KODSKÁ ROKLE

k.ú. Tetín u Berouna (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Hluboce zařízlá rokle v silurských a devonských vápencích, známá též jako Údolí děsu; protéká jí vodní tok, vytékající z Kodské vyvěračky. Zatímco levá strana údolí je strmá, místy tvořená vysokými vápencovými skalami s několika jeskyněmi, pravé strana je mírnější. V horní části údolí zříceniny bývalého mlýna. Níže pak rozptýlené staré tramspké chaty. Zejména v horní části pod zříceninami mlýna velice pěkné pěnovcové kaskády a hrázky se zajímavými společenstvy vápnomilných mechů. Hojný výskyt hájové květeny, na skalách ned levým břehem pak společenstva vápencových skal a skalních stepí (jedním z nejvzácnějších druhů je včelník rakouský). Součást národní přírodní rezervace Koda (CHKO Český kras, evropsky významná lokalita Karlštejn-Koda). Byť rokle leží v národní přírodní rezervaci a nevede jí žádná značená turistická cesta, průchod po pěšině procházející roklí je vzhledem k existenci chat možný; do skalnatých svahů a stepí vstup zakázán.

 

pěnovcové hrázky pod bývalým mlýnem

pěnovcový vodopád na uměle vytvořené hrázce

skála nad levým břehem potoka

 

skály nad levou stranou rokle

Rabochův mlýn č.p. 5 (Dolní kodský mlýn)

Zříceniny bývalého mlýna, později pensionu, v horní části rokle pod osadou Koda. Nad budouvou dosud dobře patrný betonový obhjekt bývalé mlýnské nádržky, později koupaliště, s přepadem a lednicí. Na obtočném kanálu mohutná pěnovcová kaskáda. Proti mlýnu na druhé cestě zříceniny objektu č.p. 7, tvořícího v minulosti s mlýnem zřejmě jeden areál.

Mlýn, značen zřejmě již na mapě z 2. pol. 18. stol. (situace zde trochu nejasná), bezpečně pak na mapách z 1. pol. 19. stol., byl napájen potůčkem přitékajícím od Kodské vyvěračky přes karmazínův mlýn. Roku 1924 byl tehdejším majitelem panem Rabochem přestavěn na hotel. Podle pozdějších hostinských se zde říkalo také „U Špičků″ či „U Fajta″. Ve 2. pol. 20. stol. změněn na rekreační středisko národního podniku Nábytek Praha. Později objekt chátral a počátkem 90. let vyhořel. Od té doby zřícenina.

 

historické fotografie hotelu (www.brdy.info); na prvním snímku vpravo č.p. 7

   

zříceniny bývalého mlýnu

lednice

nádržka

pěnovcová kaskáda na obtočném kanálu

zříceniny č.p. 7

TO Údolí Děsu

Jádro osady, skládající se z několika desítek srubů, vesměs si dosud zachovávající původní „zálesácký″ ráz, leží ve střední části rokle.

Jedna z nejstarších trampských osad. Její vznik bývá kladen do roku 1919, i když první srub zde byl údajně postaven až v roce 1922. Nápis „Údolí Děsů″ údajně napsal na skálu nad ohništěm v údolí již kdosi z prvních tábrorníků. Jménem osady se však stal až po velké bouři 12. srpna 1925, kdy se roklí přehnala veliká povodeň. Protože osada později potřebovala právní subjektivitu a „Údolí Děsu″ úřady odmítli zaregistrovat, používala osada v letech 1927 – 1940 vedle tohoto oficiálně neoficiálního názvu i úřední název Devil club v Praze. Ve 30. letech byla osada významným centrem trampských muzikantů a sportovců a patřila k nejznámějším tramspkým osadám u nás. Působil zde mimo jiné známý trampský skladatel Josef „Pedro″ Mucha, existovala pěvecká skupina „Kamarádi z Údolí Děsu″, ze sportovců nutno uvést alespoň mistra republiky a vicemistra světa v boxu Vildu Jakše (později padlého jako válečný pilot v britském letectvu). V 60. letech byly v souvislosti s vyhlášením přírodní rezervace silné tlaky na likvidaci osady. Zároveň však v té době dosahovala osada druhého vcholu popularity, kdy se objevovala v nejrůznějších mainstreamových médiích. Kulturní i sportovní tradice udržuje osada dodnes.

jádro osady v rokli; vpravo nejstarší srub osady, Na 60 míli, pojmenovaný podle tehdy populární kovbojky

sruby v pravém úbočí rokle

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Kodské rokli se údajně dříve říkalo Capouch. Dnes je však na mapách toto jméno přiřazováno sousední Císařské rokli. Vzhledem k tomu, že jméno je odvozeno s velkou pravděpodobností od pastvy koz, spíše patří této rokli; je pro pastvu mnohem vhodnější, než Císařská rokle.

Ø        Evidovány zde jeskyně U hostince Koda (15-002; délka 11 m, vertikální výška 3 m), V Údolí děsů (15-003; délka 16 m), Ve stráni (15-004; včetně dříve samostatné jeskyně Liščí se zajímavými archeologickými nálezy z pravěku i středověku délka 56 m, vertikální výška 7 m), Nad Můstkem (též Nad vodopádem – 15-025; délka 5 m, vertikální výška 7 m), Okno v Kodské rokli (15-026; délka 4 m), Nad Oknem v Kodské rokli (15-027; délka 5 m) a Jubilejní (15-031; délka 5,5 m, vertikální výška 1,5 m).

Ø        Zatímco jméno osady se záhy ustálilo na podobě Údolí Děsu (s krátkým u na konci), zejména v přírodovědné literatuře se lze dodnes setkat běžně s pojmenováním Údolí Děsů.

Literatura:

-          Jan Čáka: Obrázky z Podbrdska (Beroun 1997)

-          Vladimír Stárka: Český Kras (Praha 1984)

-          Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-           TO Údolí děsu - http://www.udolidesu.cz

-           geologické lokality - http://lokality.geology.cz/162

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/koda.php

-           vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/461-rabochuv-mlyn

-           CHKO Český kras - http://ceskykras.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/chranena-uzemi/npr-koda/

-           botany.cz - http://botany.cz/cs/koda/

-           Přehled krasových území a jeskyní ČR - http://www.jeskynecr.cz/editor_files/File/Microsoft%20Word%20-%20legkmape.pdf  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

březen 2014