KAMENNÝ VRCH (Stenhügel)

k.ú. Království (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Návrší (419 m n.m.) severně od Království, tvořící západní výběžek Jitrovníku. Remíz na severozápadním úbočí, obklopený převážně pastvinami, ukrývá křížovou cestu (proto někdy nazýváno i Křížová hora) a pomník padlým v 1. sv. válce. Při cestě na vrchol studánka.

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image226.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image224.jpg

obnovená studánka při cestě od Království, mezi zastavením Poslední večeře Páně a kaplí Žaláře Krista (červenec 2021)

křížová cesta (nemovitá kulturní památka)

Soubor „křížové cesty″ zahrnuje kromě vlastní křížové cesty (15 zastavení, z čehož 13 tvoří kamenné výklenkové kapličky s reliéfy a dvě – zastavení č. XII, Kalvárie, a zastavení č. XIV, Boží hrob, větší zděné kaple) též úvodní zastavení Poslední večeře Páně (v podobném provedení, jako řadová zastavení křížové cesty), kaple Bičování Krista, kaple Žaláře Krista, grotta sv. Maří Magdaleny a (pobořená) grotta sv. Petra. Součástí bývalo i sousoší Getsemanské zahrady, dosud neobnovené; nacházelo se cca 150 m od kapličky Poslední večeře Páně vpravo od cesty nedaleko studánky. Křížová cesta tak měla charakter cesty pašijové, připomínající celý pašijový příběh, nejen vlastní ukřižování. Neobvyklé je též poslední, XV. zastavení s reliéfem kalichu a hostie, symbolizujících Ježíšovo Zmrtvýchvstání a věčný život. Pod památkovou ochranou je i „doprovodná zeleň″ (lipová stromořadí) a přístupová cesta (od rozcestí u zastavení Poslední večeře Páně).

Areál vznikl v roce 1859 zásluhou místního faráře Wenzela Karla z darů farníků na pozemku, který pro tento účel darovala Terezie Jenichová z Království č.p. 224. Tehdy zde bylo postaveno 13 zastavení křížové cesty, soubor soch Getsemanské zahrady (Olivetské hory), Kalvárie, kaple Božího hrobu a kaple Žaláře Krista. Brzo se stal významným poutním místem. Roku 1861 přibyla grotta Bičování Krista, uvnitř níž byla umístěna dřevěná polychromovaná socha, která byla sto let předtím nalezena „na jedné půdě domu v Království″, roku 1884 pak studánka (napájená vodou ze sousedního pozemku) a grotta s kající se Maří Magdalenou. 1901 proběhla renovace celé křížové cesty, završená stavbou další grotty - sv. Petra kajícníka se sochou klečícího světce se sepjatýma rukama. 1919 byla demolována grotta Bičování Krista, na jejím místě byla postavena kaple stejného zasvěcení. Procesí se zde konala vždy nebližší neděli po 14. září. Po roce 1945 ještě nahrazeny německé nápisy českými, ale areál nebyl udržován a postupně pustl, v 60. – 70. letech údajně i cíleně devastován. Původní dřevěné reliéfy jednotlivých zastavení od řezbáře Josefa Maye ze Šluknova byla proto tehdy sejmuta a uložena v místním kostele. Sochy – často poškozené - odvezeny na různá místa. Po roce 2000 byly v důsledku pokusu o odcizení rozebrány a odvezeny kamenné výklenkové kaple křížové cesty. Roku 2009 byl částečně upraven nejzachovalejší objekt celého areálu – kaple Kalvárie. Roku 2014 prohlášena nemovitou kulturní památkou a roku 2016 započala postupná rekonstrukce celého areálu. První byla obnovena kaple Bičování Krista. Roku 2017 byly na svá místa navráceny kamenné kaple křížové cesty, o rok později doplněné o sádrové repliky původních dřevěných reliéfů, které zůstávají ve farním depozitáři. V roce 2018 následovala oprava kaple Žaláře Krista (fakticky novostavba na původních základech) a slavnostní vysvěcení obnovené křížové cesty, roku 2020 kaple Božího hrobu.

 D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image232.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image230.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image228.jpg

úvodní zastavení celého areálů – výklenková kaple Poslední večeře Páně (červenec 2021)

lípa nad zastavením Poslední večeře Páně; původně zde byly dvě, po obou stranách kapličky (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image018.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image214.jpg

novoklasicistní kaple Bičování Krista z roku 1919; nejmladší stavba celého souboru (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image020.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image216.jpg

pobořená grotta sv. Petra v sousedství kaple Bičování Krista (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image022.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image222.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image212.jpg 

znovupostavená kaple Žaláře Krista (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image220.jpg

interiér kaple Žaláře Krista (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image026.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image210.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image180.jpg

křížová cesta v lipové aleji (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image194.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image184.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image174.jpg

několik z „klasických″ zastavení křížové cesty (červenec 2021)

(fotogalerie všech reliéfů křížové cesty)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image014.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image164.jpg

klasicistní kaple Kalvárie na nejvyšším místě křížové cesty; původně byl objekt, v němž bylo umístěno sousoší Kalvárie, bohatě vymalován (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image016.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image160.jpg

kaple Božího hrobu, XIV. zastavení křížové cesty (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image012.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image158.jpg

grotta sv. Máří Magdaleny v sousedství kaple Božího hrobu (březen 2007, červenec 2021)

pomník padlým

Monumentální pomník 110 obětem 1. sv. války se nachází zhruba uprostřed celého areálu.

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image030.jpg 

pomník padlým v 1. světové válce (březen 2007, červenec 2021)

Zajímavosti, poznámky:

-           Na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 17. stol. je návrší pravděpodobně nazýváno Buchberg (přesnost mapy neumožňuje jednoznačnou identifikaci).

-           Křížová cesta v Království se od počátku snažila vyrovnat či ještě předčít svojí o sto let starší „sestřičku″ v nedalekém Šluknově. Traduje se, že následně vzniklo jakési soupeření mezi šluknovským farářem P. Franzem Koferem a místním farářem P. Wenzelem Karlem o to, která z křížových cest bude bohatší a nápaditější (ve Šluknově bylo během 2. pol. 19. stol. také postupně dostavěno několik kaplí). Z tohoto důvodu jsou křížové cesty v Království i ve Šluknově značně atypické, s řadou kaplí a grott, které jiné křížové cesty v regionu nemají. Nutno však podotknout, že šluknovská křížová cesta se „normě″ vymykala od počátku, grotty zde existovaly již před polovinou 19. stol. a proto nelze veškeré stavby „navíc″ připsat zmíněnému soupeření.

Literatura:

-     Nataša Brejchová-Steinová: Vzestup a pád křížové cesty v Království u Šluknova - ad Děčínské vlastivědné zprávy 1/2001 (ročník XI)

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Křížová_cesta_(Království)    

-     památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/krizova-cesta-2309154

-     zničené kostely - http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=19374 + odkazy z mapy na další objekty areálu

-     oficiální stránky města Šluknov - https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-odbory-uradu-odbor-rozvoje-a-zp.html?id_clanky=11356

-     farnost Rumburk – křížové cesty Šluknovska - https://rumburk.farnost.cz/krizove-cesty/strucna-historie.php

-     databáze studánek a pramenů - https://www.estudanky.eu/13571-studanka-kralovstvi

-     Spolek pro vojenská pietní místa - https://www.vets.cz/vpm/20742-pomnik-obetem-1-svetove-valky

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

aktualizace červenec 2021