NEPŘEVÁZKA

k.ú. Nepřevázka (Jičínská pahorkatina / Mladoboleslavsko)

Ves ve svažitém terénu na jihozápadním úpatí Chloumeckého hřbetu (235 m n. m.). Bez jasného centra, v severní části na rozcestí kaple, jižněji bývalá škola a dvůr. Jižně od vsi železniční zastávka.

První zprávy o vsi pocházejí z 1. pol. 13. stol. kdy patřila k Jizernímu Vtelnu. Roku 1225 ji získala johanitská komenda v Mladé Boleslavi, jeden dvůr však v té době patřil k Vinařicům. V následujících staletích docházelo k častým změnám majitelů. Nejpozději od poč. 16. stol. byla Nepřevázka součástí stránovského panství, poplužní dvůr však byl roku 1551 zakoupen k panství Vinařice. Zbytek vsi patřil ke Stránovu až do roku 1691, kdy připadl k panství dobrovickému.

bývalá škola z roku 1876, v provozu do roku 1965; v popředí úvodní tabule naučné stezky Chlum.

  

 

kaple sv. Václava se zvonicí

 

pomník padlým ve střední části vsi

 

bývalý poplužní dvůr, dnes restaurace a hotel Na statku

rybníček v severní části vsi

vyhlídka

Na severním okraji vsi byla v rámci budování naučné stezky Chlum zřízena vyhlídka s osazeným panelem panoramatického výhledu. Vidět je odtud k severozápadu, na krajinu Podbezdězí s dominantami Bezdězů a Ralska a na Mladou Boleslav.

vyhlídka

výhledové panorama

pohled na Bezdězy

pohled na Mladou Boleslav s Ralskem v pozadí

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve starých materiálech se ves objevuje též pod jmény Nepřevazy, Nepřívazy, Nepřeves, Nepřevaz či Nepřívazeves.

Ø        Nedaleko Nepřevázky byly v roce 2013 vykopány dvě zlaté ozdoby k sepnutí vlasů ze starší doby bronzové; jde o jeden z nemnoha zlatých nálezů z této doby v Čechách.

Ø        Ve vsi začíná (a končí) naučná stezka Chlum.

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.obecneprevazka.cz/

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Nepřevázka

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

červen 2015