürrsten Teich)

Největší z tzv. Hradčanských rybníků (14 ha), též Držák. Pod hrází stávala od roku 1768 železná huť, využívající okolní železitý pískovec; v okolí údajně dosud nalezitelná železná struska. Na mapách z 1. pol. 19. stol. je tento rybník zrušen, později opět obnoven. Na hrázi rybníku mohutná borovice (památný strom).

 

pohled na rybník z hráze

 

mohutná borovice (památný  strom) na hrázi rybníka

jiný zajímavý strom na břehu rybníka

vojenské objekty

Skupina objektů v lese při severním břehu Dražníku ze 70. či 80. let 20. stol., vesměs již velmi zchátralých až zcela rozpadlých – několik malých domků ohrazených mohutnými valy a dvě dvojice „podzemních″ garáží (?) odolných bombardování - zřejmě v souvislosti s nedalekým bývalým vojenským letištěm.

plánek bývalých vojenských objektů severně od Dražníku (nahlizenidok.cuzk.cz)

   

zpustlé vojenské domky

  

valové ohrazení domků

tady také stával jeden domek, dnes ho připomíná jen zpevněná plocha obklopená valem

 

„podzemní″ garáže (?); na plánku dva podkovovité útvary úplně vpravo

interiér garáže (?)

Hradčanský rybník (Kummer Teich)

Poslední ze soustavy Hradčanských rybníků (11 ha), již mimo stejnojmennou přírodní rezervaci. Dříve poháněl vodní mlýn ve vsi Hradčany, dnes zaniklý. Roku 1905 zde vybudována téměř půlhektarová pláž, později jedna z nejvyhledávanějších a nejlépe vybavených v severních Čechách. Rekreačním účelům slouží rybník i dnes.

 

pohled na rybník od hráze

severní břeh rybníka

 

Kummerská pláž – Kummer Standbad – na severovýchodním břehu rybníka v době své největší slávy (deutschboehmen.de)

Literatura:

-     Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III. - Liberecko (Brno, Praha 2002)

Web:

-     CHKO Kokořínsko - http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/mzchu/pr-hradcanske-rybniky/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradčanské_rybníky

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/hradcanske-rybniky

-     cestování i-dnes - http://cestovani.idnes.cz/pohadkove-hradcanske-rybniky-tudy-mely-letat-jaderne-rakety-pro-/tipy-na-vylet.aspx?c=A080617_093923_igcechy_tom

-     historické fotografie na Deutschböhmen.de - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Kummer   

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013