LABUŤ

k.ú. Krč, dříve Horní Krč (Pražská plošina / Praha)

Hostinec (č. p. 751) a rybník při Thomayerově ulici na severozápadním okraji Kunratického (Michelského) lesa.

Zájezdní hostinec při zemské stezce z Prahy do jižních Čech je zřejmě prastarého založení. Ztotožnění krčmy, která je zmiňována spolu s hornokrčskou tvrzí a poplužním dvorem v kupních smlouvách na přelomu 15. a 16. stol. s dnešní restaurací U Labutě, je sice pouze hypotetické, avšak možné. Zmínku v berní rule k roku 1655, že hornokrčská krčma byla v té době „znovu vyzdvižena‟, zřejmě po zpustošení během třicetileté války, se však již týká tohoto hostince s velkou pravděpodobností, neboť na Müllerově napě Čech z roku 1720 je jednoznačně zakreslená (již pod jménem Labbud; na pozdějších mapách nejčastěji jako Zum Schwan). Dnešní podoba hostince je z konce 18. stol. Rozvoj koncem 19. stol., kdy se stává výchozím bodem v té době velmi populárních vycházek do Kunratického lesa. Na počátku 70. let byl bez podrobnějšího průzkumu (navzdory návrhům na památkovou ochranu) zbořen dvorní trakt s hospodářskými budovami. Rekonstrukce po roce 2009 znamenala zachování fakticky jen obvodových zdí, zcela nově bylo postaveno severní křídlo.

image003

formanská krčma na Müllerově mapě Čech z roku 1720 (oldmaps.geolab.cz)

image005

restaurace U Labutě na historické pohlednici, pravděpodobně z počátku 20. stol. (krc-historie.cz)

image007

restaurace před poslední přestavbou (krc-historie.cz)

image014

současná podoba restaurace (únor 2018)

rybník

Doba vzniku rybníku v severním sousedství hostince není zcela zřejmá. Údajně je zmiňován v 18. stol. Na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. sice není vidět, to však může být způsobeno i tím, že zrovna v těchto místech je předěl dvou mapových listů. Na mapách v 1. pol. 19. stol. jsou zde vidět dva průtočné rybníky, napájené Kunratickým potokem, oddělené císařskou silnicí – větší na její východní straně, menší na straně západní. Zda šlo původně o jeden rybník, rozdělený stavbou císařské silnice, jak se občas tvrdí, či byly od počátku vybudovány jako rybniční soustava, se mi nepodařilo doložit. Jisté je, že jejich existence (či přinejmenším západnějšího rybníka) souvisela s existencí dnes zaniklého Krčského mlýna. Západnější rybník zanikl pravděpodobně ještě před koncem 19. stol., východní existoval prokazatelně ještě v polovině 20. stol. Posléze však zanikl taktéž. Současný rybník Labuť s ním není totožný, vybudován roku 1960 (?) o něco západněji jako rybník obtočný. Revitalizace rybníka proběhla v letech 2008-09; ve východní části bylo při té příležitosti vytvořeno litorální pásmo. Rybník má dnes 1,2 ha.

image009

původní rybníky coby zdroj vody na krčský mlýn na mapě stabilního katastru z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz)

image011

na mapě z konce 50. let 20. stol. již původní rybník není, na místě dnešního rybníka je jakýsi obdélný útvar, snad nádrž bez vody (archivnimapy.cuzk.cz)

image013 image015

historické pohlednice, s rybníkem ještě na původním místě, těsně při Vídeňské – dnešní Thomayerově – silnici (www.praha-priroda.cz, krc-historie.cz); na druhé fotogrfaii v pozadí je vidět bývalý železniční most

image012

prostor zaniklého rybníka dnes (únor 2018)

image030 image032 image022 image002

současný rybník Labuť (listopad 2005, říjen 2010, únor 2018)

image040

litorál při východním břehu (únor 2018)

image016

altán u rybníka (říjen 2010)

image026

mostek přes Kunratický potok nedaleko rybníka (říjen 2010)

železniční most

Kamenný pilíř na pravém břehu Kunratického potoka v severním sousedství rybníka je pozůstatkem železničního mostu přes potok a Vídeňskou silnici. Most vznikl v letech 1881-82 jako součást tzv. Modřanky – železniční tratě z Nuslí (Vršovic) do Modřan. Zanikl po roce 1960, kdy byl v rámci modernizace tzv. jižní železniční spojky přeložen tento úsek trati více k severu. Další pozůstatek tohoto zrušeného úseku se nachází nedaleko východním směrem, při severním okraji Michelského lesa.

image024

dochovaný pilíř železničního mostu (říjen 2010)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Někam do blízkosti dnešní Labutě bývá někdy lokalizována zaniklá hornokrčská tvrz. Osobně však nevidím důvod, proč by měla tvrz ležet tak daleko od vsi.

Ø  Dnešní Thomayerova ulice je původní císařskou silnicí z Prahy do Vídně.

Ø  U rybníka jeden z informačních panelů tzv. naučné stezky Kunratický les.

Web:

-      oficiální stránky restaurace U Labutě - http://www.restauraceulabute.cz 

-      Stará Krč - http://krc-historie.cz/gallery/g/7 

-      Pražská příroda - http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/krc/labut/  

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

aktualizace únor 2018