ZÁSMUKY

k.ú. Zásmuky (Hornosázavská pahorkatina / Kolínsko)

Město při potoku Špandava, převážně nad jeho pravým břehem (340 m n. m.). Centrem Komenského náměstí, v jehož severozápadním rohu stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie a jehož západní stranu uzavírá areál zásmuckého zámku. Jihovýchodně od náměstí při hlavní silnici bývalý františkánský klášter, východně od něj nevelký a nevýrazný trojúhelníkový prostor Kmochova náměstí. V jihozápadní části města (Nerudova ulice) bývalá synagoga, dnes využívaná jako evangelická modlitebna. Na severozápadním okraji města obora zvaná Zásmucká bažantnice; při jejím východním okraji areál bývalého cukrovaru / lihovaru a nádraží.

Zásmuky jsou prvně zmiňovány roku 1285, osídlení zde je však prokazatelně staršího původu, o čemž svědčí starobylost jména i existence (dnes bohužel již neexistujícího) románského kostela. Vždy byly příslušenstvím zdejší tvrze, později zámku. Roku 1542 povýšeny na městečko. Vážně postiženy za třicetileté války, kdy zahynulo přes polovinu obyvatel. Obnova města ve 2. polovině 17. stol. za Adolfa Vratislava ze Šternberka (mimo jiné postaven nový kostel, koncem století pak založen Františkánský zámek a zřízen dvůr a park při zámku; pamětní kámen na náměstí). Rozvoj města pokračoval i během 18. stol. kdy mezi lety 1713 a 1788 vzrostl počet domů z 32 na 161. Další období rozvoje byla 2. pol. 19. stol. v souvislosti se zřízením železnice (1881) a vznikem řady podniků Do roku 1765 měly Zásmuky hrdelní soud IV. třídy. Roku 1992 povýšeny na město.

znak, udělený zřejmě v souvislosti s povýšením na městečko roku 1542, neboť červenostříbrná orlice je převzata z erbu rodu manželky tehdejšího pána na Zásmukách Adama z Říčan, Čejků z Olbramovic

Husův sbor č.p. 378 z roku 1936 – funkcionalistická stavba dle projektu Vladimíra Wallenfelse -  severně od kostela, na místě bývalé farské stodoly

 

dům č.p. 51 se znakem města v Havlíčkově ulici

 

dům č.p. 48 v Havlíčkově ulici

domovní znamení na domě č.p. 20 v Havlíčkově ulici

 

roubenky č.p. 170 z přelomu 18. a 19. stol. v ulici Husova v severní části města a č.p. 62 z konce 18. stol. v Polákově ulici

bývalý hostinec Na dupandě č.p. 203 v severní části města

 

kříž z r. 1842 před bývalým hostincem Na dupandě; původně označoval městské mýto, na dnešní místo přenesen 1960

Husův kámen v nejsevernější části města nedaleko nádraží, v severní části Barákovy ulice

dětské hřiště u nádraží

 

komunitní zahrádka v ulici Na Ohrádce, zřízená v roce 2014 místní organizací Českého svazu ochránců přírody

veřejný hydrant (studna?) ve východní části Polákovy ulice

Komenského náměstí

Nepravidelný prostor, rozdělený hlavní silnici (bývalou císařskou silnicí z Prahy do Kutné Hory) na dvě samostatné části – východnější trojúhelníkovou, na severní a východní straně obestavěnou klasickou městskou zástavbou (mimo jiné škola, radnice či fara) a západnější zhruba obdélnou, jejíž severní část vyplňuje areál kostela Nanebevzetí Panny Marie, západní a jižní stranu ohraničují hospodářské budovy zámeckého areálu. Ve východní části náměstí stojí socha sv. Jana Napomuckého a historizující trafostanice (dříve zde barokní kašna se sochou sv. Floriána), v západní části, která má spíše charakter parkově upraveného vstupu do zámku, Mariánský sloup.

Není zcela jasné, kdy náměstí vzniklo; existují minimálně tři varianty – v době vrcholného středověku jako náves nově zformované vsi, kolem poloviny 16. stol. v souvislosti s povýšením Zásmuk na městečko a nebo až při celkové obnově města po třicetileté válce ve 2. pol. 17. stol., kdy mimo jiné získali Zásmuky právo trhů (1669; zdá se, že do té doby ho neměli). Každopádně jde o útvar druhotně vložený do starší zástavby, kterou reprezentovalo několik shluků statků, částečně vystopovatelných v půdorysu města dodnes (např. jižně od zámku). Lze se domnívat, že náměstí tvořilo původně více méně obdélný prostor, jehož jihozápadní část byla zabrána až později (po roce 1690) parkem a hospodářskými budovami zámku.

 

severní strana náměstí

 

radnice č.p. 133 z roku 1731 v severovýchodním rohu náměstí s městským erbem na průčelí

  

děkanství č.p. 136 z roku 1752 na severní straně náměstí se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1765 nad vchodem

pomník padlým v 1. a 2. světové válce na domě č.p. 134-135; nad ním opět městský znak

 

východní strana náměstí dnes (říjen 2014) a roku 1910 (cestyapamatky.cz); kašna zanikla roku 1921, socha sv. Floriána je v současné době v lapidáriu v Mnichově Hradišti

secesní škola č.p. 94 z roku 1909 dle návrhu místního architekta Karla Pokorného v severní části východní fronty náměstí; na štítě sousoší Komenského s žáky

hostinec Nová hospoda (původně panská pivovarská hospoda U železného pařezu; doložená již roku 1542) č.p. 12 na jižní straně náměstí

  

socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1717 s aliančním znakem Františka Damiána ze Šternberka a Marie Josefíny z Trautmannsdorfu; původně stávala u kláštera, na dnešní místo přenesena roku 1841 (nemovitá kulturní památka)

 

gotizující trafostanice s městským erbem z roku 1914

pamětní kámen „obnovitele města″ Adolfa Vratislava ze Šternberka

kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Novorománský kostel se starší, novorománsky upravenou věží na terase v severozápadní části náměstí. Severovýchodně od kostela v rohu bývalého hřbitova na hraně terasy klasicistní márnice, k níž z vnější strany přistavěna barokní výklenková kaple (jediná dochovaná z původně tří, vestavěných do hřbitovní zdi).

Původní drobný románský kostel z pol. 13. stol. (který v sobě dle některých badatelů ukrýval ještě starší raně středověkou svatyni) se stal v pol. 14. stol. sakristií gotického chrámu. Radikálně přestavěn barokně (1679, 1721), přesto stále zůstával v rámci stavby zachován původní románský i gotický kostel. Vše s výjimkou barokní věže 1898 zbořeno a v letech 1900-1903 nahrazeno novorománskou stavbou dle návrhu J. Krcha. Do roku 1790 kolem kostela hřbitov.

 

novorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

portál kostela

misijní kříž u kostela

původně márnice ze 40. let 18. stol., v letech 1816-17 upravena klasicistně na márnici

  

výklenková barokní kaplička ze 40. let 18. stol. z vnější strany márnice, pod terasou v úrovni náměstí; dříve zde bylo dřevěné sousoší Kalvárie, dnes obraz Ukřižování od Libuše Hoznauerové z roku 2008

ještě jednou celkový pohled, v popředí bývalý barokní špitál

Mariánský sloup (nemovitá kulturní památka)

Barokní sousoší v prostoru mezi kostelem a jírovcovou alejí k zámku. Centrální sloup se sochou Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) na vrcholu a reliéfem sv. Rozálie v podnoží je doplněn čtyřmi samostatnými sloupky se sochami sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce. Celek obklopuje kamenná balustráda.

mariánský sloup z dílny sochaře Františka Martina Katterbauera postaven roku 1700 zřejmě na místě starší sochy Panny Marie z roku 1679, které bylo připisováno odvrácení moru v roce 1680. V dataci čtyř soch světců se prameny rozcházejí; někdo je považuje za současné s centrálním sloupem (v tom případě by šlo o jednu z nejstarších soch sv. Jana Nepomuckého), někdo je datuje až do r. 1745. Balustráda byla dle některých autorů doplněna až roku 1818, avšak vzhledem k její podobnosti s výzdobou Grotty v zámeckém parku lze spíše soudit taktéž na dobu kolem roku 1700.

 

Mariánský sloup

socha Immaculaty na vrcholu sloupu

plastika sv. Rozálie, ochránkyně před morem

   

sochy sv. Šebestiána, sv. Františka Xaverského (Ignáce ?), sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Čtyřkřídlý zámek, uchovávající v sobě pozůstatky středověké tvrze (východní, severní a západní křídlo, to včetně středověkých sklepů; středověký původ východního křídla je někdy zpochybňován, středověké zdivo v tomto křídle by mohlo být též pozůstatky hlavní a parkánové hradby). V těsném západním sousedství obdélná budova tzv. Starého zámku (č.p. 380), zřejmě renesanční stavba vestavěná do původního obranného příkopu (ve východní zdi bylo identifikováno zdivo původní hradby, úzká ulička mezi vlastním zámkem a „Starým zámkem“ je považována za původní parkán), s vlastním zámkem propojená krytým můstkem. Východně od zámku park s „Grottou“. Severně se rozkládal rozlehlý hospodářský dvůr a předzámčí, z něhož zachována jen část východního traktu s vstupní věží celého areálu (č.p. 383 a 384) a na něj navazující křídlo, uzavírající na severní straně park (č.p. 385). Severozápadně od zámku v údolí Špandavy dříve rozlehlý park s několika rybníky, na severu oddělený „císařskou silnicí“ od obory zvané Zásmucká bažantnice. Západně od zámku areál pivovaru (č.p. 2).

Kdy byla tvrz vybudována ani jaký měla stavební vývoj není známo. V nějaké podobě stála zřejmě již koncem 13. stol., za prvního doloženého držitele vsi Sulislava ze Zásmuk, byť výslovně je doložena až mnohem později. Tříkřídlý gotický objekt dochovaný ve zdivu dnešního zámku, postavená na hraně terasy nad pravým břehem Špandavy, se velikostí téměř blížil hradu, v období pozdní gotiky bylo severní křídlo ještě na severní straně (na úkor parkánu) rozšířeno o další trakt. Zásmučtí ze Zásmuk drželi tvrz od pol. 14. do konce 15. stol. Po řadě krátkodobých majitelů získávají Zásmuky roku 1530 páni z Říčan a drží je až do roku 1583. Zřejmě za nich byl postaven tzv. Starý zámek a také vytvořeno poměrně rozlehlé panství. Nejvýznamnějšími vlastníky Zásmuk byli Šternberkové, kteří je získali roku 1637. Po roce 1690 došlo k radikální přestavbě tvrze na raně barokní zámek, bylo vybudován rozlehlý dvůr včetně vstupního křídla, oddělujícího zámecký areál od náměstí (které však někdy považováno též za renesanční, barokně pouze upravené), a také park východně od zámku (park v údolí Špandavy zřejmě až později). Poslední radikálnější přestavby v 19. stol., které doplnily některé části o novogotické prvky (v případě zámecké věže později opět odstraněny). S výjimkou nucené správy SS a následného znárodnění (kdy zde armádní sklady) drží zásmucký zámek Šternberkové dodnes. Roku 1982 zámek částečně vyhořel, v současné době probíhá rekonstrukce celého areálu. Park volně přístupný, ze zámku přístupná v sezóně pouze Rytířský sál, sloužící jako galerie.

  

předzámčí

 

vstupní věž areálu – současná stav (říjen 2014) a stav v 80. letech 20. stol., s výmalbou aliančního znaku šternbersko-slavatovského mezi okny 1. a 2. patra a s ciferníkem hodin v patře 4. (Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

 

barokní portál vstupní věže se znakem Šternberků

  

zazděný portál zbořeného východního křídla dvora

 

zámek

barokní portál zámku se znakem Šternberků

rekonstrukce podoby původní gotické tvrze (Encyklopedie českých tvrzí; podle P. Chotěbora)

pozůstatky gotické tvrze (černě) a pozdně gotického zdiva (šrafovaně) v suterénu a přízemí dnešního zámku (Encyklopedie českých tvrzí; podle P. Chotěbora)

 

park s kašnou východně od zámku

 

pavilón v parku („grotta″), zřejmě z doby kolem roku 1700

  

dnes nefunkční brána z náměstí do parku

bývalá brána na severním okraji parku; tato část parku dnes zpustlá

klášter františkánů č.p. 26 (nemovitá kulturní památka)

Klasický čtyřkřídlý raně barokní komplex kolem obdélného rajského dvora stojí na návrší v jižní části města, při silnici na Kutnou Horu. Východní křídlo areálu tvoří kostel sv. Františka Serafinského s cenným raně barokním zařízením, zbývající tři křídla pak konvent. Ke klášteru patří i rozlehlá zahrada, přecházející volně v klášterní hřbitov, na němž jsou kromě františkánů a některých příslušníků šternberského rodu pochování i padlí z prusko-rakouských válek 1757 (bitva u Kolína), 1778 a 1866.

Klášter byl založen Adolfem Vratislavem ze Šternberka roku 1690; jako spoluzakladatelé se v zakládací listině uvádějí i příslušníci dalších dvou větví rodu (Václav Vojtěch a Jan Václav), klášter je tak symbolicky zakládán celým šternberským rodem. Postaven byl v letech 1691-94 (údajné autorství Jeana Baptisty Matheye je sporné, spíše nepravděpodobné; doložená je naopak přítomnost architekta Andrei de Quadri). Roku 1698 byla k východní straně kostelní lodi přistavěna kaple sv. Antonína Paduánského, pod níž je rodová krypta. Roku 1950 byl klášter zrušen, roku 1991 navrácen řádu.

celkový pohled na klášter s klášterním kostelem sv. Františka Serafinského

 

klášterní kostel s kaplí sv. Antonína Paduánského

průčelí klášterního kostela; průčelní okno datováno 1693

portál kostela

 

dedikační nápis nad portálem kostela, datovaný do roku 1694, a erb zakladatele kláštera, hraběte Šternberka

  

sochy sv. Bonaventury, sv. Františka Serafinského a  sv. Antonína Paduánského na průčelí kostela

 

severní a západní křídlo kláštera

vstup do severního křídla kláštera

zděná brána do klášterní zahrady

nádraží č.p. 244

Malé úvraťové nádraží se nachází na severním okraji města, v sousedství Zásmucké bažantnice. Vzniklo v roce 1881, kdy sem byla dovedena trať z Peček, respektive z Bošic. Roku 1887 byla prodloužena do Bečvár; nejprve jako vlečka, do roku 1901 i pro veřejnou dopravu. V současné době zde pouze příležitostné jízdy (přes sezónu historický motoráček Podlipanská lokálka).

zásmucké nádraží

 

výpravní budova

 

slepá kolej, která vedla dříve do areálu cukrovaru, později lihovaru

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nejstarší verze pověstí o rytířích v Blaníku nestaví do jejich čela sv. Václava, ale Zdeňka ze Zásmuk. Údajně ve 14. stol., kdy byly Čechy napadeny cizinci, shromáždil tento rytíř kolem sebe hlouček věrných a opevnil se s nimi na Blaníku. Nakonec ohromné přesile podlehli, po bitvě však nikde nebyly nalezeny mrtvoly obránců a začalo se šířit, že z hory je občas slyšet dupot a ržání koní…

Ø        V Zásmukách se narodil básník Milota Zdirad Polák (1788), hudební skladatel, kapelník a učitel František Kmoch (1848), stavitel Jan Falta (1859) a básník a překladatel Rudolf Illový (1881). Ze Zásmuk pocházejí též předkové básníka Jana Nerudy, který zde krátkou dobu i žil (1836-38).

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 8. díl (Praha 2011)

-      Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-      kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

-      Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (Praha 2001)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-      Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989

-      Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8 - Střední Čechy VII (Praha 2007)

-      Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-      oficiální stránky města – http://www.zasmuky.cz

-      oficiální stránky zámku - http://www.zamek-zasmuky.cz

-      wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zásmuky

-      Prostor - http://prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/zasmuky/zasmuky.htm

-      cesty a památky - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/zasmuky

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=801

-      atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zamek-zasmuky/

-      středočeská zámky - http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekzasmuky.html   

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

říjen 2014