TÁBOR

k.ú. Malešice, Hrdlořezy, Hloubětín (Pražská plošina / Praha)

Návrší nad levým břehem Rokytky (260 m n. m.). Zatímco západní strana spadá poměrně strmě do údolí tzv. Malé Rokytky (krátkého levostranného přítoku Rokytky, z větší části zatrubněného), východní strana zvolna klesá k hloubětínské čtvrti Za Horou. Na západním úbočí stojí Jiráskova vila, kolem níž, na západních a jihozápadních svazích a v údolí Malé Rokytky, se rozkládá botanická zahrada. Severní i jižní úbočí zalesněno, na severním úbočí též několik obytných domů se zahradami. Ploché temeno má dva nevýrazné vrcholy (hlavní na nejzápadnějším cípu nad Jiráskovou vilou, nižší – 255 m n. m. – ve východní části) oddělené nevýrazným sedlem. Západní část náhorní plošiny zabírají provozní a pěstební plochy botanické zahrady, střední číst pobytová louka a nejvýchodnější část pole. Pod kopcem prochází zhruba v severojižním směru železniční tunel.

image030 

východní vrchol Tábora s pobytovou loukou (březen 2019)

image024

výhled z východního vrcholu k severu, na estakádu Vysočanské radiály a vojenské letiště Kbely (březen 2019)

image026

výhled z východního vrcholu na sídliště Lehovec a Černý Most; v údolí se ukrývají Kyje (březen 2019)

image028

pobytová louka ve střední části náhorní plošiny; vlevo vykukují komíny Malešické spalovny (březen 2019)

image042

jedno ze stavení na severním úbočí kopce (březen 2019)

image044

dočasný výhled ze severního úbočí kopce na Hrdlořezy a zalesněný hřeben Smetánka (březen 2019)

image016 image012 image014

deponie stavební suti na jižním úpatí vrchu (březen 2019)

botanická zahrada

Veřejně přístupná část botanické zahrady zahrnuje západní a jihozápadní úbočí vrchu a přilehlé údolí. Má cca 6 ha. Dominantou zahrady je Jiráskova vila. Severozápadně od vily se nacházejí staré skleníky, dnes nevyužívané a určené k demolici. V jihovýchodním cípu zahrady stojí nový skleník se zahradnickou prodejnou. Botanické expozice jsou soustředěny zejména do partií kolem zámku a do údolí; ve vyšších polohách jihozápadního svahu porosty lesního charakteru. V botanické zahradě včetně skleníku lze nalézt přes 5000 taxonů rostlin. Součástí areálu je i veřejně nepřístupná provozní zahrada s hospodářskými skleníky na temeni kopce nad vilou.

Ještě ve 2. pol. 18. stol. zde byl na Malé Rokytce rybník, později zrušený (ležící zřejmě výše po proudu, než dnes, snad v místech dnešního nového skleníku, kde je na starších mapách značen mokřad). Pravděpodobně v místech dnešního č.p. 139 v severozápadním cípu parku stávala zemědělská usedlost. Podle neověřených zpráv při ní byly kdysi vinice, v 1. pol. 19. stol. ji držel Josef Havlíček a patřily k ní zelinářská zahrada, sad a dva zahradní domky. V údolí (v té době již bez rybníka) se rozkládaly louky a pastviny. Vila vznikla přestavbou jednoho ze zahradních domků ve svahu nad usedlostí v 80. letech 19. stol. Stavbu zahájil snad již Antonín Kopecký, jako rok dokončení se uvádí 1889, kdy objekt již držel majitel zdejší honitby Rudolf Engbert. Snad již v té době vznikly kolem vily i parkové úpravy. Po 1. sv. válce ji koupil komorní rada, továrník a obchodník s uhlím Vladimír Jirásko (Jirásek), po němž dodnes nese jméno, byť častěji je nazývána prostě „Zámečkem‟. Současné novorenesanční podobu získala vila pravděpodobně roku 1920. Současně byl zahradním architektem Františkem Thomayerem upraven i okolní park v podstatě do současné podoby (vybudovány staré skleníky, rybník pod zámkem, drobné prvky jako vyhlídka či most). Z původních výsadeb přežilo nemnoho (mohutný platan, ořešák černý, jinan…), celková koncepce parku však byla zachována. Za 2. světové války byl ve vile vojenský lazaret pro důstojníky Wermachtu a velitelství Gestapa, od roku 1947 (1958?) je využívána střední zahradnickou školou (dnes součást Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově). Jako školní botanická zahrada (přístupná veřejnosti) slouží od roku 1991. V 90. letech 20. stol. bylo vybudováno v nejzápadnější části zahrady pod starým skleníkem alpinum s vodopádem. Roku 2011 uveden do provozu nový skleník. Starý skleník, i přes opravu v roce 1982, je dnes ve velmi špatném technickém stavu a připravuje se jeho demolice. Zachována by měla být pouze oranžérie při zámku, která by snad měla sloužit jako muzeum zahradnictví a prostor pro pořádání kulturních akcí.

plán botanické zahrady (www.skolajarov.cz): 1 – vrátnice, 2 – starý skleník, 3 – vazárna, 4 – Jiráskova vila, 5 – most, 6 – retenční nádrž, 7 – vyhlídkový altán, 8 – alpinum, 9 – vřesoviště, 10 – pěstební plochy, 11 – vedlejší vstup, 12 – rybník, 13 – Malá Rokytka, 14 – hlavní vstup, 15 – provozní zahrada (veřejnosti nepřístupná), 16 – nový skleník + prodejna květin, 17 – mohutný platan

image050

hlavní vstup do areálu z ulice Pod Táborem (únor 2019)

image056 image054

sochy putti na pilířích hlavního vstupu do zahrady (únor 2019)

image002 image004

objekty ve vstupní části areálu (únor 2019)

image048

někde v těchto místech snad stála původní zemědělská usedlost (únor 2019)

image044 image164 image016 image100

starý skleník neobvyklé terasovité konstrukce z roku 1920, dnes ve velmi špatném stavu a určený k demolici (únor 2019)

image018

interiér starého skleníku (únor 2019)

image010

schodiště ke starému skleníku (únor 2019)

image020 image102 image106

oranžerie (únor 2019)

image058 image098 image116

Jiráskova vila č.p. 17 (únor 2019)

image094 image012

alpinum pod zámkem, založené v 90. letech 20. stol. z devonských vápenců pražského okolí (únor 2019)

image062 image042

rybník na Malé Rokytce o ploše 0,75 ha s ostrůvkem, pravděpodobně z doby krátce po roce 1920 (únor 2019)

image006 image040 image038

u rybníka (únor 2019)

image034 image092

vřesoviště (únor 2019)

image088 image114 

vyhlídkový altán na hraně svahu východně od vily (únor 2019)

image112 image110

výhled z altánu (únor 2019)

image122 image084 image045

partie pod altánem (únor 2019)

(galerie rostlin v zahradě)

image066 image064

lávky přes Malou Rokytku (únor 2019)

image074 image072 image068

platan javorolistý z původních výsadeb 1920; jeden z nejmohutnějších stromů zahrady (únor 2019)

image086

ořešák černý, další z původních stromů, vysazených kolem roku 1920 (únor 2019)

image070

ohradní zeď parku při silnici Pod Táborem (únor 2019)

image124 image032 image128

zahradní domek ve střední části parku (únor 2019)

image002 image154 image004

nový skleník (únor 2019, březen 2019)

image160 image026 image028

veřejně přístupná část skleníku (únor 2019)

(galerie rostlin ve skleníku)

image150 image152

veřejně nepřístupná část skleníku (únor 2019)

image130 image022

prodejna květin a výukové místnosti s laboratoří při skleníku; na budově „základní kámen‟ skleníku (únor 2019)

image148

mohutná vrba u skleníku (únor 2019)

image156

tůňka nad skleníkem (únor 2019)

image140

partie v severovýchodní části parku (únor 2019)

image144 image132 image142

eklektický mostek v severovýchodním cípu parku (únor 2019)

image134

na most navazující snad kdysi vyhlídka, dnes však bez výhledu (únor 2019)

image036

produkční plochy zahrady na temeni kopce (březen 2019)

image020

produkční skleníky na temeni kopce (březen 2019)

železniční trať

Železniční trať z Libně do Malešic protíná návrší zhruba v severojižním směru. Pod nejvyšší částí hřebenu prochází 358 m dlouhým tunelem, běžně zvaným Pod Táborem, oficiálně Malešický tunel (třebaže na katastru Malešic leží pouze jeho jižní portál, většina tunelu prochází pod územím Hrdlořez a severní portál je na katastru Hloubětína). Jižně od tunelu přechází trať ulici Pod Táborem jednoduchým betonovým mostkem.

Trať včetně tunelu byla vybudována v letech 1914-1919. Tunel byl vybudován jako dvojkolejný (dle tehdejších parametrů; šířka 8,7 m), druhá kolej však nebyla nikdy položena. Trať sloužila pouze pro nákladní dopravu či příležitostné odklony vlaků, až od roku 2010 je využívána i pro pravidelnou osobní dopravu.

image040 image038

severní portál Malešického tunelu a navazující terénní zářez (březen 2019)

image008 image006

jižní portál Malešického tunelu (březen 2019)

image010

železniční mostek nad ulicí Pod Táborem (březen 2019)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Roku 1757 se právě v údolí Malé Rokytky pod Táborem odehrával nejkrutější, rozhodující boj Bitvy u Štěrbohol, kde byla rakouská vojska Marie Terezie poražena Prusy.

Ø  K historii vily nutno podotknout, že informace se značně rozcházejí. Často se lze například setkat i s tvrzením, že současná novorenesanční podoba pochází již z roku 1889 či že pan podnikatel Jirásek zakoupil vilu s pozemky již počátkem 20. stol.

Ø  Dle některých zpráv nebyl vojenský lazaret Wermachtu v Jiráskově vile, ale v protější hrdlořezské škole.

Literatura:

-      Dalibor Prix a kol.: Umělecké památky Prahy – Velká Praha M-Ž (Praha 2017)

-      Magdalena Chytrá: Botanické zahrady a arboreta v ČR (Praha 2010)

-      Božena Pacáková-Hošťálková a kol.: Pražské zahrady a parky (Praha 2000)

-      Miroslav Kuranda: Městská číst Praha 9 - 3. díl, Hrdlořezy (Praha 2000) 

Web:

-      oficiální stránky botanické zahrady - http://www.skolajarov.cz/botzahr.php 

-      Praha neznámá - https://www.prahaneznama.cz/praha-10/malesice/malesicka-botanicka-zahrada/

-      wikipedie; botanická zahrada - https://cs.wikipedia.org/wiki/Botanická_zahrada_Malešice  

-      Náš region - https://nasregion.cz/praha/zapomenuta-botanicka-zahrada-a-udoli-dutych-hlav-kde-v-praze-tohle-najdete 

-      Praga magica - http://praga-magica.blog.cz/1409/botanicka-zahrada-pod-taborem 

-      výlety a procházky - https://vyletyprochazky.blogspot.com/2014/07/botanicka-zahrada-pod-taborem.html 

-      wikipedie; tunel - https://cs.wikipedia.org/wiki/Tunel_pod_Táborem  

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

březen 2019