POD HORKOU

k.ú. Kozly u Tišic (Středolabská tabule / Neratovicko)

Zazemněný paleomeandr mladopleistocénního stáří, zahloubený do würmské říční terasy (cca 4 m nad současnou hladinou Labe) při východním okraji Kozel. Meandr tvoří k jihu otevřená „podkova″, hluboká zhruba kilometr a široká v nejširším místě zrovna tak. Vlastní meandr je tedy dlouhý cca 3 km. Nejcennějším biotopem jsou slatiny se zvýšeným podílem uhličitanu vápenatého (zejména v severní části meandru). Dvě tůně v severozápadní části (Kal a V bažinách) byly uměle vyhloubeny. Vnitřní plocha meandru je pokryta v severní části poli, v jižní části borovým lesem s řadou chat.

Již někdy před 7 – 8000 let při zahloubení labské nivy byl tento meandr odstaven od aktivního toku a postupně se zazemnil. Plocha meandru byla po staletí využívána jako louky; bohužel ve 2. polovině 20. stol. obhospodařování ustalo a pozemky začaly zarůstat dřevinami či rákosem, což znamenalo mimo jiné vymizení některých vzácných druhů rostlin (vstavač bahenní, hořec hořepník…). Problémem je též odvodnění lokality, vyvážení biologického odpadu a v části přiléhající ke vsi také nejrůznější výsadby okrasných dřevin či rostlin. Přesto zde stále řada zajímavých druhů přežívá (prstnatec májový, sítina slatinná, vrba rozmarýnolistá, hvozdík pyšný…). O vyhlášení zvláště chráněného území (pod názvem Mokřady u Chrástu) se uvažovalo již kolem roku 2000, nakonec k němu však – pravděpodobně především z důvodu zrušení okresních úřadů a přesunu kompetencí ve vyhlašování chráněných území na kraj – nedošlo. V roce 2005 se však stal součástí evropsky významné lokality Polabí u Kostelce. V roce 2014 zde byla vyhlášena stejnojmenná přírodní památka.

v západní části meandru; uprostřed patrná odvodňovací strouha (leden 2021)

hranice přírodní památky a evropsky významné lokality se nekryjí, jak je na této mapce vidět – fialově orámovaná je EVL, hnědě PP; například rybník Kal je pouze součástí přírodní památky, ale nikoli EVL, naopak jižní část západního ramene meandru je součástí EVL, ale pouze ochranným pásmem přírodní památky (drusop.nature.cz)

Kal

Úzká tůň (často označovaná též jako rybník) v severozápadní části meandru (0,12 ha). Břehy lemovány starými vrbami. Při pravém břehu se rozkládá menší park. U rybníka jedno ze zastavení naučné stezky Putování tišickou krajinou. Dobu vzniku tůně se mi nepodařilo zjistit, každopádně existoval již v roce 1938.

   

tůň Kal s vrbami na břehu (leden 2021, prosinec 2020)

hráz tůně (leden 2021)

  

staré vrby na břehu (prosinec 2020, leden 2021)

zastavení naučné stezky u rybníku (prosinec 2020)

tůň V Bažinách

Tůň zhruba trojúhelníkového tvaru v rákosinách v západní části meandru (cca 0,4 ha). Hojný výskyt stulíku žlutého.

Tůň údajně vyhloubena v místě neobhospodařovaných mokřadních luk za účelem sportovního rybolovu v 90. letech 20. stol. Nějaká menší tůň je ale v těchto místech zakreslena již na mapě z konce 50. let. (na leteckých snímcích jen o málo starších však patrná není)

tůň V bažinách (prosinec 2020)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V odborné a ochranářské literatuře je paleomeandr označován různé – (paleo)meandr Kozly / u Kozel či (paleo)meandr Chrást / u Chrástu. Ani jedno z těchto označení však nelze vztáhnout specificky k tomuto terénnímu útvaru, v různých materiálech jsou používána různě i pro jiné meandry v okolí.

Ø        Tůň (rybník) Kal je na některých mapách nazývána Kozelskou tůní. Toto označení je velmi zavádějící, neb tradičně patří velkému slepému meandru západně od Kozel a někdy též meandru Kozelského hradiště (Jiřická tůň).

Ø        Přírodní památka Polabí u Kostelce se územně nekryje se stejnojmennou evropsky významnou lokalitou; zahrnuje pouze její menší část. Přírodní památka se skládá ze tří samostatných částí – kromě tohoto paleomeandru je to sousední paleomeandr Okrouhlík (Obora) a vzdálenější Zárybsko.

Literatura:

-          Petr Karlík: Plán péče o Přírodní památku Polabí u Kostelce na období 2015-2024

-          Linda Trunečková, Jaroslav Pipek: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Polabí u Kostelce 

Web:

-          ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=14524

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

leden 2021