JAKUB

k.ú. Jakub (Středolabská tabule / Kutnohorsko)

Ves na mírném návrší nad pravým břehem Klejnárky, na jižní straně plynule navazující na sousední Církvice, jejichž je dnes místní částí. Centrem rozsáhlá obdélná náves (dodnes zachovaná, avšak opticky dnes působící roztříštěně), na jejímž západním okraji - na nejvyšším místě vsi - románský kostel sv. Jakuba. Na návsi též několik památkově chráněných usedlostí (č.p. 3, 5, 26).

 

jakubská náves v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

  

empírový dvůr č.p. 26 západně od kostela (nemovitá kulturní památka)

 

dvůr č.p. 26 - detaily

Kostel sv. Jakuba (národní kulturní památka)

Románský tribunový kostel se západní věží s dvěma řadami sdružených oken a východní apsidou je postavený z velkých pískovcových kvádrů. Vnější stěny kostela členěny slepými arkádami. Na jižní straně lodi osazeny plastiky z 12. stol. (tři světci, dva biskupové, rytíř a dva klečící donátoři) – jde o nejrozsáhlejší dochovaný soubor románských plastik v České republice. V interiéru kostela řada náhrobních kamenů (z 16. - 17. stol.) a velmi dobře dochovaná románská empora na dvou sloupech zdobených románskými ornamenty. V lodi renesanční hřebínková klenba, uprostřed se stylizovanou šternberskou hvězdou. Výmalba apsidy novodobá, z původní výmalby kostela odkryty jen nepatrné fragmenty.

Kostel založen při (nedochovaném) panském dvorci nákladem paní Marie (pocházející pravděpodobně z rodu později nazývaného páni ze Švábenic) a jejích synů Slavibora a Pavla, údajně kvůli sejmutí klatby, uvalené na moravské šlechtice (mimo jiné i v té době již zesnulého Mariina manžela) za přepadení Olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Kostel vysvětil v roce 1165 pražský biskup Daniel a obřadu se osobně zúčastnili i král Vladislav II. s královnou Juditou, jak dokládá autentika (listina o svěcení kostela) nalezená spolu s relikviemi při rekonstrukci kostela roku 1845. Ve 70. a 80. letech 19. stol. puristicky restaurován J. Krannerem (loď) a J. Mockerem (věž). Ve 2. pol. 20. stol. vinou nezájmu a též provozu nedalekého vojenského letiště zchátral a došlo ke statickému narušení. Obnoven v 90. letech 20. stol. Kostel je na požádání přístupný (kostelnice bydlí nedaleko, na vratech jsou telefonní čísla); vstupné.

celkový pohled na kostel sv. Jakuba

výzdoba jižní stěny lodi

plastika v první apsidě bývá považována za sv. Vojtěcha

Skupina tří plastik nad vchodem představuje patrona kostela sv. Jakuba Většího (dle jiných teorií Krista) spolu s klečícími donátory, zřejmě Mariinými syny Slaviborem a Petrem

plastika ve třetí apsidě bývá považována za sv. Václava

plastika ve čtvrté apsidě byla dříve považována za sv. Prokopa, výzdoba však vznikla ještě před jeho svatořečením, takže dnes se spíše tvrdí, že jde o zpodobnění biskupa Jindřicha Zdíka, kvůli kterému klatba, již měla stavba tohoto kostela zrušit, vznikla

 

po stranách vstupu se nacházejí poškozené plastiky „strážců nebeské brány“ – sv. Petra a sv. Pavla

 

tympanon s poprsím Krista a anděly (údajně saská práce)

severní strana lodi

v západní stěně věže jsou dveře, které zřejmě původně spojovaly kostel s panským sídlem

fragmenty plastik na jižní straně věže – zjevně také dva donátoři jako na sousední lodi, postava mezi nimi již zcela zničena (arkády a obloučkový vlys v tomto případě zřejmě až výsledkem puristických úprav v 19. stol.)

apisda

zazděné okno na jižní straně apsidy

 

renesanční hřebínková klenba lodi se stylizovanou hvězdou

oltář

v apsidě dochována původní klenba (koncha); výmalba od P. Maixnera z roku 1873 představuje Krista a výjevy ze života sv. Jakuba

sanktuárium v apsidě

fragment nástěnné výzdoby lodi

 

románská empora

 

detail románského zdobení sloupů empory (hlavice jsou zdobeny obě, zatímco sloup zřejmě od počátku pouze severnější)

podklenutí empory

cenný náhrobní kámen Kateřiny z Arca z konce 17. století, původně umístěný z vnější strany věže

 

dva renesanční náhrobníky, umístěné v severní stěně lodi

náhrobník Fridricha Kašpara Eusebiuse, svobodného pána z Riesenburka a Švihova z r. 1654, umístěný vpravo pod emporou

náhrobník Jana Mladějovského z Mladějova z r. 1577, umístěný vlevo pod emporou

 

další náhrobníky z 2. pol. 16. stol., umístěné pod emporou

Zajímavosti:

Ø        Pod kostelem údajně býval stříbrný důl.

Ø        Původ plastik na kostele není jasný, ale vzhledem k tomu, že pro současné umístění byly některé z nich dodatečně upravované, je velmi pravděpodobné, že původně vznikly pro úplně jinou stavbu. Uvažuje se o původu severoitalském, saském či durynském, či domácí provenience (dílo huti nedalekého Sedleckého kláštera či královské huti) s výrazným vlivem francouzským, italským či saským. Ani v názoru, koho plastiky představují, nejsou odborníci dodnes jednotní - pokud by šlo skutečně  o dílo cizí provenience určené původně pro nějakou tamější stavbu, těžko by mohlo jít o „ jedno z nejstarších zobrazení českých zemských patronů“, jak se často tvrdí.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-     farnost Sedlec - http://farnost-sedlec.webnode.cz/nase-chramy/jakub/

-     Sedlec info - http://www.sedlec.info/sedlec_info_old/jakub.htm

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=2455

-     turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/kostel-sv-jakuba-v-obci-jakub-cirkvice

-     Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/kostel-sv-jakuba-cirkvice/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_(Církvice)    

Okolí: Lochy

Střední Polabí / rejstříky

 květen 2011