SLAVKOV

k.ú. Křešice u Olbramovic (Benešovská pahorkatina / Voticko)

Ves, dnes čítající 18 stavení, je prvně zmiňována roku 1360. V 15. a 16. stol. sídlo vladyckého rodu Vidláků ze Slavkova. Ve 2. pol. 16. stol. zde uváděna tvrz. 1623 připojen k panství Vrchotovy Janovice (v 1. pol. 19. stol. však uváděno jako součást panství Votice ??).

V centru vsi kamenná zvonička z roku 1890 a několik zajímavých zděných usedlostí. Asi nejpozoruhodnější čp. 11 na severozápadním okraji vsi. Sousední statek (na severním okraji vsi) se nazýval U Trmalů či U rytířů - v 18. stol. patřil rodu Trmalů z Toušic (do rytířského stavu povýšeny za pomoc proti Turkům 1696). Ve vsi dva menší rybníky. Východně od vsi velký Slavkovský rybník.

   

Rybník Návesník

Dnes jako Návesník označován rybník v severozápadní části vsi. Na mapách z 1. pol. 19. stol. však tento rybník nazýván Pejchovec, jako Návesník označován rybník jihozápadněji (??).

  

Statek čp. 11

Usedlost na severozápadním okraji vsi nad rybníkem Návesník, údajně v místech původní slavkovské tvrze. Byť údajně nemá s tvrzí stavební kontinuitu (uvádí se, že poslední nepatrné zbytky tvrze byly při její výstavbě zničeny), jde o velice hezký soubor přízemních obytných a hospodářských budov kolem čtvercového dvora (na západní straně dnes otevřené, protože budova uzavírající dvůt z této strany spadla), s opodál stojící mladší stodolou a dvěma kamennými sklípky. Malebný ráz dotvářejí na sucho kladené kamenné zídky. V zahradě západně od dvora drobná, dnes velice zchátralá  kamenná stavbička (palírna? sušárna na ovoce ??), k níž přistavěn dřevěný (rovněž zchátralý) včelín.

      

Cesta severně od vsi

Stará cesta lemovaná po obou stranách mohutnými kamennými deskami. Vychází z areálu statku U Trmalů a směřuje k severovýchodu. Po cca 3/4 km se v lese ztrácí, avšak po 200 metrech opět pokračuje k severu. V areálu statku při vyústění cesty kovový kříž ve skupině lip na vyvýšeném obezděném místě.

        

Literatura:

-         Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

Okolí: Zrcadlo / Kamenný rybník

Podblanicko / rejstříky

leden 2007