PRÁDLO

k.ú. Prádlo (Švihovská vrchovina / Nepomucko)

Ves na levém břehu Úslavy vznikla ve 12. stol. v souvislosti s rýžováním (praním) zlata z řeky. Sejpy dosud údajně zachovány při silnici do Novotníků (neověřeno). Ves bez výrazného centra. Severní část vyplňuje dvůr, ve kterém by měla být údajně dosud dochována přestavěná tvrz Kokořovců z 2. pol. 16. stol. (neidentifikována) – dnes využíván jako výrobna pálenky firmou Stock Plzeň. Ve vsi několik dalších menších firem na výrobu lihovin. Na severozápadním okraji vsi bývalá škola (dnes budova z větší části nevyužitá, v menší části hospoda), zhruba uprostřed vsi kostel s farou a zrušeným hřbitovem, nedaleko něj pomník obětem 1. a 2. světové války a pomník americkým letcům, kteří zahynuli nedaleko při pádu bombardéru 22. února 1944. Pravobřežní dosud funkční mlýnský náhon lemuje západní a severní okraj vsi. Nový hřbitov severozápadně od vsi pod zemědělským areálem při silnici ke Chvostuli.

V meziválečném období zde žil spisovatel A. Sommer-Batěk.

    

Kostel Povýšení sv. Kříže (nemovitá kulturní památka):

Gotická stavba z konce 13. stol., postavená za účasti cisterciácké huti. V interiéru zachovány hodnotné gotické klenby, vnější podoba však více méně barokní. Upravován 1882 (prodloužení lodi, zvýšení věže). Věž přistavěna k presbytáři, což působí poměrně neorganickým dojem. V dlažbě lodi má být umístěn figurální náhrobník z roku 1583.

Kolem kostela bývalý hřbitov, staré náhrobníky soustředěny bez jakékoliv úpravy na okrajích plochy u hřbitovní zdi. Vstup na hřbitov zděnou branou s křížem, při ní fara - prostá patrová budova s valbovou střechou. Býv. hřbitov volně přístupný, kostel však pouze v době bohoslužeb. Na faře se dne 9. května 1856 zastavil J.K.Tyl při cestě divadelní společnosti do Plzně.

    

Literatura:

-          Zdeněk Birner: Okolí Plzně - průvodce Olympia (Praha 1980)

-          Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

Okolí: Na Skalici / Dus

Podbrdsko / rejstříky

květen 2006