POZDEŇ

k.ú. Pozdeň (Džbán / Slánsko)

Poměrně rozlehlá ves bez jasného centra při Bakovském potoku (284 m n. m.). Dominantou kostel na výšině v její západní části. Na jihozápadním okraji bývalý dvůr, na potoku dva mlýny (č.p. 5 na západním okraji a č.p. 35 na východním okraji vsi). Jižně od dvora zachována unikátní malá sezónní cihlářská pec.

Ves připomínána od konce 13. stol. Až do 16. stol. ji drželi vladykové z Pozdně, koncem 17. a v 1. pol. 18. stol. Clary-Aldringenové. 1754 prodána kapitule sv. Víta. Pozdeň spolu s Líským a částí Hřešic tvořila samostatný statek, byť úzce svázaný s kapitulním panstvím Vraný.

Součást přírodního parku Džbán.

 

půdorys vsi roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz) – zdá se, že původní ves tvořila zástavba kolem rozlehlého zhruba obdélného prostranství, později částečně zastavěného

ves při pohledu z rozhledny na Líské stráni

ves od severozápadu

  

socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746 ve skupině jírovců na jihozápadním okraji vsi – nemovitá kulturní památka

č.p. 44 v sousedství svatého Jana

pamětní deska na budově obecního úřadu č.p. 95

  

pomník padlým v 1. sv. válce a obětem německé okupace v centru obce

dům č.p. 3 pod kostelem, bývalá Zůnovic hospoda

dům č.p. 15 proti kostelu

pozdeňský hřbitov na severozápadním okraji vsi; v pozadí Líská stráň a ves Líský

kostel Stětí sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní památka)

Kostel s klasicistními prvky stojí na výšině v severozápadní části vsi. Postavený byl v pol. 19. stol. V. Štrayblem na místě staršího, z konce 13. stol. Kolem kostela býval hřbitov.

  

kostel Stětí sv. Jana Křtitele

půdorys kostela (Soupis památek historických)

 

severní a jižní portál kostela

Brejchův mlýn č.p. 35

Vodní mlýn na levostranném náhonu Bakovského potoka na východním okraji vsi. Též Dolní mlýn. Od roku 1691 na mlýně doložen mlynářský rod Brejchů, jeden z nejstarších a nejváženějších v Pozdni. Poslední mužský potomek rodu, mlynář Karel Brejcha, popraven 2. října 1941 za mletí načerno. Mlýn přešel na rodinu Prokopovu. V roce 1956 převzalo mlýn JZD.

 

areál mlýna na mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

obytná budova mlýna

malba na hlavní budově mlýna z roku 1957 od akademického malíře Břetislava Wernera připomíná působení Brejchů na mlýně

 

jez bývalého náhonu na mlýn na Bakovském potoce

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dle pověstí zde stála tvrz Sulislava z Pozdně, rytíře v družině Karla IV. Tvrz bývá ztotožňována s 2 metry širokými zdmi, objevenými kdysi na pozemku č. 49 (údaj pochází z poč. 20. stol., mám podezření, že nesouhlasí se současným číslováním). O pozdeňské tvrzi (ani samotném Sulislavovi) neexistují žádné písemné zprávy, existence tvrze v Pozdni je však velmi pravděpodobná.

Ø        V okolí obce těžba uhlí na tzv. kounovské (slánské) sloji. V 19. stol. zde těžila svatovítská kapitula, uhlí bylo využíváno především pro kloboucký cukrovar. V roce 1914 byl založen důl Anna; činnost ukončil poprvé asi v roce 1919, podruhé po dočasné obnově činnosti v roce 1946. V roce 1947 se začala hloubit 86 metrů hluboká těžní jáma Pozdeň, následně i výdušná jáma Pozdeň. Následně se však zjistilo, že sloj je v podstatě nedobyvatelná, a tak byly v roce 1954 byly obě jámy uzavřeny, aniž by se zahájila těžba. Důl byl jižně od vsi, při silnici do Jedomělic.

Ø        Jaroslav Ulrich napsal několik písní, oslavujících Pozdeň – Pozdeňská polka, Pozdeňáků sjezd, Pozdeňské údolí a stráně, Já jsem pozdeňák, Osm divů světa…

Ø        Pozdeň je považována za jedno z center oblasti, zvané (Třebízské) Podlesí.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

-     Antonín Richtr, Václav Koubek, Vladimír Perníček: Pozdeň 1970 (Pozdeň 1970) – viz též http://files.pozdengalery.webnode.cz/200000124-b3fa9b4f47/Pozden_1970%20bro%C5%BEura.pdf

-     Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 20; Politický okres Slanský (Praha 1904) – viz též http://depositum.cz/knihovny/pamatky/index.php?txgame:typ=2&txgame:id=252&dle=rocnik

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.obecpozden.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozdeň

-     místopisný průvodce - http://www.mistopisy.cz/pozden_8830.html

-     památková péče na Slánsku - http://pamatky.slany.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=30

-     pozdeňská galerie - http://pozdengalery.webnode.cz

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

prosinec 2013