NA STŘELNICI

k.ú. Semanín (Svitavská pahorkatina / Českotřebovsko)

Bývalé vojenské cvičiště jižně od Semanína, na okraji lesa západně od silnice Semanín – Třebovice. Travnatá plocha s četnými mokřady (slatinnými loučkami, často vzniklých díky vysoké hladině spodní vody v kráterech po výbuších munice), dnes postupně zarůstající křovinami, zaujímá plochu cca 900 x 350 m. Lokalita cenná zejména výskytem řady vzácných rostlin (mimo jiné vrba rozmarýnolistá, prstnatec májový, pětiprstka žežulek, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, všivec lesní, kýchavice lobelova, řada druhů ostřic…), ze zoologického hlediska zajímavý výskyt některých druhů motýlů (ohniváček červenočerný, ohniváček modrolemý, batolec červený, perleťovec prostřední…) a obojživelníků. Zastávka Semanínské naučné stezky ČSOP.

Vojenské cvičiště zde vzniklo po roce 1945, v letech 1968-1990 sloužilo jako tanková střelnice 333. motostřeleckého pluku Sovětské armády. Dnes lokalita v péči Velkojaroměřského pozemkového spolku.

  

bývalé cvičiště

zastávka naučné stezky (plánek stezky ke stažení v jpg)

Web:

-           Velkojaroměřský pozemkový spolek - http://www.jarojaromer.cz/spolek/node/5 (nejedná se však o leteckou střelnici!)

Okolí: Semanín / Za salaší

Českomoravské mezihoří / rejstříky

duben 2011