KOZLY

k.ú. Kozly u Tišic (Středolabská tabule / Neratovicko)

Ves při pravém břehu Labe, dnes jižní část aglomerace Tišic (166 m n. m.). Historické jádro vsi se nachází podél jihozápadní části ulice Labská a po staletí (ještě koncem 20. stol.) bylo rozděleno na dvě samostatné části – východnější, na vyvýšené terase nad labskou nivou, tvořící jakousi náves při křižovatce s ulicí Kosteleckou, a západní, bezprostředně při Labi, tvořenou jednak řadovou zástavbou statků a jednak skupinou chalup na samém někdejším břehu řeky (dnes díky regulaci Labe několik desítek metrů od řeky). O něco mladší, stále však historickou (z 19. stol.), je zástavba ulice Na Doubí, nad níž na hraně terasy se nachází i škola a bývalé fara. Severněji dnes souvislá zástavba, navazující na zástavbu sousedního katastru Chrást. Zcela samostatně mimo zástavbu vsi leží kostel Všech svatých se hřbitovem.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1052. Původně knížecí majetek věnoval tohoto roku kníže Břetislav I. nově založené kapitule staroboleslavské. V církevním držení byla ves až do husitských válek. Roku 1584 byly Rudolfem II přikoupeny k panství Brandýs. Roku 1960 byly spojeny se sousedními obcemi Chrást a Tišice do jedné obce, nazvané Tišice.

 

zvonička z roku 1919; budova k ní přistavěná je pravděpodobně bývalá obecní váha (prosinec 2020, leden 2021)

 

štítek na zvoničce a kříž v jejím podvěží (leden 2021)

 

náves ještě bez zvoničky, zato však s křížkem (pohlednice z roku 1913) a již se zvoničkou (pohlednice z roku 1930)

náves – č.p. 36 a 28 (prosinec 2020)

č.p. 16 – bývalý hostinec Na kopečku (prosinec 2020

lípa u č.p. 150 (prosinec 2020)

  

č.p. 246 (dříve 27) – bývalý hostinec „Na Staré hospodě″ z roku 1907 na místě staršího roubeného, údajně z roku 1700; zrušen počátkem 50. let 20. stol. (prosinec 2020)

hostinec „Na Staré hospodě″ na pohlednici z roku 1930

č.p. 14, postavený někdy počátkem 20. stol. jako obchod Julia Götzla, stále sloužící svému původnímu účelu (prosinec 2020)

 

pomník padlým v 1. světové válce (prosinec 2020)

 

lípa srdčitá, vysazená pravděpodobně ve 40. letech 19. stol. – památný strom (prosinec 2020)

tatáž lípa před snížením koruny (wikipedie, foto Martin Veselka 2018)

ulice Na Doubí, vpravo v dominantní poloze na hraně staré říční terasy škola a bývalá fara (prosinec 2020)

  

ulice Na Doubí – zástavba z 19. stol. (prosinec 2020)

 

č.p. 67 – bývalá fara z roku 1898 (prosinec 2020)

původní podoba fary na pohlednici z roku 1913

 

jihozápadní část vsi při Labi; v místech ulice na druhém snímku tekla před regulací na přelomu 20. a 30. let 20. stol. řeka (prosinec 2020)

 

jírovcová trojalej na břehu Labe, vysázené roku 1938 místním hasičským sborem v prostoru, který nově vznikl po regulaci Labe (prosinec 2020)

základní škola

Patrová budova v dominantní poloze okraje říční terasy západně od kozelské návsi.

Kozelská škola byla postavena již roku 1809. Nešlo však o současnou školní budovu; původní škola stála v jejím jihovýchodním sousedství, po polovině 20. stol. sloužila jako kozelský místní národní výbor a roku 1971 byla pro zchátralý stav zbořena. Nová škola byla postavena pravděpodobně někdy na přelomu 19. a 20. stol. Budova byla několikrát rozšiřována, naposled roku 2019, kdy byla přistavěna přístavba na jihovýchodní straně.

 

základní škola č.p. 74; na druhém snímku v popředí přístavba z roku 2019 (prosinec 2020

pamětní deska na školní budově, připomínající působení reformního pedagoga Františka Bakuleho v Kozlech, odhalená v září 2017´(prosinec 2020)

stará kozelská škola před zbořením (Tišické rozhledy 92)

parčík u tůně Kal

Malý parčík (cca 0,2 ha) na východním okraji vsi, při západním břehu tůně Kal. V jižní části parku železná věž, snad kdysi na sušení hasičských hadic (?) a nově vysazená Lípa svobody, v severní části malé hřiště. Parčík volně navazuje na břehové porosty tůně s mohutnými vrbami.

celkový pohled na park (leden 2021)

 

železná věž v jižní části parku (prosinec 2020)

 

Lípa republiky, vysazená na jižním okraji parku u příležitosti 100. výročí vzniku Československa (leden 2021, prosinec 2020)

kostel Všech svatých (nemovitá kulturní památka)

Gotický, barokně upravený kostelík obklopený hřbitovem leží o samotě západně od vsi na nevýrazném pahorku, převýšeném cca 3 m nad okolním (v minulosti s velkou pravděpodobností bažinatým) terénem. Středověký je prokazatelně polygonální presbytář, v němž dochován gotický sanktuář, a pravděpodobně i loď, od presbytáře oddělená lomeným triumfálním obloukem. Věž v západním průčelí a sakristie, přiléhající k východní straně presbytáře, jsou mladší.

Nejstarší zmínka o kostele pochází z roku 1352; 14. století odpovídají i dochované architektonické prvky. Někdy je zde předpokládána existence ještě staršího, románského kostela, není však jasné, o co je tento předpoklad opřen. Současná podoba kostela pochází z roku 1822, kdy byla mimo jiné přistavěna věž. Lípy před kostelem vysazeny školními dětmi jako „Stromy svobody″ v roce 1924.

  

kostel od jihovýchodu, severovýchodu a jihu (prosinec 2020)

dodatečně přistavěná kostelní věž s dnes zazděným vchodem (prosinec 2020)

 

kování dveří do lodi (leden 2021)

  

kování dveří do sakristie (leden 2021)

hřbitov při kostele (leden 2021)

hrob faráře a jeho hospodyně (prosinec 2020)

hrob rudoarmějců, padlých v roce 1945 (prosinec 2020)

  

reliéfy na některých hrobech na hřbitově (prosinec 2020, leden 2021)

ještě jeden zajímavý hrob (leden 2021)

 

márnice z 19. stol. v severovýchodní části hřbitova (prosinec 2020)

 

litinový kříž před kostelem; v tomto místě prý rostl až do konce 19. stol. mohutný pověstmi opředený dub, viz poznámky (prosinec 2020)

skupina „lip svobody“ z roku 1924 před kostelem a zastavení naučné stezky Putování tišickou krajinou (prosinec 2020)

alej lip od severní části vsi ke kostelu, pravděpodobně z přelomu 50. a 60. let 20. stol. (prosinec 2020)

ještě v 19. století obklopovaly kostel ze všech stran pásy vlhkých luk; nelze proto vyloučit, že v minulosti mělo byť nevýrazné návrší, na němž kostel stojí, charakter ostrova (mapa stabilního katastru z roku 1842; archivnimapy.cuzk.cz)

strouha

Pravděpodobně bezejmenná strouha se odpojuje z bývalého labského meandru Pod ploty a následně je posilována strouhou z paleomeandru Pod horkou. Odděluje východní a západní část historické vsi, po jihovýchodní až jihozápadní straně obtéká areál kostela a ústí do Kozelské tůně.

Průběh a charakter strouhy odpovídá nějakému dávnému labskému ramenu. Na mapách však není zaznamenáno; na mapách z 19. století je pouze v západní části trasy strouhy (od vsi dále k dnešní Kozelské tůni) pás vlhkých luk. Vzhledem k rozdělení vsi však šlo zjevně o zásadní krajinný útvar.

 

strouha jihovýchodně a jižně od kostela Všech svatých (leden 2021)

stavidlo na strouze pod kostelem (prosinec 2020)

Topoly v Kozlech (památné stromy)

Čtyři mohutné topoly černé (obvod kmenů kolem 5 m) při ochranné hrázi na pravém břehu řeky jižně od nejzápadnější části vsi.

V době vyhlášení chráněnými stromy (1983) je uváděno topolů 5; pátý stál zřejmě uprostřed řady, kde je dnes proluka. Navzdory jménu nestojí topoly na katastru Kozel, ale Lobkovic, ležících za řekou. Katastrální hranice totiž dodnes kopírují původní tok řeky před regulací. Labe bylo v těchto místech regulováno již roku 1876, předtím teklo mírným obloukem východně od topolů. Topoly jsou považovány za zbytek původních pobřežních porostů Labe, jejich stáří je odhadováno na 250 let; vzhledem k jejich poloze a pravidelnému uspořádání se však vkrádá myšlenka, zda nebyly vysazeny až v souvislosti s regulací řeky.

 

skupina čtyř památných topolů černých na pravém břehu Labe (prosinec 2020)

první topol ve směru po proudu Labe (prosinec 2020)

  

druhý topol, s nápadně zdeformovanou jednou větví (prosinec 2020)

třetí topol (prosinec 2020)

 

čtvrtý topol, nejblíže vsi (prosinec 2020)

na říční navigaci podél topolů je dosud zachována stará dlážděná pobřežní cesta (prosinec 2020)

 

první mapka představuje zákres regulace Labe u Kozel (diplomová práce L. Vejrostové), druhá polohu chráněných topolů (drusop.nature.cz)

naučná stezka Putování tišickou krajinou

Okružní naučná stezka  o délce 6,7 km začíná a končí na návsi v Kozlech a představuje různé zajímavosti na kozelském katastru (kostel, památné topoly, přírodní památka Jiřina, tůň Kal…). Má osm zastavení, z nichž však 5 je oboustranných. Trasa v současné době není nijak značena a zejména v úseku mezi zastávkami 6 a 7 je poněkud orientačně náročnější (zastavení 6 neleží u přírodní památky Jiřina, jak by bylo možno předpokládat, ale výše proti proudu Labe, od ní je pak nutné se cca 150 m vrátit); značení se prý v předpokládá doplnit.

Naučnou stezku vymysleli v roce 2017 v rámci školního projektu žáci tehdejší 4. třídy zdejší školy. Sestávala z jedenácti ručně psaných a malovaných tabulek (které jsou částečně v terénu ještě dochovány, ale během jara 2021 by měly být odstraněny). Trasa nebyla okružní, začínala u školy a končila v parčíku u tůně Kal. V prosinci 2020 byla otevřena stezka v nové, profesionálnější podobě, pod kterou je podepsán Český svaz ochránců přírody Koniklec, ale velkou měrou se na ní podíleli i hlavní autoři stezky původní Petr Váša a Michale Jungová.

 

plánek původní a současné naučné stezky  (z infotabulí - prosinec 2020)

 

zastavení nové naučné stezky; bílá šipka značí, že tabule je oboustranná (prosinec 2020)

ukázka interaktivních prvků na naučné stezce (prosinec 2020)

 

porovnání staré a nové informační tabule naučné stezky (prosinec 2020)

rozcestníky původní naučné stezky, místy ještě zachované (leden 2021)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověsti se za třicetileté války ukryli do kostela místní obyvatelé – protestanti – před císařským vojskem pátrajícím po odpadlících víry. Nepomohlo jim to však, kostel byl vojáky zapálen a všichni obyvatelé povražděni. Na výročí této události se údajně u kostela zjevují duchové zavražděných; kdo zástup duchů uvidí, do roka zemře. Jiná pověst praví, že důstojník císařských vojsk si během masakru pohrával kordem, přičemž v místech, kde dnes stojí křížek, zavrtal do země žalud, z nějž vyrostl dub, na nějž později zavěšen obrázek sv. Anny. Mohutný dub před kostelem skutečně rostl, ale roku 1882 do něj uhodil blesk a roku 1901 musel být pokácen.

Ø        Kozly jsou významnou archeologickou lokalitou z období mezolitu a mladšího eneolitu. Nálezy Jaroslav Petrbokarou 1915 na dnes již chatami zastavěné a zalesněné písečné duně (tzv. Kozelský přesyp či Sahara) západně od Kozel jsou považovány za vůbec první nález mezolitického osídlení v Čechách; podle zdejšího bohatého souboru drobnotvaré kamenné industrie byl de facto český mezolit definován (na lokalitě též nálezy z mladší a pozdní doby kamenné) . Roku 1959 bylo v dnes již zaniklé pískovně při silnici z Kozel do Kostelce objeveno jedno z mála sídlišť kultury zvoncovitých pohárů (s přechodem do počátku doby bronzové); již roku 1929 ve stejných místech nalezen kostrový hrob ze stejného období.

Ø        Na mapách z 19. stol. je často psáno jméno vsi ve tvaru Kozel (Kozell). Nejde však pravděpodobně o jednotné číslo, ale o pokus o poněmčení jména.

Ø        V Kozlech býval přívoz.

Ø        Kozelskými rodáky jsou František Rychnovský (* 1914), který proplul na vlastně vyrobeném voru z Děčína do Hamburku a z Ostravy do Štětína, a básnířka a výtvarnice Helena Aeschbacher-Sinecká (* 1945).

Ø        Na domě č.p. 35 na východním okraji vsi odhalena roku 2006 pamětní deska politikovi Františku Modráčkovi, který v tomto domě v letech 1939-1960 žil.

Literatura:

-          Emanuel Poche: Umělecké památky Čech K/0 (Praha 1978)

-          Karel Sklenář: Pravěk na soutoku (Mělník 2008)

-          Tišické rozhledy – viz https://www.tisice.cz/obec/tisicke-rozhledy/archiv-tisickych-rozhledu

-          Lenka Vejrostová: Půdy Labské nivy – dynamika změn vývoje aluviálních půd Labe na vybraných profilech v průběhu 100 let (diplomová práce; Kralupy nad Vltavou 2013) 

Web:

-          oficiální stránky obce Tišice - https://www.tisice.cz

-          wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozly_(Tišice)

-          památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/kostel-vsech-svatych-2169242

-          hrady.cz - https://www.hrady.cz/index.php?OID=9708

-          ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Kozly+u+Tišic&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

leden 2021