KARLICKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Mořinka, Karlík - dříve Dobřichovice (Pražská plošina / Berounsko, Černošicko)

Zalesněné údolí Karlického (Studeného) potoka mezi Dolním Roblínem a Karlíkem. Na ostrohu nad levým břehem stopy po hrádku Karlík. V údolí několik chatových (kdysi trampských) osad. V dolní části údolí výrazná kotlina (dnes částečně zastavěná chatami), v níž býval v minulosti rybník (viz Zíkův mlýn) - vzhledem ke konfiguraci terénu je pravděpodobné, že jeho základem mohlo být přirozené jezero. Část lesních porostů, které si zachovaly přirozený charakter habrových a šípákových doubrav s příměsí jeřábu břeku a muku a s podrostem dřínu (zejména na svazích nad levým břehu potoka) chráněna od roku 1972 jako přírodní rezervace (výměra přes 214 ha). Celé údolí je pak součást stejnojmenné evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (525 ha - zahrnuje i vrch Skalice mezi Mořinkou a Lety a Krásnou stráň mezi Karlíkem a Vonoklasy), vymezené zejména pro ochranu (poměrně slabých populací) zvonovce liliolistého a včelníku rakouského. V údolí bylo zjištěno mimo jiné 57 druhů měkkýšů, 76 druhů motýlů či 48 druhů ptáků. Žije zde též ještěrka zelená.

Údolím prochází silnice.

hrad Karlík (nemovitá kulturní památka)

Nevelké zbytky hrádku (rozměrově spíše tvrze) na ostrohu zvaném Hrádek, vybíhajícím z vrchu Čabrak (410 m n.m.) až nad levý břeh Karlického potoka. Na jihu oddělen hlubokou roklí se studánkou. Od východu úzký ostroh přehrazen výrazným příčným příkopem, před nímž val. Na jeho homolovitém konci plošina tvaru nepravidelného čtyřúhelníka s nepříliš rozsáhlými, vesměs reliéfními pozůstatky zástavby (snad obvodové hradby a věžové stavby).

Předpokládá se, že stavebníkem hradu byl Karel IV. (většinou se uvádí rok 1358) a stavba souvisela se stavbou nedalekého Karlštejna. Snad měl zajišťovat východní hranici karlštejnského panství či střežit přístupovou cestu. Jediná spolehlivá správa o hradu však pochází až z roku 1400, kdy ho zastavil Václav IV. blíže neuvedené osobě s příspěvkem 200 kop na „jeho stavění“ (z čehož by bylo možné usuzovat, že v té době nebyl ještě dostavěn). Brzy poté - snad za husitských válek - pravděpodobně zanikl (někdy uváděn rok 1422 ?).

plán hradu (ad Ilustrovaná encyklopedie českých hradů)

ostroh hradu od severovýchodu

 

šíjový příkop

jediný zbytek zdiva při severním okraji ostrožny

na hradě...

rokle pod hradem

Levostraná rokle se studánkou, sestupující od Vonoklas do Karlického údolí. Kdysi tudy jistě vedla důležitá komunikace, o čemž svědčí dva souběžné vyjeté úvozy v její dolní části (Že by právě tuto komunikaci střežil hrad Karlík? Mohlo jít o cestu od Prahy ke Karlštejnu? Podle směru se zdá, že by mohla souviset s podobnými úvozy ve Švarcavském údolí proti Pekárkovu mlýnu.) Rokle tvoří hranici katastrů Mořinka a Karlík (dříve Dobřichovice).

údolí

 

studánka pod hradem

vyjeté úvozy v dolní části údolí

Zajímavosti:

Ø        Známá pověst, že Karlík sloužil jako místo pobytu císařovny a jejího dvora, neboť ženy nesměly na Karlštejn, zpopularizovaná Vrchlického divadelní hrou Noc na Karlštejně a zejména později podle ní vzniklého muzikálu, uvedl v život Václav Hájek z Libočan. Je však zcela nesmyslná - i kdyby byl pravdivý zákaz vstupu žen na Karlštejn (jako že není), Karlík svými parametry rozhodně nemohl sloužit jako byť dočasné sídlo císařovny.

Ø        Podle jiné pověsti měly být do základů Karlíku uloženy plány tajného podzemí Karlštejna. Cesta k němu prý byla vyznačena kamenickými značkami.

Ø        Ani na Karlíku nechybí pověsti o ukrytých pokladech a jejich neúspěšných hledačích.

Ø        Roku 1385 uváděn „Mlynář z Karlíka“, 1544 „svobodné mlýniště pod Karlíkem″. Tyto zmínky bývají ztotožňovány s dnešním Zikovým mlýnem ve vsi Karlík, nelze však ani vyloučit, že původní mlýn stál skutečně někde bezprostředně pod hrádkem.

Ø        U mostu ve středu údolí se nacházela pamětní deska s připomínkou trampy, kteří zahynuli ve 2. svět. válce – byla však zničena a ukradena.

Ø        Byť je Karlické údolí krasového charakteru, nejsou zde doposud známé žádné krasové jeskyně.

Literatura:

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-          Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-          Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2 - Střední Čechy I (Praha 2004)

Web:

-           CHKO Český kras - http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4764

-           Wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlické_údolí

-           Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000040775

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=858

-           turistika.cz - http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/karlicke-udoli

-           Botany.cz - http://www.botany.cz/cs/karlicke-udoli/ 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010