KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou (Jizerská tabule / Mnichovohradišťsko)

Ves při Zábrdce nedaleko jejího soutoku s Jizerou. Vznikla jako zázemí cisterciáckého kláštera, který stával na ostrohu v místech dnešního pivovaru. Severně od pivovaru dvůr, na Zábrdce dva mlýny. Ve vsi dosud zachovány objekty dvou starších pivovarů - mohutná budova půdorysu E na západním úpatí klášterního ostrohu (z roku 1836, později sloužící až do dob nedávných jako sladovna - dnes čp. 22), a ještě starší čp. 38 (později vinopalna). Před areálem pivovaru pomník padlým v 1. světové válce (s doplněnou pamětní deskou na oběti 2. sv. války). Při silnici pod kostelem dřevěný křížek, připomínající silniční neštěstí. Ve vsi a jejím okolí řada plastik, vzniklých na zdejších mezinárodních sochařských sympóziích (např. dřevěný „Tajemná kalendář“ Pavla Vácha před kostelem, kamenné „Objetí“ Václava Galatíka u hřbitova, dřevěná zvonička od Jaroslava Řehna v „Luhu“ nedaleko koupaliště a „Vlnění“ téhož autora u koupaliště a další.

     

Pivovar (nemovitá kulturní památka):

Rozlehlý areál na ostrohu na východním okraji vsi, částečně zahrnující objekty bývalého zámku a zaniklého cisterciáckého opatství. Jádrem areálu čtyřkřídlá zámecká budova (by't v hodně přestavěné podobě), zabírající jižní část ostrožny. Jižní křídlo ohraničeno na obou koncích hranolovými věžemi, další věž stojí o samotě jižně od zámku - mezi nimi terasa se zahradou (čtvrtá věž, ohraničující terasu na jihovýchodě, byla zbořena). Na průčelí nad hlavní branou kovový erb Valdštejnů. Severně od zámku, v místech  původního klášterního konventu (jihozápadní nároží ambitu bylo zjištěno před severním průčelím zámku) stojí novodobé objekty pivovaru, ještě severněji při okraji areálu zbytky klášterního chrámu. Pod areálem 18 m hluboké sklepy (vzniklé v souvislosti s pivovarem a sloužící dnes jeho provozu). V úbočí skalního masivu obrovský sklep vytesaný ve skále, snad příslušenství nejstaršího klášterského pivovaru, dnes využívaný jako pivnice (s vlastními pivovarskými sklepy údajně propojen). Studna údajně 44 m hluboká (dle pověstí - nevím však, zda tato, či jiná - do ní mniši ukryli před blížícími se husity sochy 12 apoštolů z ryzího zlata). V literatuře se někdy uvádí další podzemní prostory (odvodňovací štoly a pod), z nichž některé by třeba mohly mít souvislost i s klášterem - neověřováno.

Cisterciácký klášter vznikl pravděpodobně roku 1177, snad na místě staršího hradiště (odtud jméno). Doměnku, že ještě předtím (od poloviny 12. stol.) zde existoval klášter benediktinský, nelze nijak doložit (až na fakt, že vyvýšená poloha je pro cisterciácké kláštery netypická). Byl jedním z nejvýznamnějších a nejbohatších klášterů v Čechách. V  letech 1240 - 1280 vybudován mohutný  raně gotický komplex, který byl zničen  roku 1420 husity. Na jeho zříceninách  začal budovat  roku 1556 Jiří z Labouně renesanční zámek. Stavěn byl až do roku 1913. Roku 1612 koupil panství Václav Budovec z Budova a připojil ho natrvalo k Mnichovu Hradišti. Roku 1809 zámek vyhořel (zničeno  východní křídlo), 1852 za Valdštejnů přestavěn na velký pivovar (podstatná část do té doby ještě dochovaných zbytků kláštera byla tehdy zničena). 1869 celý areál vyhořel, načež byly zbořeny poslední zbytky konventu i část zámku (mimo jiné celé východní křídlo) a vybudován nový pivovar. Od konce 19. stol. do poč. 1. sv. války jeden z nejvýznamnějších českých pivovarů (výstav přes 80 000 hektolitrů za rok). Část zřícenin klášterního chrámu odstraněna ještě v roce 1921!!

Možno domluvit exkursi do pivovaru, zahrnuje však pouze moderní provozy a pivovarské sklepy - do nádvoří zámku možno nahlídnout, interiéry nepřístupné (částečně byty).

             

Klášterní chrám Panny Marie (nemovitá kulturní památka):

Býval jednou z největších chrámových staveb v zemi (celková délka 75 m, šířka až 40 m, prostřední loď vysoká 15 m). Šlo o raně gotickou trojlodní baziliku s příčnou lodí a pravoúhlým presbytářem. Nejvýraznějším jeho pozůstatkem je monumentální portál zdobený bohatou reliéfní listovou ornamentikou z doby kolem roku 1260, zachovaný v areálu pivovaru hned za jeho vrátnicí a později sloužící jako brána zámeckého areálu (nad portálem znak Budovců a letopočet 1613). Dalším významným, avšak méně nápadným zbytkem je dvoulodní krypta pod bývalým presbytářem v severovýchodním rohu areálu pivovaru, osvětlená románskými okénky (přístupná z parku od kostela Narození Panny Marie. V přístřešku nad presbytářem (přístupný z areálu pivovaru) uloženy různé kamenné artefakty. Část konstrukcí původního chrámu (především jeho severní příčné lodi - románská okna, klenební přípory a pod.) zachovány též v objektu, stojícím v sousedství krypty - je pravděpodobné, že je v něm zachována mnohem větší část chrámového zdiva, než se na první pohled jeví.

Portál dobře vidět i od brány pivovaru, bližší prohlídka (a nahlédnutí do přístřešku nad kryptou) možná v rámci exkurse do pivovaru (možná by se na vrátnici nechali ukecat i mimo - nezkoušel jsem). Krypta přístupná na požádání na místním úřadu.

         

Kostel Narození Panny Marie (nemovitá kulturní památka):

Jednolodní stavba s věží v západním průčelí a s nápadně nízkou střechou nad lodí. V severní stěně lodi zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v “cisterciáckém“ stylu. V kostele údajně dochována dva ryté gotické náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše.

V jižní stěně zazděno také několik zajímavých náhrobníků. Kolem kostela ohrazení bývalého hřbitova (uzamčené!).

Odborníci se neshodují na nejstarší historii kostela - podle jedněch jde v základě o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera, podle jiných byl založen až kolem roku 1560 a portál zde byl použit druhotně. Každopádně přinejmenším byl v té době goticko renesančně přestavěn. V 19. stol. doplněn novogotickou věží, která nahradila starší samostatně stojící zděnou zvonici.

Pod kostelem kamenná socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka) na hranolovém podstavci - hodnotná barokní práce z doby kolem roku 1730.

  

Park u kostela:

Menší parčík vyplňující prostor mezi kostelem Narození Panny Marie a areálem pivovaru. Několik pěkných stromů (líska turecká vyhlášena jako památný strom). Pomník Františka Zvěřiny.

 

Hřbitov:

V severní části vsi při silnici do Jiviny. Skládá se ze starší a novější části. Na pomezí obou částí novogotická hřbitovní kaple. Ve starší části několik zajímavých náhrobníků (např.hrobka rodiny Brzybohatých se sochou anděla poblíž kaple). V novější části v jejím jihovýchodním rohu kamenný kříž (připomínající smírčí kříže) v místě, kde byly pochovány roku 2000 kosterní pozůstatky z klášterní krypty (kam byly navezené koncem 19. stol. při rušení hřbitova kolem kostela).

  

Mlýn:

Areál takřka uprostřed vsi, na pravém břehu Zábrdky západně od pivovaru. Dodnes funkční náhon napájí mimo jiné i městské koupaliště na severním okraji vsi.

   

Památky na bitvu 1866:

V širším okolí Kláštera dochována řada památek na bitvu 28. 6. 1866 mezi rakouskou a pruskou armádou. Většinou jde o prosté kovové křížky. Jedne z nich se nachází například v místech zvaných „V Luhu“ v údolí Zábrdky mezi koupalištěm a Podbukovinským mlýnem (odbočka turistické značky). Při silnici do Jiviny severně od vsi skupina dvou drobných kovových křížků, jednoho velkého kamenného a torza jakéhosi kamenného památníku či soklu, o něco severněji další kovový osamělý křížek. Další křížky například při novém silničním mostu přes Jizeru (jižně od vsi). V literatuře uváděn pseudogotický litinový kříž na hranolovém soklu s vojenskými emblémy z roku 1868 při cestě k Bakovu (nenavštíven).

   

Literatura:

-         Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-         Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-         Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-         Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I - Střední Čechy (Praha 2004)

-         Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-         Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 5 - Máchovo jezero, Ralsko (Praha 1994)

Web:

-         oficiální stránky obce

-         turistika.cz

-         hrady.cz – zámek, kostel

-         podzemí (Agartha)

-         oficiální stránky pivovaru

-         pivní víčka

-         pivní etikety

-         Klášterská pivnice

Okolí: Dolní Bukovina / Káčov / Mnichovo Hradiště

Máchův kraj /rejstříky

srpen 2005