CHLUM

k.ú. Chloumek u Mladé Boleslavi (Jičínská pahorkatina / Mladoboleslavsko)

Jako Chlum je někdy označována celá západní část Chloumeckého hřbetu v okolí vsi Chloumek či dokonce celý Chloumecký hřbet, kóta označovaná na mapách jako Chlum (356 m n. m.) však leží na úzkém jazykovitém výběžku náhorní planiny s pozůstatky prehistorického hradiště zvaného Švédské šance severně od vsi Chloumek. Na východě je ohraničen pověstmi opředenou roklí Pilničky, kteréžto jméno se někdy přenáší i na celá les na východních svazích, polohám na severozápadním úbočí a úpatí se říká Zákouty. Na severním úpatí ostrohu se nachází hájovna Pod Chlumem (též někdy zvaná Pod Karlovým vrchem; podle sousedního návrší).

Zatímco v ploše hradiště je pole, prudké až 100 m vysoké svahy jsou porostlé listnatým lesem; v případě severního a severozápadního svahu je to mochnová doubrava, na východním svahu roste habrová doubrava.

Součást přírodního parku Chlum a evropsky významné lokality Chlum u Nepřevázky.

v lese na východním úbočí

 

staré úvozové cesty, sestupující po severovýchodním úbočí k Jemníkům

rybníček Zákouty na severozápadním úpatí

les na západním úpatí s okopy po vojenské technice; souviselo zřejmě s přilehlou bývalou vojenskou střelnicí

  

tzv. Cikánský dub na západním úbočí

Švédské šance (nemovitá kulturní památka)

Nejsevernější úzký jazykovitý výběžek západní části náhorní plošiny Chlumeckého hřbetu severně od vsi Chloumek, na jihu i severu ohrazený zbytkem fortifikace. Na jižní straně dosud dochován mohutný příčný mírně obloukový val v délce 120 m, 7 m vysoký, v základně přes 30 m široký, val asi 15 m široký a 2 m hluboký. Původně tato fortifikace přehrazovala napříč celou ostrožnu, východní část však byla rozvezena; proluka na západním konci je pozůstatkem původní brány hradiště. Příčný val na severní straně, v místech, kde špička ostrožny začíná klesat, má dnes charakter vysoké terasovité meze o délce 65 m. Nejintenzivnější osídlení je doloženo právě v ploše mezi těmito dvěma valy, severní val je tedy spíše také vnějším valem, nikoli valem oddělujícím předhradí od akropole, jak by se snad mohlo zdát. Další val, snad chránící přístup k vodnímu zdroji, údajně sestupuje od špičky ostrožny po svahu severovýchodním směrem. Plocha hradiště je cca 4 ha.

Neopevněné výšinné sídliště zde bylo již v pozdní době kamenné (kultura lidu s nálevkovitými poháry). Hradiště vzniklo snad v mladší době bronzové, největšího rozkvětu však dosáhlo v ranném středověku, v 8. a 10. stol. Současný val je většinou považován právě za raně středověký. Původně měl podobu dřevohlinité hradby z vnější stranou obloženou kameny. Úpadek hradiště v pol. 10. stol. zřejmě souvisel se vznikem nového mocenského centra v místech dnešní Mladé Boleslavi, případně s upevňováním přemyslovské moci (viz poznámka). Val byl v minulosti – zejména na konci 19. a v 1. pol. 20. stol. – částečně rozvezen; ničení ustalo až po osobní návštěvě tehdejšího ředitele Archeologického ústavu Karla Buchtely a archeologa, mladoboleslavského rodáka Rudolfa Turka roku 1935.

jižní val hradiště s původní bránou; u valu 6. zastavení naučné stezky Chlum

plocha hradiště při pohledu z jižního valu

 

temeno jižního valu – pohled od západu

 

pozůstatky příkopu před jižním valem

stopy příkopu ve východní části jižní fortifikace, kde již val rozvezen

konec valu (?) v lese při severovýchodním okraji hradiště

kamenná soška beránka připomíná asi neznámější nález ze Švédských šancí, hliněnou figurku z pozdní doby kamenné, sloužící pravděpodobně jako schránka na nějakou látku; umístěná je na západním úpatí valu, u zastávky naučné stezky č. 6

výhled z temene valu k severozápadu, vpravo s dominantou Bezdězů

nauční stezka Chlum

Naučná stezka Chlum tvoří osmikilometrový okruh s deseti informačními panely a řadou interaktivních zastavení. Informační panely mají vždy dvě části – přírodovědnou a historickou. Stezka začíná v Nepřevázce, přes lokalitu Na hrádku a ves Chloumek míří ke Švédským šancím, sestupuje k hájovně Pod Chlumem a po východním úpatí chlumu kolem Střelnice se vrací do Nepřevázky. Byla vybudována na podzim roku 2014 Českým svazem ochránců přírody Klenice.

plánek naučné stezky – zastávky: 1 – Nepřevázka; 2 – Na Hrádku; 3 – Chloumek; 4 – U dubu; 5 – hradiště Švédské šance; 6 – Švédské šance – brána; 7 – Pilničky; 8 – Nad myslivnou; 9 – Zákouty; 10 – Nad Střelnicí

informační tabule č. 7

 

zkouška postřehu – v lese ukrytá dřevěná zvířátka jižně od Švédských šancí

 

jak jsi vysoký? při cestě na severovýchodním úbočí

motanina pravěkých seker na severním úbočí

 

jakou barvu má která kytka? na severozápadním úpatí

Tajemství lesa aneb počítání letokruhů na západním úbočí

stopy zvířat na západním úbočí

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Přírodní park Chlum zahrnuje v podstatě celý Chloumecký hřeben, respektive jeho severní, západní a jihozápadní svahy od Lhotky po Vinařice. Evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky pak tvoří západní část přírodního parku – tedy svahy od vlastního Chlumu přes Střelnici až po luční polohy jižně od lokality Na Hrádku. Důvodem vyhlášení EVL je dobře zachovalý komplex teplomilných lesů při okraji českého termofytika, druhově velmi bohatých suchých trávníků a střídavě vlhkých luk na těžkých půdách.

Ø        V odborné literatuře je hradiště někdy označováno jako Chloumek I (pro odlišení od hradiště Na hrádku – Chloumek II).

Ø        Podle pověsti navršily val Švédové během třicetileté války pomocí svých plechových přileb. Ve skutečnosti je však val mnohem starší, jak uvedeno výše. Nelze však vyloučit, že pojmenování odráží skutečnost, že se zde obyvatelé naopak před Švédy ukrývali.

Ø        Jiná pověst mluví o dávném městě, jehož obyvatelé byli sice šťastní, ale velmi pyšní; poté, co jednomu žebrákovi odmítli byť jen odpovědět na dotaz, ten je proklel a město se propadlo. Dodnes prý je v údolí Pilničky občas slyšet z podzemí hudbu.

Ø        Hradiště je někdy přisuzováno kmeni Charvátců. Archeolog Rudolf Turek spojoval hradiště s „hradem vicina subregula″, který dle dochované listiny německého císaře Oty I. dobyla a zničila roku 956 vojska knížete Boleslava I.

Literatura:

-      Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-      Michal Štefánek, Jaroslav Pipek, Josef Spilka: Soubor doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky (Praha) – viz též http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/data/215/027363.pdf

Web:

-      archeologický atlas Čech - http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/chloumek_mb_hradiste

-      středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Chloumek

-      Středočeská vědecká knihovna - http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0298636-Hradiste-Chloumek-Mlada-Boleslav-cesko/  

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

červen 2015