PANENSKÝ TÝNEC (Jungfernteinitz)

k.ú. Panenský Týnec (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Městečko (363 m n. m.) při silnici z Prahy do Loun. Centrem náměstí s kostelem sv. Jiří a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Na jeho východním konci bývalý Panský hostinec, na západním konci bývalý Knoblochův parostrojní pivovar. Severně od náměstí areál bývalého kláštera klarisek se zříceninami chrámu Panny Marie. Ještě severněji mimo souvislou zástavbu druhý bývalý pivovar. Městečko bývalo opevněné, opevnění včetně dvou kulisových bran však zaniklo v průběhu 18. stol.

Týnec prvně zmiňován k roku 1115 (ve falzu z 13. stol.; bezpečně pak 1239), kdy patřil kladrubským benediktinům. Z jména lze usuzovat, že zde mohl existovat nějaký opevněný dvorec (snad v místech pozdějšího kláštera). Někdy kolem pol. 13. stol. získali Týnec páni ze Žirotína, kteří zde kolem roku 1280 založili klášter klarisek a snad zároveň i městečko, prvně uváděné roku 1321. Postupně se celá obec dostala do majetku kláštera. Přes příznivou polohu na důležité dálkové komunikaci z Čech do Lipska však nikdy nezaznamenala nějaký výraznější rozvoj. Roku 2006 byl Panenskému Týnci vrácen statut městyse.

erb se zřejmě vyvinul ze znaku vrchnosti, pánů ze Žirotína

veduta z roku 1727 (Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) – mimo jiné jsou zde dobře vidět obě v té době ještě stojící brány (zbořeny v 90. letech 18. stol.), kostel sv. Jiří uprostřed hřbitova, budova kláštera i později zbořená kaple Nejsvětější Trojice v jeho areálu

 

pomník obětem 1. a 2. světové války z roku 1934 na náměstí

 

Lípa svobody na náměstí nedaleko pomníku padlým

klášter (nemovitá kulturní památka)

Areál bývalého kláštera, později zámku, tvoří rozlehlý lichoběžníkový dvůr a na něj na východní straně navazující zříceniny chrámu Panny Marie. Jihovýchodní část dvora tvoří vlastní zámek, bývalý konvent – prostá trojkřídlá patrová budova, jejíž dvě křídla tvoří nároží dvora, třetí vybíhá diagonálně jihovýchodním směrem a uzavírá tak prostor jižně od chrámu (kde snad, dle starých map, býval druhý dvůr). V severním křídle zámku, bezprostředně navazujícím na zříceniny kostela, zachován renesanční vstupní portál, datovaný 1548. Předpokládá se, že budovy obsahují středověké jádro, navenek se však nijak neprojevuje. Na severovýchodní straně stával tzv. Nový zámek (č.p. 1), dnes zbořený; nový obytný domek, který převzal č.p. 1, zaujímá pouze nejzápadnější část jeho staveniště. Západní část dvora tvoří hospodářské budovy, vzniklé zřejmě až v době zámku, severozápadní část rozhodně až po polovině 19. stol. (nejsou zahrnuty do památkové ochrany). Monumentální gotický chrám byl síňovým trojlodím téměř čtvercového půdorysu zhruba 21 x 22 m s neobvykle dlouhým (cca 25 m při šířce pouhých 10 m) sedmiboce uzavřeným presbytářem. Dochováno obvodové zdivo jižní části lodi s bohatě členěným portálem, severovýchodního nároží lodi a celého presbytáře. Do jihovýchodního nároží lodi vestavěna mladší hranolová zvonice z roku 1744. Okolí zříceniny parkově upraveno.

Založen jako „rodový“ klášter zřejmě kolem roku 1280 Habartem ze Žirotína. Snad v 70. letech 14. stol. (a nebo po požáru 1382) byla započata výstavba nového monumentálního, svědčící o tehdejších ambicích Žirotínů; kostel byl budován patrně parléřovskou hutí, avšak roku 1410 byla stavba přerušena a již niky nebyla dokončena. Za husitských válek byl klášter poškozen, záhy však obnoven, takže se sem mohly uchýlit i jeptišky ze zničeného Anežského kláštera v Praze; oba konventy poté splynuly. Místo dostavby chrámu však byla vybudována menší kaple Nejsvětější Trojice, sloužící jako žirotínská hrobka (dle jiných názorů byla tato kaple původním klášterním chrámem, existovala již ve 14. stol. a v pohusitské době mohlo jít maximálně o její přestavbu). Roku 1548 došlo k přestavbám klausurní budovy. 1624 byl obnoven Anežský klášter a Týnec poté sloužil pouze jako letní rezidence abatyše a jako správa panství. 1639 klášter znovu pobořen, pro změnu Švédy. 1643 byl pronajat minoritům,  1783 zrušen. Roku 1797 zakoupil klášter pražský měšťan Jan Tuscany a adaptoval ho na zámek. Jeho potomci později postavili severněji, na místě již dříve zbořené kaple Nejsvětější Trojice, tzv. Nový zámek (dům hospodářského správce); údaj, že k tomu došlo roku 1842 bude milný, neboť budova je zakreslena již na mapě stabilního katastru z roku 1841! V letech 1854 – 72 v držení rodiny Rennerovy, poté Terezie z Herberštejna, která připojila Panenský Týnec k panství Libochovice-Žirotín. Dnes v budově zámku obecní úřad a restaurace, zříceniny chrámu volně přístupné.

 

letecký snímek areálu kláštera (www.mapy.cz) a stejná situace na mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz)

rekonstrukce předpokládané podoby chrámu Panny Marie – šrafovaně dochované gotické zdivo, šedě barokní zvonice (Umělecké památky Čech, upraveno)

jižní portál chrámu; zaklenutí brány mladší

  

kamenická výzdoba vchodového ostění – výklenky pro umístění plastik se silně poškozenými poprsími andělů na místě baldachýnů

  

kamenická výzdoba boků portálu – výklenky pro umístění plastik s bohatě zdobenými hlavicemi a baldachýny

 

dva žirotínské znaky, vsazené druhotně do portálu chrámu

  

přes 20 m vysoké obvodové zdi presbytáře s profilovanými ostěními úzkých oken

sedile v jižní stěně presbytáře

 

severní stěna presbytáře bez oken

 

jihozápadní část trojlodí s pozůstatkem klenby tribuny jeptišek; na prvním snímku vlevo je vidět jediný ze čtyř podpěr trojlodí, zazděný do nároží zvonice

 

detail opěry klenby tribuny na jižní stěně lodi

zvonice č.p. 135

 

zámek č.p. 10, původně konvent kláštera, z jižní a severovýchodní strany

renesanční portál severního křídla zámku

kostel sv. Jiří (nemovitá kulturní památka)

Barokní, novobarokně upravený kostel stojí uprostřed náměstí. Dříve obklopen hřbitovem.

Snad středověkého založení. Jižní část dnešního kostela vznikla ve 20. letech 18. stol, severní část s oratoří a kaplí po stranách později, zřejmě v 1. pol. 19. stol. Roku 1904 byl kostel novobarokně upraven

průčelí kostela

 

kostel z boku a zezadu

kaple sv. Jana Nepomuckého

Drobná kaple v ploše náměstí ve východním sousedství kostela, snad z 1. pol. 18. stol.

kaple sv. Jana

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Vznik kláštera je dáván do přímé souvislosti s Anežkou Přemyslovnou, zakladatelkou a první abatyší nejstaršího kláštera klarisek v Čechách. Klíčovou roli v tomto hraje Scholastika ze Šternberka, manželka zakladatele kláštera Habarta ze Žirotína. Dle jedné verze byla sv. Anežkou uzdravena z neplodnosti a z vděčnosti byl založen týnecký klášter, dle jiné verze byla přímo blízkou Anežčinou přítelkyní a od ní převzala zájem o nový řád.

Ø        Existují spekulace, že by se v Týnci mohly nacházet ostatky sv. Anežky (přeneseny sem z pražského kláštera při útěku před husity či vzhledem k úzkým vztahům mezi oběma kláštery zde z nějakého důvodu ukryty již dříve).

Ø        Roku 1541 se objevuje jméno Jeptiščin Týnec.

Ø        Psychotroniky je presbytář nedostavěného chrámu považován za místo s velmi silnou pozitivní energií s léčivými účinky.

Ø        V areálu kláštera byl natáčen mimo jiné film Kytice na motivy balad K. J. Erbena (2000, režisér F. A. Brabec).

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     oficiální stránky obce -  http://www.panenskytynec.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Panenský_Týnec

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=2127

-     toulky po Čechách… - http://www.toulkypocechach.com/panenskytynec.php

-     mikroregion Perucko - http://www.mikroregion-perucko.cz/panensky-tynec/gs-1012/p1=68

-     Český rozhlas: cestujeme - http://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/tajemny-chram-v-panenskem-tynci-ukryva-lecivou-energii

-     sakrální památky Ústeckého kraje - http://www.sakralnipamatky.cz/22-klaster-klarisek-s-kostelem-panny-marie-panensky-tynec.html

-     místa zvláštní - http://www.locus-iste.cz/mista-kontemplace/panensky-tynec/

-     Po stopách praotce Čechy - http://www.praoteccech.cz/oblasti/panensky-tynec/

-     atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/klaster-klarisek-panensky-tynec/

-     komíny - http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=5656

-     Pivní obzor - http://www.pivniobzor.cz/byvale-pivovary-detail/panensky-tynec-knoblochuv-pivovar/

-     virtual travel - http://www.virtualtravel.cz/panensky-tynec/nedostaveny-kostel-panny-marie/zimni.html

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

květen 2013