KRÁLOVSTVÍ (Königswalde)

k.ú. Království (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Protáhlá ves (téměř 4 km) na horním toku Rožanského potoka (365 m n.m.), v minulosti dělená na „horní″, „střední″ a „dolní″ ves (Oberdorf, Mitteldorf, Niederdorf), aniž by mezi jednotlivými části byla zřetelná hranice. Ve střední části vsi kostel sv. Vavřince s farou a hřbitovem, bývalá škola, budova bývalého místního národního výboru, drobný Masarykův park a pěkné dětské hřiště s „piknikovým mostem″. V celé vsi mnoho objektů roubené architektury s podstávkami, řada drobných církevních památek včetně dvou obnovených kaplí (Nejsvětější Trojice a Panny Marie Bolestné) v horní části vsi a čtyři památné stromy. Na dolním konci vsi, při hranicích se Šluknovem, stály dva vodní mlýny, dnes oba zaniklé. Na návrší Kamenný vrch nad vsí obnovená křížová cesta.

Jméno připomíná pohraniční hvozd, patřící českým králům. První zmínka o vsi 1346 jako součást budyšínského děkanátu. Ves v té době patřila Berkům z Dubé, byla však udělována spolu se sousedním Jiříkovem jako manství. V druhé polovině 15. stol., zřejmě v souvislosti s udělením Království jako léna (saskými vévody Arnoštem a Albrechtem, kteří tehdy vlastnili tolštejnsko-šluknovské panství) Zikmundovi z Varnsdorfu a jeho dcerám, vznikla v severozápadní části vsi při soutoku potoků vodní tvrz. Dle některých zpráv zničili tvrz švédové za třicetileté války, dle jiných zanikla již v pol. 16. stol. následkem velké morové epidemie (při níž vymřelo takřka všechno obyvatelstvo).

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image270.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image250.jpg

bývalá škola č.p. 331 v centru vsi – postavena 1858, přistavěna 1893, zrušena 1980 (červenec 2021)

 D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image242.jpg

č.p. 324 - bývalý hostinec, po válce místní národní výbor a veřejná knihovna (www.sluknov.cz, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image244.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image238.jpg

tzv. Masarykův park v centru Království (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image258.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image246.jpg

pamětní kámen císaře Františka Josefa I. v parku u kostela, zřízený roku 1908 u příležitosti 60. výročí panování a obnoven roku 2016 u příležitosti 100 let od jeho úmrtí (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image252.jpg

dřevěná plastika, zřízená v rámci tzv. Severního Království; podobné jsou umístěny ve všech vsích Šluknovska, jejichž jméno vyjadřuje nějaký šlechtický či vladařský titul (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image236.jpg

č.p. 429, typické podstávkové stavení s ozdobným břidlicovým obkladem (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image262.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image260.jpg

hřbitov za kostelem, založený roku 1848 (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image004.jpg 

kamenný sloupek s křížem stál u lávky přes potok při cestě na Kamenný vrch (březen 2007); při poslední návštěvě nezaregistrován

dnes již neexistující kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova čili Pachters Kapelle z roku 1909, stávající při cestě na Kamenný vrch, zbořená v 70. letech 20. stol. (www.sluknov.cz)

druhá ze zaniklých kaplí, sv. Vavřince, stávala za dnešní hasičskou zbrojnicí (www.sluknov.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image002.jpg

torzo jednoho z křížů při hlavní silnici na pomezí střední a dolní části vsi (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image010.jpg

socha sv. Jana Nepomuckého v dolní části vsi (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image234.jpg

koňské pastviny v okolí vsi (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image272.jpg 

ves v údolí Rožanského potoka, v pozadí vrchy Hrazený a Partyzánský (červenec 2021)

kostel sv. Vavřince

Jednolodní empírová stavba z let 1844-1848 s věží v průčelí. Zařízení z pol. 19. stol. Na kostele dvojjazyčné pamětní desky faráře Wenzela Karla, který zde působil v letech 1855-1870 (významný botanik, humanista, mimo jiné i iniciátor výstavby zdejší křížové cesty), a místního rodáka, litoměřického biskupa Ferdinanda Kindermanna (* 1740).

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image008.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image256.jpg

kostel sv. Vavřince (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image274.jpg

kostel při pohledu z dálky, od severu (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image254.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image268.jpg

pamětní desky na průčelí kostela (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image266.jpg

mozaika na vnější straně presbytáře (červenec 2021)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Při nepokojích 1680 byl popraven jako rebelant i místní rychtář Hesse.

Ø        Jméno Království je novotvar z roku 1946, vzniklý částečným překladem původního německého jména „Královský les″.

Literatura:

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Království_(Šluknov)

-     neoficiální stránky Šluknova; historické fotografie - https://www.sluknov.cz/mesto/historicka-fotogalerie/kralovstvi

-     zničené kostely; kaple Panny Marie Bolestné - http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=4453

-     zničené kostely; kaple Nejsvětější Trojice - http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=4452

-     zničené kostely; zaniklá kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova - http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=1100

-     Spolek pro vojenská pietní místa - https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/6457-kralovstvi/

-     soupis památek - http://www.soupispamatek.com/okres_sluknov/foto/kralovstvi/kralovstvi.htm

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

aktualizace červenec 2021