PRAVONÍN

k.ú. Pravonín (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Obec na výrazném návrší (550 m n. m.) kolem románského kostela. Východně od kostela rozlehlá náves, na jižní straně chátrající zámek.

Prvně je Pravonín výslovně připomínán až 1352. Ves je však prokazatelně mnohem starší, nejen s ohledem na stáří kostela, ale i na rozlehlou náves a pravidelnou parcelaci, které odpovídají kolonizaci Podblanicka v 12. stol. či poč. 13. stol. Podle legendy byl tím, kdo Pravonínpol. 13. stol. založil, člen družiny Přemysla Otakara II. Pravon, který zdejší území dostal k osídlení „po dobu trvání jeho rodu″, pravděpodobnější je však založení nedalekým premonstrátským klášterem v Louňovicích, jehož vlastnictví Pravonína je doloženo po pol. 14. stol. a který ves držel až do husitských válek. Od roku 1420 v držení různým světským majitelům. Nejvýznamnější byli v letech 1547 (?) - 1616 Kekulové ze Stradonic, za nichž se roku 1578 stal Pravonín samostatným deskovým statkem a posléze zde byla vybudována tvrz.

znak obce vycházející z erbu Kekulů ze Stradonic – představuje tzv. hříče, tři spojená pušťadla, nástroje na pouštění krve

Pravonín od severozápadu

kostel sv. Jana Křtitele

Románská rotunda s věží, v níž byla tribuna. Na severní straně přistavěna barokní sakristie s mansardovou střechou, v jejímž patře je oratoř, obdobná budova přiléhá i na západě k věži. Kostel obklopen hřbitovem.

Kostel vybudován na přelomu 12. a 13. stol., s velkou pravděpodobností premonstrátským klášterem v Louňovicích. Podle pověsti stál původně o samotě v lese a až později kolem něj vznikla ves (což se však nezdá býti vzhledem k pravidelnému založení vsi pravděpodobné). Upraven barokně v 17. stol. V letech 1724 až 1734 zde majitelem panství Janem Ignácem hrabětem z Millesima umístěn zázraky opředený milostný obraz Panny Marie Millesimovské, ke kterému se sem konaly velké poutě. Mariánská tradice obnovena ve 2. pol. 20. stol. děkanem Antonínem Konopišťským, když roku 1966 nechal vyhotovit a umístit sem kopie tohoto obrazu (odcizená 1988) a roku 1979 reliéfem Panny Marie Millesimské nechal opatřit jeden ze dvou nových pravonínských zvonů a pojmenoval ho Panna Maria Pravonínská.

půdorys kostela (ad Umělecké památky Čech – upraveno) – černě románské zdivo, zrnitě barokní

 

románská rotunda s barokními přístavbami – patrná jsou zazděná románská okénka

náves

Rozlehlý obdélný prostor (550 m dlouhý, 50 – 80 m široký) východně od kostela, svým charakterem se blížící městským náměstím.

stromořadí na návsi

statek č.p. 60 na jižní  straně návsi nedaleko kostela

křížek před vstupem na hřbitov

pomník místního hostinského Jana Těšínského, který zde zahynul 10. května 1945

zámek

Trojkřídlá jednopatrová stavba na jižní straně návsi nedaleko kostela. Některé místnosti v přízemí valeně klenuté. Dnes celkově ve velmi špatném stavu, částečně zřícený.

Původně renesanční tvrz z konce 16. stol. (prvně zmiňována 1616) tvoří dnešní východní křídlo zámku. Zámek poprvé výslovně uváděn 1750, ale vzhledem k tomu, že v přízemí měl obsahovat pouze čtyři pokoje, mohlo jít stále ještě o původní renesanční tvrz (byť určitě později upravovanou či přestavovanou, protože již roku 1661 byla uváděná jako „větším dílem zpustlá“). R. 1765 nechal Jan Václav Vejvoda ze Stromberka přestavět v té době opět již velmi sešlý objekt do dnešní podoby s rokokovými prvky. Průčelí upravováno ještě v 1. pol. 19. stol. Ve 2. pol. 20. stol. zde místní národní výbor, pošta, kanceláře JZD a byty, od 80. let využíván jen částečně, po restituci poč. 90. let opuštěn.

 

průčelí zámku

PS: Roku 2010 se část zdiva zámku zřítila.

 

detaily průčelí

štít hlavního průčelí s hodinami a rokokovými sochami

okolí

Při polních cestách v okolí vsi obnovená stromořadí.

 

polní cesta s křížkem západně od vsi, k dolnímu rybníku Na Hrbě

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Obec přímo na rozvodí Blanice a Želivky.

Ø        Pravonínský zámek navštívil 1832 mladý hudební skladatel Richard Wágner. Napsal zde skladbu „Tóny zvonů″ a načrtnul si libreto opery „Svatba″, údajně zde též prožil svojí první lásku.

Ø        2005 byl Pravonín Vesnicí roku Středočeského kraje.

Literatura:

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-      Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

-      Radko Bílek: Poutní místa Podblanicka - 16. samostatná příloha Pod Blaníkem (Vlašim 2010)

-      Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kol.: Příběh kapliček – 6. samostatná příloha Pod Blaníkem (Vlašim 2001)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.pravonin.cz

-      Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravonín

-      hrady.cz, zámek – http://www.hrady.cz/?OID=4741

-      hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/?OID=8201

-      Kraj blanických rytířů - http://www.blanicti-rytiri.cz/obce.php?curmenu=143

-      virtuální prohlídka - http://www.martindesign.cz/panorama/pravonin-naves.html 

-      nejohroženější památky - http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=154211&oKodOk=2101&Nem=N&Limit=25

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 březen 2007