CHVOJÍNEK

k.ú. Neštětice (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves (405 m n. m.) rozložená v údolí krátkého pravostranného přítoku Černíkovického potoka, oddělujícího Neštětickou horu od návrší, na němž stojí kostel sv. Václava.

Chvojínek, dříve Malý Chvojen či Chvojenec, je poprvé zmiňován 1352. Vzhledem ke stáří kostela je však zdejší osídlení prokazatelně starší. Ve 2. polovině 14. stol. zde stála i tvrz (dle Augusta Sedláčka „od kostela jihovýchodně asi 50 kroků daleko na ostrožně, která spojuje ostroh kostela s planinou, stojí statek Vilímkův, kdež se říká na tvrzce″) a fara. Nejpozději v polovině 15. stol. přešla ves pod panství Konopiště, jen z jedné části tvrze se stala svobodnická usedlost. Za druhé světové války (od března 1942) byla ves součástí tzv. zóny III vojenského výcvikového prostoru Wafen-SS, k 31. 12. 1943 byla vysídlena, obyvatelé se mohli vrátit až po skončení války.

Chvojínku patří i nedaleká samota (bývalý zájezdní hostinec) Roháč.

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image004.jpg

celkový pohled na horní část vsi s kostelem sv. Václava od jihu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image012.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image006.jpg

bývalá škola č.p. 21  na jižním konci vsi; postavena roku 1891 fungovala do roku 1965 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image010.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image082.jpg

č.p. 17 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image084.jpg

hospodářské budovy č.p. 3; v pozadí Neštětická hora (leden 2022)

 E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image094.jpg

č.p. 14 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image092.jpg

sokl pod zeravem v centru vsi; snad pozůstatek nějakého pomníku ? (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image098.jpg

dolní (severní) část vsi; v popředí č.p. 8, v pozadí č.p. 9 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image102.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image110.jpg

č.p. 8 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image160.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image112.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image122.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image114.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image120.jpg

č.p. 9 (duben 2009, leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image106.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image124.jpg 

výzdoba č.p. 9; nápisy na obytném stavení jsou prokazatelně starší, než letopočet 2017 na stodole (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image126.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image130.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image134.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image136.jpg

č.p. 11 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image028.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image030.jpg

pozůstatky pravděpodobně lyžařského vleku na západním svahu kostelního návrší (leden 2022)

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Raně gotický kostel obklopený nevelkým hřbitovem a oválnou ohradní zdí stojí na nevysokém, avšak výrazním návrší (432 m n. m.) na výrazném návrší na jihozápadním okraji vsi. Stavba se skládá z obdélné lodi, pětibokého presbytáře v šíři lodi, sakristie na jižní a předsíně na severní straně. Z předsíně do lodi původní lomený profilovaný portál; gotický portál údajně i mezi lodí a sakristií. Loď i presbytář jsou zaklenuty křížovou žebrovou klenbou s paprsčitým závěrem, žebra vybíhají z ozdobných konzol. V presbytáři gotický sanktuář a sedilia. Kruchta spočívá na dvou lomených obloucích, podklenuta dvěma poli křížové žebrové klenby. Na kruchtě čtyřrejstříkové varhany od Karla Vocelky z roku 1868. Hlavní oltář menší barokní s iluzivním mramorováním.

Vstup do areálu zděnou branou na jihovýchodní straně hřbitova; před branou mimo areál hřbitova kamenný kříž z roku 1885. V severovýchodní části hřbitovní zdi cosi, co připomíná zazděnou branku, dnes však pod ze strany hřbitova úrovní terénu; předpokládá se, že někde tímhle směrem mohla kdysi stávat fara, takže mohlo jít o přístup od fary ke kostelu, výškový rozdíl by musel být řešen později zasypaným schodištěm.

Kostel je obvykle datován do poslední čtvrtiny 13. stol. Předpokládá se, že na jeho výstavbě se podílela královská huť, působící v Písku a na Zvíkově. Později došlo k úpravám renesančním (16. stol.) a novorománským (konec 19. stol.), tyto úpravy však dnes nijak výrazně neprojevují. Původní pozdně renesanční hlavní oltář sv. Václava z konce 17. stol. byl v době, kdy obec byla součástí nacistického výcvikového prostoru, odvezen a již do kostela – údajně pro špatný technický stav - nevrátil. Malý lustr i malý obraz svatého Václava pocházejí z kostela sester Boromejek z Prahy-Malé Strany.

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image014.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image138.jpg

návrší s kostelem sv. Václava (leden 2022, duben 2009)

půdorys kostela podle Antonína Podlahy; černě zdivo středověké, šrafovaně mladší (hrady.cz dle Podlahy)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image046.jpg

pohled na kostel od jihu v současné podobě (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image040.jpg

pohled na kostel od západu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image036.jpg

pohled na kostel od severu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image086.jpg

pohled na kostel od východu (leden 2022)

 

kostel začátkem 20. stol. s novorománskou fasádou (Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image078.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image076.jpg

okénko v jižní stěně lodi, snad gotická kružba částečně zazděného okna (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image050.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image056.jpg

presbytář (leden 2022)

 E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image058.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image062.jpg

gotická okna presbytáře s původní kružbou; vitráže z roku 1954 (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image074.jpg

sakristie (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image154.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image140.jpg 

okénko ve východní zdi sakristie, dnes zcela zarostlé břečťanem (duben 2009, leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image068.jpg

předsíň (leden 2022)

 

interiér počátkem 20. stol. (Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém)

brána na jižní straně hřbitova (duben 2009)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image032.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image066.jpg

snad zazděná branka (?) na severovýchodní straně hřbitova, dnes však výrazně pod úrovní terénu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image072.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image070.jpg

hřbitov (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image150.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image148.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image146.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image144.jpg

několik hrobů ze hřbitova (duben 2009)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image024.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image022.jpg

kamenný kříž z roku 1885 před kostelem; součást památkově chráněného souboru (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image156.jpg E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image026.jpg

z kovového křížku před kostelem je dnes pouze v křoví zarostlé torzo (duben 2009, leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image064.jpg

výhled od kostela k východu, na Neštětickou horu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image038.jpg

výhled od kostela k severozápadu (leden 2022)

E:\místopis web\foto Chvojínek_soubory\image020.jpg

výhled od kostela k jihozápadu (leden 2022)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dle archeologa Jana Víznera dochovány vnější původní středověké omítky s typickým kvádrováním nároží. Avšak dle Podlahova „Soupisu″ (1911) „zevnějšek byl při nedávné opravě znovu omítnut a pod římsou obloučkovým podřímsím z malty opatřen″, dle Uměleckých památek Čech „pod padající omítkou se objevují renesanční psaníčková sgrafita a malované rámy kolem oken″ (přičemž Umělecké památky zmiňují vnější pesudorománskou úpravu, informace tedy zřejmě pochází ještě z doby před jejím odstraněním ?). V současné podobě jsou na vnější omítce malované rámy kolem oken, nikoli však renesanční sgrafita. Je tedy  možné, že při odstraňování pseudorománských úprav byla odkryta a zrekonstruována původní středověká omítka? Proč se o tom nikde jinde než v oné rozhlasové reportáži s J. Víznerem nemluví? A proč je to „typicky středověké kvádrování“ i na předsíni, která je dle všeho mladší?

Ø        O kostelu se lze různě dočíst i další „zaručené″ zprávy, například, že kostel býval opevněný (vzhledem k poloze a charakteru bych tomu i věřil, ale nikde jsem o tom neobjevil věrohodnou informaci; jediným „důkazem″, který jsem v textech našel,  má být, že za ostěním severního portálu jsou údajně kapsy po odsouvací závoře) či že zde býval klášter vypálený husity (považuji buď za pověst či rovnou za nějaký omyl).

Ø        Kostel se objevuje ve filmu režiséra F. A. Brabce Kytice (2000). Někdy je uváděno, že se zde točil i film Kříž u potoka (1937, režie Miloslav Jareš), jde však o omyl, tento snímek se točil na nedalekém Chvojně.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech A / J (Praha 1977)

-     Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 35 – Politický okres Benešovský (Praha 1911)

Web:

-     oficiální stránky obce Neveklov - https://www.neveklov.cz/mesto/mistni-casti/chvojinek/

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Chvojínek

-     farnost Křečovice - http://www.farnostkrecovice.cz/static21/chvojinek-historie

-     památkový katalog - https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-2149034

-     Český rozhlas; Česko – země neznámá - https://region.rozhlas.cz/rane-goticky-kostel-sv-vaclava-na-chvojinku-je-krasnou-ukazkou-venkovske-7710201

-     hrady.cz - https://www.hrady.cz/kostel-sv-vaclava

-     cestuj Českem - https://cestujceskem.cz/mista/kostel-sv-vaclava-chvojinek/

-     filmová místa - https://www.filmovamista.cz/lokalita/zaber?id=2810-kostel-sv--Vaclava--Chvojinek

-     varhany a varhanáři - http://www.varhany.net/cardheader.php?lok=1300

-     Druidova mystéria - http://druidova-mysteria.cz/MISTA_SILY/CHVOJINEK_NHORA/CHVOJINEK.htm

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 leden 2022