ZÁSMUCKÁ BAŽANTNICE

k.ú. Zásmuky (Hornosázavská pahorkatina / Kolínsko)

Les s několika loukami, dnes využívanými vesměs jako sportoviště, obehnaný zbytky kamenné zdi na severozápadním okraji Zásmuk (cca 20 ha). Řada mohutných dubů zejména ve východní části obory, v jihozápadní části naopak dominují vícekmenné stromy. Zvláštní atmosféru mnoha místům v oboře dodávají porosty břečťanu, pokrývající zem i kmeny stromů. Při severozápadním okraji obory obnovován menší rybník. Oborou vede okružní naučná stezka.

Obora s bažantnicí je v Zásmukách zmiňována již roku 1637 a není důvod nepředpokládat, že jde právě o tuto oboru, byť za jejího zakladatele je většinou považován až Adolf Vratislav ze Šternberka, který držel Zásmuky ve 2. pol. téhož století. Obora nebyla nikdy integrální součástí zámeckého parku, oddělená od něj až po vzniku císařské silnice na Prahu, jak se občas tvrdí, čehož důkazem je mimo jiné zcela samostatné prostorové uspořádání hvězdicových cest, doložené ještě na mapách z 2. pol. 18. stol. (nemluvě o tom, že jižní část zámecké zahrady sahající z druhé strany k pražské silnici je dle všeho mladší, než obora). Obora sloužila až do 2. světové války především k chovu trofejních bílých jelenů, kteří zde byli pro lepší paroží zušlechťováni jelenem karpatským.

 

Bažantnice na mapě z 2. pol. 18. stol. (oldmaps.geolab.cz) a na mapě z 1. pol. 19. stol. (oldmaps.geolab.cz)

  

mohutné duby ve východní části obory

 

Leopoldův dub - nejmohutnější z dubů v oboře (obvod kmene 525 cm, výška 32 m, stáří 250-300 let), roku 2013 pojmenován na počest předválečného majitele zásmuckého panství, českého vlastence Leopolda Františka Šternberga

pětikmenný dub v jihozápadní části obory

 

další vícekmenné duby v jihozápadní části obory

 

torzo dubu, ponechané v porostu jako „broukoviště

   

břečťan popínavý na kmenech stromů…

 

…i volně v porostu

hráz bývalého – a budoucího – rybníka na severozápadním okraji obory

obnovovaný rybník na severozápadním okraji obory

  

zbytky ohradní zdi obory na její západní straně

 

toho času nefunkční propustek na výtoku potoka Špandavy z obory

vstup do obory od východu – tzv. Brána tří veteránů

vstup do obory od severu, nově upravený roku 2014 v souvislosti se zřízením naučné stezky

Jelení tunel

Kamenný propustek pod „Pražskou silnicí″ na severním okraji obory, protékaný potokem Špandava. Vybudován zřejmě při stavbě císařské silnice. Místní tradice tvrdí, že sloužil též průchodu jelenů mezi oborou a zámeckým parkem (odtud jeho jméno); vzhledem k rozměrům tunelu se tato možnost sice nejeví příliš pravděpodobná, avšak existují svědectví pamětníků, tvrdících, že tunelem jeleni skutečně procházeli.

 

Jelení tunel; chodníček nad ním stejně jako schůdky k vodě upraveny roku 2014 v souvislosti se zřízením naučné stezky

naučná stezka

Okružní naučná stezka Zásmucká bažantnice měří necelé dva km a má pět zastavení. Součástí čtyř z nich jsou kromě naučných tabulí i interaktivní prvky. Trasa je značena dřevěnými šipkami se siluetou jelena.

Stezka byla vybudována v roce 2014 Českým svazem ochránců přírody Zásmuky.

plánek naučné stezky: 1 – úvodní panel, 2 – život na stromě, 3 – život u vody (ve skutečnosti leží východněji, před rozcestím), 4 – život ve stínu stromů (myslím, že leží o něco jižněji), 5 – historie obory

 

zastavení č. 2 s dřevěnou plastikou brouka páchníka, dětmi z místní mateřské školky pokřtěného na Kopáče)

„motanina″ s vodními živočichy a jejich potravou u zastávky č. 3

 

poznávačka ptáků u zastávky č. 4

 

zastávka č. 5 s doskočištěm se vzdálenostmi skoků různých živočichů

značení naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Louka uprostřed obory nápadně připomíná zaniklý rybník. Jde však pravděpodobně pouze o zdání; dle místních pramenů zde rybník nikdy nebyl, louka byla zřízena pro pastvu jelenů, a existenci rybníka nelze vystopovat ani v kartografických podkladech (ještě ve 2. pol. 18. stol. se právě v těchto místech protínala hvězdice průseků, o půl století později je zde již rybník). Terénní útvar nápadně připomínající starou hráz na severozápadním okraji louky je údajně novotvar, nepovedlo se mi však zjistit, kdy a za jakým účelem zde vznikl.

„hráz″ na severozápadním okraji louky

Web:

-      Blíž přírodě - http://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/zasmucka-bazantnice.html

-      stránky města Zásmuky - http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3914546   

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

říjen 2014