PADRŤ

k.ú. Kolvín, dříve Padrť (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zaniklá ves při Padrťském potoce. Skládala se ze dvou částí - „horní” Padrtě s kapličkou při západním konci hráze Dolního padrťského rybníka a „dolní” Padrtě roztroušené podél cesty do Strašic na levém břehu Padrťského potoka. Souběžně s Padrťským potokem tekl náhon, pohánějící hamry a mlýny. Na náhonu byly čtyři nádržky - první poháněla Vintíškův mlýn (původně hamr), druhá šindelku (původně též hamr), objekt pod třetí nádržkou byl ještě v 1. pol. 20. stol. označován jako hamr, byť poslední hamr v Padrti údajně dotloukl roku 1867, pod čtvrtou nádržkou se nalézal Preisův (Kulovaný, Jelínkův, Padrťský) mlýn s pilou. O samotě severozápadně od Vintíškova mlýna stávala nová obecní škola. Dochovány jsou všechny čtyři nádržky a zříceniny Vintíškova mlýna. Z ostatních budov nezbylo zhola nic, zničena byla i socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757, která stála na hrázi Dolního Padrťského rybníka.

Ves byla založena v polovině 16. stol. na panství Mirošov. Původně se nazývala Waldorf, jméno Padrť zde však v té době již existovalo, minimálně jako označení rybníků (někdy se spekuluje i s možností, že to je jméno starší zaniklé vsi), a bývá odvozováno buď od polámaného dříví, nebo od drcení železné rudy. Patřila k panství Mirošov. Pravděpodobně od počátku vznikla jako středisko místního železářství, k jeho rozvoji však došlo ve 2. pol. 17. stol. a vrchol byl v 18. stol. kdy zde fungovala vysoká pec (pravděpodobně bezprostředně pod hrází Padrťského rybníka - zrušena a rozbořena 1817) a pět hamrů. Na konci 19. stol. měla obec 65 popisných čísel a téměř 600 obyvatel. Ve 20. letech 20. stol. něco málo přes 300 obyvatel. V letech 1940 - 1945 se stala Padrť součástí vojenského prostoru. Ves byla z větší části vystěhována, zůstat mohli pouze lesní dělníci. Po roce 1945 byla zdevastovaná ves opravena (cca 150 obyvatel). V roce 1952 byla opětovně vysídlena a následně srovnána se zemí. Jako poslední byla zbořena budova lesovny, která stála ještě v roce 1968. Pomník padlým v 1. sv. válce přemístěn do Skořic.

Území bývalé vsi leží ve vojenském újezdu, veřejnosti nepřístupno.

  

Padrťské pláně

Rozlehlá bezlesá enkláva v prostoru zhruba mezi zaniklými vesnicemi Padrť, Přední Záběhlá a Zadní Záběhlá (z větší části na bývalém k.ú. Záběhlá - hranici tvořil Padrťský potok). V minulosti využívány jako tanková střelnice, v současné době pro vojenské účely nevyužívány. Krajinářsky velice působivá lokalita, v místy vytvořených přechodových rašeliništích mimo jiné výskyt orobince Typha shuttleworthii, který byl donedávna považován za v Čechách vymřelý. Padrťský potok, který pláně protíná při jejich západním okraji od jihu k severu (v některých partiích, zejména pod silničkou na Zadní Záběhlou, krásně meandrující) významnou lokalitou výskytu raka kamenáče - evropsky významná lokalita. Na okraji lesa západně od „horní” Padrtě vojenská pozorovatelna (uzavřeno, oploceno).

 

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Brdy.info

-           Zaniklé obce

-           Brdy.unas.cz

-           Natura 2000

-           Bornet

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007