NELAHOZEVES

k.ú. Nelahozeves (Dolnooharská tabule / Kralupsko)

Ves na levém břehu Vltavy (177 m n. m.). Dominuje jí monumentální renesanční zámek. Na druhé straně rozlehlé návsi, vzniklé demolicí původního panského dvora, rodný dům Antonína Dvoříka a kostel s dřevěnou zvonicí. Ves protíná železniční trať, která hodně pozměnila původní dispozici Nelahozevsi.

Nelahozeves je prvně připomínána roku 1352 jako majetek svatovítské kapituly. Kolem roku 1400 je zde uváděna tvrz (stávala zřejmě někde poblíž kostela, snad v areálu pozdějšího, dnes již neexistujícího pivovaru, byť existuje i teorie, že její konstrukce jsou dosud částečně zachovány ve východním křídle zámku) a poplužní dvůr. V husitských válkách zabavili tvrz Pražané, poté se zde majitelé často střídali. Roku 1544 získali nelahozeveský poplužní dvůr, posléze i tvrz GryspekovéGriesbachu a vybudovali zde renesanční zámek jako centrum nově vytvořeného panství. Posledními majiteli byly od roku 1623 Lobkowiczové, kteří Nelahozeves připojili k roudnickému panství. Razantním zásahem do urbanismu Nelahozevsi byla výstavba železniční trati v polovině 19. stol, druhým pak demolice rozsáhlého zámeckého dvora v 80. letech 20. stol.

znak obce

pohled na Nelahozeves před polovinou 19. stol., tedy před výstavbou železnice; autorem kresby je Wilhelm Kandler (z Ilustrované encyklopedie českých zámků)

 

náves se sochou Antonína Dvořáka, zvanou „Zamyšlený″, od Zdeňka Hoška z roku 1988

hostinec č.p. 16 při železničním mostě

restaurace v Nelahozeveské marině č.p. 27

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Trojkřídlá renesanční – či přesněji řečeno manýristická - stavba se čtyřmi nárožními „bastiony“ na nevysoké skalní výšině nad řekou. Přístup od západu po kamenném mostě (celý areál vyvolává dojem pevnosti, byť ve skutečnosti nikdy fortifikační funkci neměl). Jižní strana obdélného nádvoří je uzavřena pouhou zdí, byť podle sklepů pod nádvořím lze soudit, že původně byla i zde plánována výstavba zámeckého křídla. Exteriér zámku, zejména vnější strana severního křídla a přilehlých bastionů, je zdobeno bohatou sgrafitovou výzdobou (biblické i antické výjevy, alegorie), do nádvoří je zámek otevřen přízemními arkádami (severní křídlo i v patře). V interiérech částečně zachováno původní vybavení, umístěna zde lobkovická knihovna a obrazárna. V renesančních místností nejzajímavější tzv. Rytířský sál s kamenným krbem a bohatou nástropní výzdobou, kombinující malbu se štukem; v patře severního křídla i další místnosti s pozoruhodnými stropy Jižně od zámku zbytky zámeckého parku, v němž roste zhruba 50 druhů dřevin.

Výstavba zámku započala roku 1553 pro Floriana GryspekaGriesbachu (proto původně nazýván Floriansburg), dokončen však až počátkem 17. stol. Nejstarší je východní křídlo, v němž někteří badatelé hledají původní kralupskou tvrz; následovalo severní křídlo, západní křídlo a stavba byla zakončena jižními bastiony. Díky nezájmu následujících majitelů – Lobkowiczů – se zámek vyhnul radikálnějším přestavbám a uchoval se v původní podobě, avšak poněkud zchátral. Částečně zrestaurován byl až v 60. letech 19. stol. (k následné plánované novorenesanční přestavbě naštěstí nedošlo) a zejména v letech 1910-12 (obnova sgrafit, arkád severního křídla…). Koncem 19. stol. zde založen pensionát pro svobodné matky a ovdovělé šlechtičny, provozovaný řádem sester boží lásky. Roku 1949 zámek konfiskován, v 70. a 80. letech 20. stol. zde expozice Středočeské galerie, částečně zpřístupňující i lobkowiczké sbírky obrazů. 1993 navrácen Lobkowiczům, zámek zůstal přístupný veřejnosti. V současné době zde expozice Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů, ilustrující životní styl vlivné šlechtické rodiny v Čechách 19. století.

Zámek je považován za jednu z nejpozoruhodnějších renesančních staveb v Čechách. Nádvoří v otvíracích hodinách volně přístupné, interiéry s průvodcem.

půdorys zámku (z Uměleckých památek Čech)

západní křídlo zámku

 

kamenný most k zámku

sgrafita na severovýchodním bastionu zámku

nádvoří zámku – severní křídlo s arkádami

 

kamenný portál východního křídla s erby Blažeje Griesbecka a jeho ženy Ofky z Bubna z roku 1613; na rozdíl od zbytku stavby, jež nezapře vliv severoitalské renesance, má spíše charakter renesance saské

kostel sv. Ondřeje (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní gotický kostelík s pětibokým presbytářem stojí na bývalém hřbitově. V rohu hřbitova drobná bedněná zvonice.

Kostel připomínán roku 1352, upravován v 19. stol. Někdy v té době přistavěna zvonice, v níž zavěšeny malé zvony z let 1812 a 1846 (soudí se, že nahradila nějakou starší stavbu, neb kostel byl vždy bezvěžový a jako farní zvony potřeboval; na mapě stabilního katastru z roku 1840 však žádná zvonice zakreslena není).

celkový pohled na areál bývalého hřbitova s kostelem a zvonicí

průčelí kostela

zvonice

rodný dům Antonína Dvořáka č.p. 12 (nemovitá kulturní památka)

Statek v západním sousedství kostela, dnes upravený jako památník Antonína Dvořáka, pochází zřejmě ze 17. stol. Právě zde se pravděpodobně 8. září 1841 budoucí hudební skladatel narodil. Památník byl otevřen roku 1951, současná expozice podle scénáře Karla Mikysy pochází z roku 1971, v roce 1991 byla aktualizována. Roku 1997 proběhla údajně rekonstrukce druhé budovy Památníku - bývalého krámu - do podoby z času skladatelova života, v době naší návštěvy však nebyla přístupná (?).

 

statek č.p. 12; budova vpravo má samostatné č.p. 4

pamětní deska od Františka Hnátka z roku 1913

rodná světnička Antonína Dvořáka s jeho bustou

dobově vybavená místnost

 

sál se středovým sloupem, dnes využíván mimo jiné jako koncertní; na stěnách umístěny dokumenty připomínající život skladatele

železnice

Železniční trať z Prahy do Ústí vznikla roku 1850 a byla poměrně razantním zásahem do urbanismu vsi. Rozšířena o druhou kolej byla roku 1926. Ze zajímavých prvků lze zmínit železniční most v centru vsi a zejména železniční zastávku nedaleko kostela. Nádraží Nelahozeves (původně Veltrusy) leží severně od obce, v osadě Hleďsebe 1. díl.

 

železniční zastávka Nelahozeves č.p. 2 z roku 1926

železniční most ve vsi

mlýn

Nelahozeveský mlýn stál na břehu dnes již zaniklého levobřežního kanálu Vltavy, severně od dnešní Mariny. Zanikl v souvislosti s výstavbou železniční trati, dnes ho připomíná pouze mohutný mlecí kámen z hrubozrnného pískovce mezi Marinou a č.p. 64.

 

mlýnský kámen

 

mlýn na mapě stabilního katastru z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a letecký snímek současné podoby tohoto prostoru (www.mapy.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V německy psaných materiálech a na některých starých mapách je obec uváděna jako Mühlhausen.

Ø        Někdy je jako rodný dům Antonína Dvořáka uváděn i dům č.p. 24 (zřejmě mylně; i sám hudební skladatel zmiňoval statek č.p. 12). Tento dům, kde měli rodiče Antonína Dvořáka výsek masa a kde v letech 1847-54 rodina bydlela, stál pod zámkem a byl zbořen v 50. letech 20. stol.

Ø        V letech 1857 až 1862 byl nájemcem dvoru Nelahozeves význačný zemědělský organizátor a vynálezce František Horský, který zde uspořádal tři hospodářské výstavy a mnoho tzv. „polních kázání″ pro drobné zemědělce. Jeho působení mělo mimořádný vliv na hospodářský rozvoj v celém dolním Povltaví.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-          Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (Praha 2001)

-          Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-          Karel Kuča: České, Moravské a Slezské zvonice (Praha 1995)

-          Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

-          Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 5 - Střední Čechy IV (Praha 2006) 

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.nelahozeves.cz

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Nelahozeves

-           oficiální stránky zámku - http://www.zameknelahozeves.cz

-           oficiální stránky Památníku Antonína Dvořáka - http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Expozice-CMH/Pamatnik-Antonina-Dvoraka-v-Nelahozevsi.html

-           neoficiální stránky zámku ? - http://www.zamek-nelahozeves.cz

-           hrady.cz; zámek – http://www.hrady.cz/?OID=1231 + další místa

-           průvodce.com - http://www.pruvodce.com/nelahozeves/

-           hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - http://www.castles.cz/zamek-nelahozeves/    

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2015